۱۸ تیر روایت نخست : کودتای نوژه – خیزش ارتش ایران در ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹

تیر ۱۶, ۱۳۸۷

کودتای نوژه – خیزش ارتش ایران در ۱۸ تیر ماه۱۳۵۹

سرتیپ خلبان آیت محققی 

 کارنامه ارتش ایران در هنگامه شورش سال ١٣۵٧(١٩٧٩) توسط گروهی از ارتشیان خائن خدشه دار شد. دو سال بعد گروه دیگری از افسران میهن پرست و رشید ایران آبروی بجوب رفته را باز خریدند. گروهی از ارتشیان که امروز بعد از ٢۵ سال مدعی هستند که بدلایل سیاسی مجبورشدند تن به ذلت مصالحه با جمهوری اسلامی و بیعت با خمینی بدهند پشیمان شده و میخواهند خود را تبرئه نموده و عمل اشتباه خود را به نعل و میخ بزنند. ارتشیان کسانی بودند که میتوانستند براحتی جلوی رژیم را گرفته و مانع ورود هواپیمای  مردی که ایران برای او “هیچ” بود بشوند. 

قیام ١٨ تیر ١٣۵٩یکی از تجلیات با شکوه هم آهنگی ملت و ارتش ایران برای نجات کشور بشمار میرود. اوج دلاوری ارتشیان را زنده یادان افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی ایران همراه با میهن پرستان دلیر در درون مرز نشان دادند. این قیام به سبب توطئه بیگانگان و خیانت بیگانه پرستان، پیش از موفقیت نهائی به خون نشست و بیش از ٢٨٣ تن از دلاوران غیور ایران را به جوخه های تیرباران سپرد.حماسه ١٨ تیرماه ١٣۵٩ ، حماسه جانبازی دلیرانی بودکه درتلاشی نومیدانه ولی مصمم برای نجات کشورشان ازسقوط به ظلمات قرون وسطائی، مرگی مردانه رابه جان خریدند در این برنامه بنا بود که با پرواز هواپیماها از پادگان شاهرخی بیت خمینی،فرودگاه امام و چندین نقطه حساس در تهران بمب باران و رژیم فلج شود که البته به دلایلی ناکام ماند. حتی یکنفر ازآنان ،چه زن وچه مرد، چه لشگری وچه کشوری،پیرو جوان، ازبالاترین رده های ارتشی گرفته تاسربازساده دربرابر دژخیمان اظهار عجز نکردوسرفرودنیاورد. حماسه ای که اینان آفریدند یکی از غرورانگیزترین حماسه تاریخ ماپس از قیامهای پیاپی دوقرن اول اسلامی دربرابرتازیان استیلاگربود.

ریشهری قاضی ٢۴ ساعته که در این مدت کوتاه حکم اعدام بیش از ٢۴٠ نفر را صادر کرد؛ درباره این دلیران قیام ١٨ تیرماه میگوید: بطوریکه دربازجوئیهامشخص کردیم عناصراصلی کودتای نافرجام نوژه عبارت بودنداز: ساواکی ها؛ ماموران ضدانقلاب رژیم سابق؛ بهائی ها؛ تعدادی از دراویش وعده زیادی زنان فاحشه!

قیام مردانه حماسه آفرینان ١٨ تیر اصولا” بخت بسیاری برای پیروزی نداشت زیراکه درآن هنگام منافع سیاسی ونظامی واقتصادی وخصوصی بسیاری؛ شکست چنین قیامی راایجاب میکرد. ولی تردید نداشته باشیم که همه ناگفته های این فاجعه گفته خواهدشد؛ وهمه واقعیتهای این حماسه شکوهمند که چگونه این شیرمردان فداکار را دست وپابسته تسلیم دشمنان کردند؛ به آگاهی آیندگان خواهد رسید.

سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری درجلسه دادرسی درپاسخ ریشهری گفت» : مابرای پول یابرای مقام دست به قیام نزدیم. «.دراینصورت لازم نیست بپرسید که ازکارمان پشیمان هستیم ویانیستیم؟ البته که نیستیم .

جلسه دادگاه

روایت میکنند که یکی از سربازان زیر فشار روانی شب پیش از عملیات جریان را با مادر خویش در میان می گزارد و او هم ماموران حکومتی را خبر میکند که البته این رواین چندان درست و مستند نیست و از سوی دیگر بسیاری با لاف وگزاف وبا تفاخر ادعاکردندکه کشف کودتای نوژه ازمفاخر آنها است. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهورملایان مدعی شدکه روزپیش از قیام (دوگروه سیاسی) جریان رابه اواطلاع داده بودند. سرتیپ ظهیرنژاد ادعا کرد که یک ماه پیش اطلاعات مربوط به این قیام به دفتراورسیده بودودوهفته بعد از آن ١۵ نفر در این رابطه دستگیرشده بودند.مسعودرجوی اطمینان میداد که (کودتا) را او لو داده است. وکیانوری رهبر حزب توده تاکیدداشت که این اطلاعات رااولین بار اودراختیاررژیم گذاشته است. ریشهری نیزمدعی بود که دانشجویان ازپنج ماه پیش این برنامه رابه او خبرداده بودند. ابوشریف؛ مصطفی چمران و جواد باهنرهرکدام این افتخار را مربوط به خودشان دانستندهر چه هست عوامل چپ و کمونیست ها در این باره  تاثیر گزار بودهع اند.

چهره بسیاربارز این گروه ٢٨٠ نفری سرتیپ خلبان آیت محققی است که ازنظرسلسله مراتب نظامی بعد از سپهبد سعیدمهدیون مقام ارشدگروه بود و ازبهترین خلبانان ارتش شاهنشاهی بشمارمیرفت.

ویدیوی ضبط شده جلسات دادرسی او توسط خود رژیم تهیه شده بود که مورداستفاده تبلیغاتی قراربگیرد ؛بیانات آرام؛شمرده وروشن سرتیپ محققی که ازآغاز تاپایان آن هیچ جانشانی ازضعف درآن نمیتوان یافت؛ نمونه غرورانگیزی ازطرزفکروسخن یک سربازشایسته ایران است.او در محاکمه خود به ریشهری میگوید:

یادم هست که دریک بازجوئی قبلی؛ بشماگفته بودم که ممکن بود در دو ساعت اول حداکثر ٢٠ % از ارتش و یامردم ازماحمایت کنند. ولی بعد ازدوساعت اول حداقل ۴٠ % حمایت خواهندکرد؛ تا غروب ٨٠ % و تا صبح روزبعد احتمالا %١٠٠” «.  

تصاویر تعدادی از اعدامیان نوژه

سپهبد مهدیون

     

     

گوشه ای دیگر از تلاش های میهن پرستان  ارتش شاهنشاهی برای سرنگونی رژیم ایران در سی سال گذشته: 

*زنده یاد سپهبد بقراط جعفریان یکی از امیران دلاور ارتش شاهنشاهی ایران بود که در بحبوحه شورش سال ۵۷ به قصد فرو نشاندن آن دست بکوشش زد. شورشیان و حامیان بیگانه آنها این امیر دلاور را در حین پرواز با هلی کوپتر میان دزفول و اهواز که بمنظور هم آهنگ کردن حرکت یگانهای تحت فرماندهی خود جهت عزیمت به سوی پایتخت و سرکوب شورشیان در حرکت بود به آتش بستند و بقتل رساندند. چه کسانی ایشان را بدون پشتیبان گذاشت و چه کسانی گلوله و تفنگ در اختیار اوباش و اراذل گذاشت؟!

*زنده یاد ناخدا شهریار شفیق یکی از اولین افسران ارتش شاهنشاهی ایران بود که پس از شورش سیاه سال ۵۷ به مبارزه با جمهوری اسلامی برخاست و تلاش گسترده ای برای از بین بردن جنایتکاران و ترور آفرینان نمود.اما جنایتکاران اسلامی این مرد دلاور را ترور کردند تا حرکت ارتشیان را در نطفه خفه کنند که البته موفق نشدند و دوستان و همرزمانش راه او را ادامه دادند.

*زنده یاد سرتیپ جواد معین زاده، امیر ارتش شاهنشاهی ایران بود که با ایجاد “ارتش رهائی بخش ایران” اولین سازمان(نظامی –سیاسی) را بر علیه رژیم مذهبی ایران بنیان گذاشت . “آرا” ارگان رسمی این سازمان در سال های ابتدائی شورش ۵٧ اولین نشریه مبارزان خارج از ایران بود که میهن پرستانی را برای سرنگونی رژیم آخوندی در کنار هم قرار داد.

*زنده یاد ارتشبد غلامعلی اویسی، از امیران ارتش شاهنشاهی بود که بر علیه رژیم جمهوری اسلامی قیام کرد. بسیاری از ارتشیان و میهن پرستان مبارز به حرکت این امیر نامدار پیوستند و گروهی از آنان نیز در پایگاهی در مرز های ایران مستقر شدند. اما او همراه برادرش غلامحسین اویسی با گوله مزدوران رژیم و ایادی بیگانه به قتل رسید.

*زنده یاد سرلشگر علاء الدین ناظم که به قصد سرنگونی رژیم قد علم کرده بود حرکت خود را به داخل ایران برد که تلاش های او با توطئه مزدوران بیگانه و رژیم خونخوار بی نتیجه ماند.

*زنده یاد ارتشبد بهرام آریانا امیر دلاور دیگر ارتش شاهنشاهی ایران بود که برای سرنگونی حکومت آخوندی با رشادت بپا خاست و در ترکیه حرکت رهائی بخش ایران را آغاز نمود؛ حرکت این امیر ایران پرست با توطئه حامیان حکومت آخوندی نا کام ماند. عملیات ربودن ناوچه تبرزین نیز از جمله تلاش هائی بود که به فرماندهی افسران نیروی دریائی شاهنشاهی انجام گرفت ولی بدلیل عدم استقبال از جانب بعضی افراد بی نتیجه ماند. 

ویدیوی دادگاه افسران ارتش در کودتای نوژه را میتوانید فردا از این تارنما دانلود کنید.در این فیلم تیمسار آیت محققی چگونگی طرح را بیان میکند.

دانلود فیلم دادگاه کودتای نوژه (کلیک کنید)

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .۵ Comments Add your own

 • 1.    امید  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۷ at ۹:۴۰ ب.ظ

  سپاس و خسته نباشیدپاینده ایران

 • 2.    دکترچهره گانی  |  تیر ۱۸ام, ۱۳۸۷ at ۹:۰۶ ب.ظ

  یونسکو سال ۲۰۰۹ را سال زبان ماخران ( ترکی ) نامیده است که در دنیا رکورد رو شکسته و به هر جا حمله ور شده آنجا را نابود کردیم من نمی دانستم واقعاَ در جهان ۵۰۰ میلیون خر وجود دارد و ما نمی دانستیم برای همین است که مادرکشور ترکیه و آذربایجان و مغولستان و تاتارستان و قرقیزستان و … جا برای ساختن طویله نداریم و بایدبه فکر کشورگشایی باشیم و ایران و کردستان و ارمنستان و قبرس و اتحادیه ی اروپا و … را تسخیر کنیم تا شاید این همه قاطروالاغ را مستقر کرده و در طویله های مدرن و با امکانات و تاسیسات پیشرفته مشغول یونجه خوردن و ریدن و عرعر کردن باشیم. یاشاسین ۵۰۰ میلیون خر دنیا و یاشاسین خرستان بسیار بزرگ جهانی یاشاسین

 • 3.    فروزان جهرمی  |  تیر ۱۹ام, ۱۳۸۷ at ۲:۳۲ ب.ظ

  درود برشمااز نوشتارتان بسیار بهره مند شدم پیروز و سربلند باشید

 • 4.    ايراني  |  تیر ۲۰ام, ۱۳۸۷ at ۸:۴۱ ب.ظ

  پاینده ایرانای کاش یکی از این خیزش ها به سرانجام می رسید.پاینده ایران

 • 5.    فرهاد  |  تیر ۲۱ام, ۱۳۸۷ at ۲:۱۷ ق.ظ

  ارایه ی اسناد معتبر تاریخی و استدلال بر پایه ی واضحات و استنتاجات منطقی امری است لازم چه برای ارایه ی معیار درستی از منطق طرفین وچه به جهت پاسخ دادن به فریب خوردگان تحت تاثیر پروپاگاندای دشمن اما هیچوقت فراموش نکنید زمانی که دشمن حمله میکند به واسطه ی استدلال مناسب نیست که عقب می نشیند بلکه به جهت خصم طرف مقابل است. باید و باید نیروهای شبه نظامی تعلیم دیده تحت رهبری واحد شکل بگیرد تا در زمانی که حکومت مرکزی تضعیف می شود بتواند خائنین را خنثی کند باید هسته های اطلاعاتی پدید آید و به شناسایی اهداف دشمن بپردازد تا در زمان مقتضی مورد حمله قرار گیرند , پر واضح است که ما باید از حکومت مرکزی برای مبارزه با تجزیه طلبان دفاع کنیم فعلا این تنها چتری است که بر فراز سر ما افراشته است اما این شرایط ابدی نیست . همانطور که می دانید بسیاری از قدرت های منطقه ای و جهانی مانند اسرائیل و آمریکا با دامن زدن به اختلافات قومی دل به تضعیف دولت مرکزی ایران سپرده اند , بسیاری از کشورها از جمله آمریکا به این نتیجه رسیده اند که فشار از طریق قومیتها به دولت میتواند مقداری از نیروی آن را صرف سرکوب ایشان کند واز این طریق به تضعیف نظام بپردازند اما این بی اندازه برای ما خطرناک است , از این پس ممکن است با نسل تازه ای از تجزیه طلبان رو در رو شویم که از جانب بیگانگان مورد حمایت قرار می گیرند و فراموش نکنید ما فقط از جانب خود حمایت می شویم وارد شدن به کارزار تازه می تواند بیش از حد تصور خطرناک ومشکل باشد .هرگونه سهل انگاری برای درک شرایط پدید آمده و اقدام به موقع ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. جاوید ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی