توهین به فرهنگ ایران و زنان ایرانی در روزنامه ی عصر کارون(استان خوزستان)

تیر ۱۶, ۱۳۸۶

پاینده ایران

 

چندی است که تازش به فرهنگ ایرانی از سوی خود فروختگان زیاد گردیده است دراین راستا نوشته ای سراسر توهین به ایران و ایرانی را در زیر می آوریم به قلم موسی سیادت در روزنامه صبح کارون خوزستان.دوستان خود قضاوت کنند.

 

***************************************************************

 

روزنامه عصر کارون (خوزستان) دوشنبه ۴ تیر۱۳۸۶ صفحه ی ۸ بخش فرهنگ

 

زن دراجتماع ایران باستان و معاصر  

موسی سیادت

 

ویل دورانت مورخ بزرگ آمریکایی در کتاب “تاریخ تمدن” ج ۴۲۳ :۴۲۴-۱ تا ۴۳۳ در مورد ویژگی های خاص آداب و اخلاق پارسیان باستان می نویسد….آنچه مایه مایه شگفتی می شود . این است که مردم ماد وپارس با وجود آن دینی که داشتند تا چه حد بی رحم بودند،بزرگترین شاه ایشان داریوش اول درکتیبه ی بیستون چنین می گوید:”فرورتیش دستگیر شدو او را نزد من آوردند؛گوش ها و بینی و زبان او را بریدم و چشم های او را درآوردم. او را در دربارمن به غل و زنجیر کردن تا همه ی مردم او را ببینند. بعد او ار به اکباتان(همدان امروزی) بردم و به دارآویختم و اهورامزدا یاری خود ار به من عطا کرد.

به اراده اهورامزدا قشون من بر قشونی که از من برگشته بود پیروزشد و “چیتر تخم”را گرفته نزد من آوردند،من گوش هاو بینی او را بریدم وچشم های اورا برکندم.اورا در در دربار غل و زنجیر داشتندو تمام مردم او را دیدند.بعد به امر من در “اربل”اورا مصلوب کردند.داستانهای که “پلوتارک” مورخ یونانی در سرگذشت “اردشیر دوم”وحوادث اعدامی که به فرمان وی صورت گرفته نقل می کند نمونه های خونینی را از اخلاق و خوی شاهان پارس را در دوران باستان نشان می دهد.برکسانی که خیانت می ورزیدند هیچ گونه رحم و مروتی روا نمی داشتند.این گونه اشخاص و پیشوایان آنها را به دار می آویختند،پیروانشان را چون بنده می فروختندو شهرهایشان را غارت و چپاول می کردندو پسرانشان را اخته می ساختندو دخترانشان را به اسیری می بردندو می فروختند.در این اواخر نیز پادشاهانی چون “نادر شاه افشار” و “آغا محمد خان قاجار” اسیران خود را مثله می کردندو سپس فرمان قتل عام صادر می نمودندو در صورت مقاومت اهالی شهرها در برابر حمله ددمنشانه آنها فرمان انتقام جویانه ای از مردم صادر می کردند. چنانچه “نادرشاه مستبد و خونخوار درتعدادی از شهرهای مهم ایران به سپاهیان خود اجازه داد تا به مدت سه روز با توسل به عنف به دختران و زنان آن شهرها تجاور کنند و بدین ترتیب مردم مقاوم را به تسلیم وا می داشت”.[۱]

شریعت زرتشت چنان نبود که بی شوهر ماندن دوشیزگان و زن نگرفتن پسران مجرد را تشویق کند.ولی تعددزوجات واختیار کردن همخوابگان و کنیزکان مجاز شمرده  می شد و این از آن جهت بود که در یک اجتماع که اساس آن بر سپاهی گری و نیروی نظامی قرار دارد احتیاج به آن است که هر چه ممکن است تعداد فرزندان پسر بیشتر شود…اوستا در این باره چنین می گوید:مردی که زن دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد ومردی که خانواده ای را سرپرستی می کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و مردی که پسران زیاد دارد بر آن که چنین نیست برتری داردو ثروتمند برتر از مردی است که ثروت ندارد.اینها همه مقیاس هایی است که مقام اجتماعی متعارف میان ملت های مختلف را تعیین می کند.

خانواده در نظرآنان مقدس ترین سازمان اجتماع به شمار می رفت.زرتشت از اهورا(خدا)پرسیده بود که ای مقدس دادار گیتی جسمانی،آیا دوم خوشترین جای زمین کجاست؟پس اهورا مزداگفت:”هر آیینه جایی که مرد مقدس خانه ای بسازدکه دارای آتش و گاو گوسفند و زن و فرزند و آغل بسیار باشد.پس از آن ،گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار وعلف بسیار و سگ بسیار و بچه های بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشد”.در آیین زرتشت چون فرزندان به سن رشد می رسیدند. پدرانشان اسباب کار و زناشویی ایشان را فراهم می کردند.دامنه ی انتخاب همسر وسیع بود.زیرا چنانکه روایت شده ازدواج میان خواهرو برادر ،پدر و دختر،مادر و پسر معمول بوده است.کنیزک و همخوابه گرفتن عنوان تجملی داشت که تنها مخصوص ثروتمندان بود.اعیان واشراف چون برای جنگ وکشور گشایی براه می افتادند،پیوسته دسته ای از این همخوابگان رابا خودهمراه می بردند(حرمسرای متحرک). شماره ی کنیزکان حرم شاهنشاهی را در دوره ی متاخر شاهتشاهی میان ۳۲۹ و۳۶۰ گفته اند! چه در آن زمان عادت بر این جاری شده بود که جز در مورد زنان بسیار زیبا هیچ زنی از زنان حرم، دوبار همخوابه شاهنشاه نمی شد.ظاهراً زنان وابسته به طبقات متوسط ومحروم برای امرار معاش و تامین زندگی دوشادوش مردان در کارهای کشاورزی ودیگر امور اقتصادی شرکت موثر داشته اندو جز زنان وابسته به طبقات ممتاز دیگر زنان اسیر حجاب و پرده پوشی نبودند.هرودوت می گوید:ایرانیان از مللی هستند که به زودی و با میل از ملل دیگر تقلید میکنند. فی المثل:آنها امرد بازی(لواط و همجنس بازی مردانه) را از یونانیان آموختند.آنها با داشتن چندین زن قانونی می توانندچندین زن زن غیر عقدی خریداری کنند. کنث کورث،مورخ دیگر یونان ضمن توصیف جهانگشایی اسکندر مقدونی(ذوالقرنین) می گوید:اسکندر مقدونی به هنگام یورش به کشورهای شرق از جمله ایران در دوره ی زمامداری “داریوش سوم هخامنشی” از کلاه نظامی شاخدار استفاده می کرد. ازاین جهت اعراب ایشان را به نام “اسکندر ذوالقرنین”نامیدند.

از حرم کوروش یادمیکند و می نویسد:در دنبال قشون شاه تمام زنان قصرملکه با اسب و زنان غیرعقدی شاه که به ۳۶۵ نفر(به تعداد روزهای سال کشور بابل)بالغ می شدند با پای پیاده به دنبال ملکه درحرکت بودند.[۲]

موقعیت زن در ایران باستان: “در تمدن ایران قدیم زن جزو اموال پدروشوهر محسوب می شدو او حق انتخاب شوهر نداشت و از ارث محروم بود وچون اساس عقایدآنها بر حفظ میراث واصالت خانواده بود زن را که در خانه با ازدواج بیرون میرفت ارث نمی دادندتا ثروت خانواده پراکنده نشود.در ایران باستان نیز مادها عقایدی راجع به زنان به شرح زیر داشتندکه قبل از زرتشت(یادآوری می شودکه در طول تاریخ ایران باستان چندیدن زرتشت ظهور کردند،که اولین آنها در عهد حجر(نئوسنگی) میزیست و آخرین آنها در دوره ی ساسانی.مشهورترین آنها “سپیتمان زرتشت” است) [۳] و خاصه در عصر ساسانیان که صبقات چهارگانه :روحانیون، جنگجویان، نجبا، صنعتگران و کشاورزان پدید آمدند. در نزد کشاورزان زنان از بهایم(حیوانات)کمتر ارزش داشتند.

پروفسور کریستین بارتِلُمِه ضمن تحقیقاتی که در باب زنان ساسانی نموده می گوید:”درامپراتوری ساسانی بنا برقوانین متداول از قدیم، زن دارای شخصیت حقوقی نبودو در شمار اشیاءمحسوب می شد و تحت قیومت رئیس خانواده که”کدخدا”نامیده می شد قرار داشت و کدخدا حق داشت که کودکان و زنان خود را بفروشد.وی در کتاب خود می نویسد:”وضع زناشویی در آن زمان خیلی بد عمل می شد و از جمله ازدواج های آنان را زوجیت شرم آور استقراضی وزناشویی خواهران با برادران و پسرها با زن پدرها می شماردو طبق اسنادی که ارائه می دهدانکار یا تاویل برخی از زرتشتیان را درباب ازدواج خواهر و برادر بی مورد می داند و می گوید:تعداد زوجات بی “شمار بود که هر مردی می توانست صدزن بگیرد”.[۴]

در زمان ساسانیان ازدواج خواهرو یا زن پدر رایج بوده است.ایرانیان ازدواج با خواهر را برای حفظ و نهداری خون خودبا ارزش می دانستند”.[۵]

“در زناشویی رضایت پدر شرط بود.دختری که به خانه ی شوی می رفت از پدریا کفیل خودارث نمی بردو در انتخاب شوهر هیچ گونه حق برای او قائل نبودند”.[۶]

 

پی نوشت:

۱_جامعه شناسی نخبه کشی- علی رضاقلی- صفحه ۵۷

۲_تاریخ اجتماعی ایران- مرتضی راوندی – ص ۶۲۲و۶۲۳

۳_روزنامه شرق شماره«۶۰۱» شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۸۴-ص ۱۹-امید عطایی

۴_ بهداشت ازدواج ازنظراسلام- صفدرصانعی– انتشارات قائم اصفهان ۱۳۴۶- ص۱۹۴

 و فقط زنها بخوانند- سیداحسان ناصری- ۱۳۸۴-ص ۳۹

۵_حقوق زن درتاریخ ملت ها و اسلام- خیراله مردانی-چاپ تهران ۱۴ هجری- ص۱۲

و  فقط زنها بخوانند- سید احسان ناصری- ص۳۹

۶_نظام حقوق زن در اسلام- مرتضی مطهری- انتشارات حوزه علمیه قم- ص ۲۴۹

و  فقط زنها بخوانند- سید احسان ناصری- ص۴۰

و  آنچه یک زن باید بداند- اسداله محمدی نیا-  دفتر تبلیغات اسلامی قم ۱۳۷۱-ص۱۲-

 

*******************************************************************************

دوست میهن پرست و هم اندیشان گرامی خرسند خواهیم شد اگر دیدگاه های خود را در مورد ناسزاهای موسی سیادت بنویسید. نیز اگر خواستید جواب های خود را به رایانامه ی* [email protected] *بفرستید تا با نام خودتان در تارنگار درج شود.

روابط عمومی عصر کارون :۰۶۱۱۳۳۳۶۷۱۱و یا۳۳۳۶۷۱۲ ۰۶۱۱و ۳۳۳۶۷۱۳ ۰۶۱۱

 رایانامه عصر کارون    [email protected]  

نبایدبگزاریم زبان درازی وگستاخی های بی شرمانه ایشان به ایران ایرانی، بی پاسخ بماند. اینجا سکوت کردن خیانت به خود و پذیرش این سخنان و بی حرمتی هاست.

 

پاینده ایران

مزدک

 

Entry Filed under: Uncategorized. .۳۰ Comments Add your own

 • 1.    اسپنتمان  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۰ ب.ظ

  درود بر مزدکدوست خوب من…بارها در وبلاگهای زیادی جواب یاوه گوییهایی این گونه را داده ام ولی باز تکرار میکنم.مجازات خائنین به ناموس میهن در ۲۵۰۰ سال پیش مجازاتی به حق و انصاف بوده چنانچه سرپرسی سایکس میگوید : ما نباید به ایرانیان برای مجازات سخت ایشان در مورد خائنین به میهن ایرادی وارد کنیم زیرا در کشور خودمان برتانیا و در عهد ملکه ویکتوریا (قرن ۱۸) مجازات دزدیدن گوسفند اعدام بود.در ضمن آرتور کریستن سن و بارتلمه دو محقق جدا هستند و ما شخصی به نام آرتور کریستن سن بارتلمه نداریم. و دروغ بزرگتر آنکه همین آرتور کریستن سن در کتاب “ایران در زمان ساسانیان” در ستایش اخلاق ایرانیان سخن را به درازا میکشاند و میگوید : ایرانیان از لواط بی اطلاعند.چند زنی در زمان ساسانیان فقط در دربار معدودی اشراف دیده میشود نه در جامعه به معنای عام. چند زنی در زمان ساسانی چیزی مانند یک زن و چند معشوق بوده است.یاوه گوییهای این روزنامه از آنجا هویدا میشود که بدون آنکه از محتویات دین زرتشت آگاهی اندکی داشته باشد به عقاید جامعه ی ایرانی که در زمان ساسانی به شدت آغشته به زرتشت بوده افترا میبندد و میگوید دختران حق انتخاب نداشتند در صورتی که خود زرتشت از پورزوچیستا دخترش در مورد نامزدش سوال میپرسد که آیا او را میخواهد یا نه؟نویسنده ی مقاله گستاخی را به آخرین حد رسانده است و مطالبی را از کتاب تاریخ اجتماعی ایرانیان نوشته ی مرتضی راوندی به عکس قلب کرده. در این کتاب هیچگاه گفته نشده که ایرانیان با زنان خود در زمان ساسانی بد رفتار میکردند.

 • 2.    دارا  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۸:۴۶ ب.ظ

  دروداگر دیروز در مقابل اراجیف پورپیرا(مزدور جیره خوار ) سکوت نمی کردیم . امروز تازیانقادر نبودندند در مملکت خودمان به نشر اکاذیب بپر دازند.و به فرهنگ تمدن چندین هزار ساله ما تو هین کنند.اگر به این مزدوران جواب دندان شکنی داده نشود فردا پا را از این فراتر هم خواهند گذاشت.این تحرکات در راستای اهداف تجزیه طلبان و دشمنان دیرین ایرانیان می باشد .شدیدآ ان را تقبیح کرده و از تمام ایرانیان خو استاریم که بی تفاوت از کنار این قضیه نگذشته و عاملان این توهین را به مجازات بر سانند.کنت دو گوبینو و فیلسوف فرانسوی«ایرانیان ملتی هستند بسیار قدیمی و شاید کهن‌ترین مردمی باشند که از زمانی بس دور حکومت منظمی داشته‌اند. من این را تکرار می‌کنم که سرچشمه همه چیز، در ایران است. آنچه در جهان یافت می‌شود نمی‌توانسته در جای دیگر یافت شود. پس از آن بوده است که بهبود پیدا کرده و به شکل دیگری در آمده، گسترش یافته یا کاهش پیدا کرده است. پروفسور «پوپ» آمریکایی می‌نویسد: «از اینکه فلات ایران در آخرین مرحله عصر حجر، یعنی در حدود اواخر هزاره پنجم (ق.م) دارای یک تمدن بسیار پیشرفته بوده شکی نیست.»فنون کشاورزی، فلزکاری و علم نوشتن اعداد، نجوم و ریاضی و مبانی دینی و فلسفی از سرزمینی که امروز ایران‌ خوانده می‌شود آغاز شد و سرچشمه بسیاری از این امور در فلات فرهنگی ایران است. گیرشمن نیز می‌نویسد: «ایرانیان نخستین مردمی بودند که امپراطوری جهانی ایجاد کردند و مرزهای شرقی جهان متمدن را تا خط «سیحون» پیش بردند … نقش افتخارآمیز، پاسداری از ثروت‌های متمدن کهن مخصوص ایرانیان استپروفسور «کریستی ویلسون» آمریکایی می‌نویسد: «در طرح صنایع، ایران راهنمای تمام عالم بوده است. استعداد و پیشوایی ایران در عالم صنعت مورد تصدیق همه علما و اهل فن است … صنعت اساسی‌ترین و مهم‌ترین فعالیت قوم ایرانی بوده و گران‌بهاترین خدمت آنان به «تمدن» جهان است اینده ایران و ایرانیننگ بر مزدوران

 • 3.    داش علی زلزله  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۹:۲۱ ب.ظ

  پاینده ایران مزدک عزیز تجزیه طلب برای انکه بتواندفضای بهتری برای حرکت پیدا کند دست به همچنین تحرکاتی می زند اینبار برای ضربه زدن به ایران ضربه به تاریخ ایران را در این روزنامه انتخاب کرده .وبرای مانور بیشتر ایران را مقابل اسلام قرار داده تا احتمالا هویت عربی خودرا تایید کند .هویت اسلام وپیشرفت اسلام بدون عنصر ایرانی غیر ممکن بود .سعد اب وقاص پهلوان ناجوانمرد عرب یکی از بزرگان عرب را بابت زن زیبایش کشت وحتی تسلیم شدن وی را نپذیرفت .مزدک از این مثالها زیاد است .این موضوع برا ی بعد اسلام است .یعنی زمانی که این بزرگواران از زنده به گور کردن زنان کمی دست برداشته بودند .ان زمان که ما حاکمان زن داشتیم .بخواهم ازاین دست مثالها بیاورم نیاز به صرف زمان زیادی دارم که در ضمن بیهوده هم هست .باهمه این حرفها هرکسی در ایران زندگی بکند احترامش برای ما واجب است من بهتر می دانم شما درمقابل این نوع تحرکات منفعل عمل نکنیدیعنی به مباحث ملی ومیهنی بدون توهین به یک نژاد بپردازید وبه این فتنه انگیزیها توجه نکنید .پاینده ایران بازهم به شما سرور گرانقدر سرخواهم زد

 • 4.    انوش  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۹:۴۱ ب.ظ

  حمله اسکندر به ایران بزرگترین دروغ تاریخ از ابتدای تمدنهای بشری حکام بوجود آمدند . تمدن اولیه یعنی شهر نشینی و ایجاد طبقات اجتماعی و نوشتن، به روایات مختلف حدود ۷ یا ۸ یا ۱۰ هزار سال پیش از بین النهرین و ایران آغاز گردید . کسی بدرستی نمیداند اول حاکمان بودند یا اول مردم درست مثل تخم و مرغ . در هر صورت حاکمان برای به تبعیت کشیدن مردم ، دست به ترفند های مختلف زدند ، از فرقه ها و دین های عجیب و غریب ، تا خرافات و دروغ گفتن و نوشتن ( در کتیبه معروف داریوش ذکر است ) . بسیاری از نوشته ها و کتیبه ها و داستانها از، این ترفند هاست که هنوز تا همین لحظه ادامه دارد . یکی از مهمترین آنها ، دروغ حمله اسکندر به ایران است . پردازندگان داستان اسکندر مقدونی ، که حدود ششصد سال پس از مرگ او داستانش را بدین صورت پرداخته اند توجه نکردند ، نخستین عامل پیروزی در جنگها ، فزونی شمار جنگ جویان و برتری سلاح و سازو برگ و سابقه و تجربه فرمانده هان در لشکر آراییها و نبرد ها ست ، همراه با آ گاهی دقیق از سرزمین های دشمن و اقتصاد آن . دروغگوهای درتاریخ ما جولان میدهند مانند، چنگیز و مارکوپلو و دهها مسئله مهم تاریخی و جغرافیایی و سیاسی دیگر و افشا گری های متعدد و راه کارهای نوجهت شناسائی دروغها وحذف آنها از تاریخ ایران عزیز در وبلاگ انوش راوید. ما که نمی توانیم به جهان بگوییم چه بنویسید ، چه ننویسید چه بسازید یا چه نسازید ، باید اول پیروزی دروغی اسکندر، و بسیاری دروغهای دیگر از کتابهای درسی ایران حذف شود ، ده پانزده سال پیش ، بارها به کتابهای درسی نوشتم عکسها ونوشتهای اسکندر مقدونی وبقیه دروغها را بر دارید ، و جواب ندادند یا سر بالا دادند . بخود رحم نمیکنیم آنوقت از پول پرستان توقع داریم . بعد برویم یخه ۳۰۰ ها را بگیریم . اسکندر مقدونی جوان بیست ساله تهیدست و بی تجربه از سرزمین کم جمعیت ، و با اقتصاد نا چیز نمی توانسته بدین آسانی به پا خیزد و امپراطوری بزرگی را متلاشی کند . مشروح در وبلاگ انوش راوید ravid.blogfa.com

 • 5.    الهام  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۲۰ ب.ظ

  موسی سیادت بهتر نیست فقط به خوندن کتاب های تاریخی اکتفا کنه ؟! اون قدر بیراهه نوشته که صدای آدمای بیسوادو هم در مییاره .هر آدم بیسوادی می دونه که ایرانیان باستان و مخصوصا پادشاهان پارس بسیار معتقد به عقاید دینی خود بودند و همواره خوی نیکی داشته اند . در موارد خیانت و یا زیر پا گذاشتن دادگری به شدت می ایستادند اما بخشنده بودند. با مردمان ایرانی چه مردم تابعه .که اگر غیر این بود مردمان تابعه کوروش بزرگ را پدر نمی خواندند . توجه کنید که این از خصوصیات انسان های پاک و بزرگ است .در برابر بی عدلی نباید سکوت کرد . اگر ویل دورانت بیسواد یا سیادت نادان ایستادگی در برابر خائنین را بر بی رحمی می گذارند باید گفت خدایشان را نیز بی رحم می دانند . هر چند با خائنینی از جمله سیادت باید اینگونه رفتار کرد . مشخص است این داستان هیچ اعتبار تاریخی – پژوهشی ندارد .آقای بیسواد . نادان ….. در آئین زردشتی هر مرد اجازه ی داشتن تنها یک همسر را دارد . و جناب احمق کنیز یک آورده ی عربی است که در دین اسلام به عنوان کالا شمرده می شود و هر مرد به هر تعداد که خواست می تواند داشته باشد و این دقیقا در اسلام است که هر مرد اختیار تعدد همسر را دارد تا آن جا که جانش در آد….

 • 6.    الهام  |  تیر ۱۶ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۲۱ ب.ظ

  شما که با تمام بی علمی به خود اجازه می دهی از جایگاه زن در ایران باستان بگویی : بدان که بانوان سرزمین من زمانی که ازدواج هم می کردند خانواده پشتوانه ی آنان بود و حتی اگر بانویی از همسر خود ناراضی می بود به خانه ی پدری بازمی گشت و دیدارش با مردش به تمایل او باز می گشت . آن وقت از ارث محروم بودن و حق نداشتن انتخاب همسر واهی می سرایی ؟!!!در ضمن نادان ایران در هیچ دوره ی تاریخی امپراتوری نبوده …. بیسواداگر زن از حیوان در فرهنگ ما کمتر از حیوان ارزش داشت ، ایزدمان میترا و آناهیتا ، ناهید …. نبودند که پیش پایشان حیوانات را قربانی کنیم . و ما هیچ گاه به یاد نداریم بانویی را زنده به گور کرده باشیم .کوچک تر از آنی که حتی از بزرگواری های کوروش بزرگ سخن بگویی . من از کوروش دفاعی نخواهم کرد چون یک دنیا مدرک و سند تاریخی از انسان هایی بسیار برتر من است که کوروش را شناخته اند .و چرندیات تو چون …. می ماند .آیا شما احتمالا تاریخ عرب را نگارش نمی کردید . یادتان رفته از زنده بگور کردن دخترکان نیز بگویید … و از بخشنگی بزرگ مردانی که آن قدر مهربانند و دل رحم که سنگسار می کنند . که دست ها را قطع می کنند . که کنیزکان را چون حیوانات معامله می کنند . که به دین دیگری احترام نمی کنند . و می کشند و می کشند و می کشند…..

 • 7.    آتروپات  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۰۴ ق.ظ

  پاینده ایرانتحریف و اشاعه اراجیف این چنینی بخشی از فعالیتهای خودفروختگانی است که حضور خود را در عدم حضور ملت ایران می بینند . غافل از اینکه ایران کشور اهورایی است و پشتیبانش خدای بزرگ.

 • 8.    پریش  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱:۱۹ ق.ظ

  چنین اکاذیبی بی پایه و اساس هستند .حس ملی گرایی ایرانیان واقعی هرگز نخواهد مرد.

 • 9.    ایرانی  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۳:۱۰ ق.ظ

  درودسرور مزدک شما به منابع این بیسواد نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید از کجا این اراجیف را آورده است.منابعی که خنده دار هستند.در ضمن این احمق برداشته از ترشحات کثیف ذهن ناصر پورپیرار اجنبی ٍدزد(در کتاب خاطرات کیانوری آمده :به جرم بالا کشیدن پول های حزب توده به دستور کیانوری در سال۵۸ از حزب اخراج شد.) یک سری ارجیف در آودره که هرکسی به دروغ بودن آنها شکی ندارد.اصلا جوابی به این مردک تجزیه طلب نباید داد.پاینده ایران و پان ایرانیست های خوزستان که نمی گذارند خواب خوش از گلوی این تجزیه طلبان پایین بره.راستی سرور من هم به ستاد خبری زنگ زدم.فرداهم با چند تا از بچه ها می ریم ارشاد گزارش بدیم.پاینده ایراااااااااان

 • 10.    پان ایرانیست های بلوچ  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۴:۱۴ ق.ظ

  پاینده ایران ما از بلوچستان به خوزستانسروران خوزستانی درود بر شما که از توطئه های این انیرانیان آگاه هستید.به نظر من شما باید این آقای احتمالاً عرب را یک گوشمالی بفرمایید تا حساب کار دستشان بیاید. باید گاهی در برابر این افراد به شیوه های دهه ۲۰ عمل کرد.سخن با این افراد نابجاستاگر اشتباه نکنم سرور دکتر میرانی مسئول تشکیلات حزب در خوزستان است درود گرم یاران را به ایشان برسانید.پیروز باشید

 • 11.    کیا اهوازی وطن پرست  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۳۴ ق.ظ

  درود بر پان ایرانیست های شجاعجناب مزدک و داریوش خان من اینو ۲ روز پیش شنیدم. بچه هاتون می خوان تابلو نشریه عصر خوزستان را بکشن پایین؟راسته؟حواستون به این عوضی ها باشه خیلی نامردن.. واما این موسای احمق چه شرو ور هایی فرموده است .مردک عرب شما هنوز زن را مثه یه کالا نگاه میکنید و این ..شعرها روهم نوشتی که دقیقاًمربوط به اعراب است نه ایرانیان.ما در دوره ی ساسانی پادشاده زن داشتیم!آنزمان که اعراب دختران خود را زنده به گور می کردند.بروید خدا را شکر کنید که محمد به دادتان آمد وگرنه سرنوشت شما چه می شد؟ این کارا فقط خودتونو بیشتر از پیش منفور میکنه .مرگ بر هر چه وطن فروش جداییی طلب و بمب گذاره.پاینده ایران و ایرانی

 • 12.    روزبه  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱۰:۰۲ ق.ظ

  به خشنودی اورمزددرود بی پایان بر شما یاران ایرانمن مقاله ای در مقابله با توهین های موسی سیادت این چرند نویس تازی پرست خود فروخته نوشته ام که در روزنامه تولید قرار چاپ بشه تحت عنوان روزی دروغ به حقیقت گفت:پاینده ایران و ایرانی

 • 13.    داراب  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۰۴ ق.ظ

  درود بر شما مزدک گرامیسر هم کردن چند جمله و پاراگراف از این کتاب و آن کتاب برای مستند سازی دشنامهایی که نوسینده می خواهد به فرهنگ یک ملت روا دارد کار دشواری نیست. این متن بیشتر از منظر روانی قابل بررسی است. ای کاش نویسنده ایل و تبار مطلوب خود را ذکر می کردند و بعد گذشته روابط خانوادگی در ایران باستان را با دنیای مطلوب ایشان مقایسه می کردیم!

 • 14.    اميد ،منصور،داريوش از زيتون كارمندي  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۱۱ ب.ظ

  درود بر همه ی میهن پرستانسرور امروز گزارش آقایان را به اداره ارشاد و اطلاعات دادیم تا خدمت ایشان برسند! اگر ما پان ایرانیست ها نباشیم این پدرسوخته ها هر کاری می کنند.تا ما هستیم این خشک مغز انیرانی و گروه فراری شون که از روزنامه ی همسایه به عصر کارون کوچ کردن هیچ کاری نمی تونند بکنند.فقط نفرت مردم را به خودشون زیاد کنند.مرگ بر جدایی طلب مرگ بر منافق. درود بر ایران واحد زیر یک پرچمپاینده ایران

 • 15.    ایران  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱:۰۲ ب.ظ

  مقاله وی سراسر تحریف و دروغ است. قطعا وی عامل بیگانه و از تجزیه طلبان است. او در مقاله خود اسکندر مقدونی را که فردی خونخوار و مشرک بوده و بنا به روایات خود مورخان یونان فردی همجنس باز بوده تا مقام پیامبری بالا می برد و ذوالقرنین می خواند.در حالیکه اثبات شده است ذوالقرنین کوروش کبیر بوده است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و آیت الله مکارم شیرازی در تفسیرنمونه قرآن به این مسئله تاکید دارند.

 • 16.    کر بی دا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱:۰۵ ب.ظ

  درودهیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال کوچکی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.و دریا به دهان سگ هم نجس نخواهد شد . جواب روزنامه عصر کارون را در ” کر بی دا ” ببینید .

 • 17.    خسرو بختیار  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱:۲۱ ب.ظ

  به ایران هرچه بود علم و ادب بوداگر نامردمی بود از عرب بود اینها چون در عراق شکست خوردند و در واقع بعد از صدام یتیم شدند . ناجارند گزوگوز کنند. آقای موسی سیادت من هنوز علامیه هایی که عزیز بنی طرف (تئوریسن ایران ستیز)در حزب توده در خصوص مردم اهواز و آمار دروغین عرب در محلات اهواز می نوشت را دارم که از این حزب اقتدا می کرد و دست تو هم در کاسه وهابیون است که به زودی رو خواهد شد . راستی چند تا بمبگذاری شرکت داشتی ؟

 • 18.    برگزیده  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۴:۰۳ ب.ظ

  حق و برقراری حاکمیت ملت سرآغاز حل تمامی مصائب و مشکلات گوناگون و رو به تزاید کشور و حرکت جهت دستیابی به خواسته ها ٫نیازها و آرمانهای ملت خواهد بود.

 • 19.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۵:۳۱ ب.ظ

  بر پایه مدارک و شواهد موجود در ادوار دیرینه، زنان صاحب قدرت بوده وتوانایی های آنان در عرصه های وسیع اندیشه ، عواطف ، الهیات،اقتصاد ، سیاست ، هنر و…. اثر گذاشته است.امروزه «اسطوره شناسی» در بین رشته های مختلف علوم انسانی جای راستین خود را باز یافته و کاربردهای مختلفی علاوه بر محدوده تاریخ ادیان و مردم شناسی پیدا کرده است.در اکتشافات باستان شناسی متعلق به فرهنگ های پیش از کشاورزی در جهان، سمبول های خدایی از جنس زن بسیار به دست آمده است که عموما بیانگر قدمت پرستش« مادر خدایی» در جوامع کهن می باشد.

 • 20.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۲ ب.ظ

  ضعف و زبونی و عجز ، آن چنان که در فرهنگ های امروزی به جنس زن نسبت می دهند، در فرهنگ های کهن و پیش از تاریخ با زنانگی بیگانه است؛ در جوامع کهن زن با جسم و روانی سرشار از پدیده های حیات بخش قدم به ذهنیات انسان باستانی می گذارد و در کمال هوشیاری و خردمندی آنچه را برای او ضرورت دارد به زیور خلقت می آراید.

 • 21.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۳ ب.ظ

  زن در اوستا «نائیریکا» خوانده شده است. «نئیری» در اوستا ،دلیر، جنگاور و پهلوان است و به مردان پهلوان گفته می شده ، و همین واژه به گونه مادینه آن یعنی نائیریکا برای زنان دلیر و نام آور نیز به کار رفته است. این واژه در زبان پهلوی «نائیریک» به کار رفته است . در یادگار بزرگمهر ، وزیر انوشیروان ، از نائیریک یعنی همسر نیک به بزرگی یاد شده است و با همین تلفظ هنوز در زبان ارمنی به معنی همسر و زن مورد استفاده قرار می گیرد.

 • 22.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۳ ب.ظ

  واژه دیگری که زن از دوران اوستایی تاکنون بر خود دارد ، «بانو» می باشد که در اوستا به معنی فروغ و روشنایی است و بانوی خانه یا زن خانه ، روشنایی و چراغ خانه به شمار می رفته است.واژه «کد بانو» نیز از همین ریشه است در اینجا کد به معنی خانه و جمع آن با بانو روشنایی خانه معنی می دهد.

 • 23.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۳ ب.ظ

  چون به معنا و ریشه واژه زن پرداختیم ، شایسته است که به واژه «دختر» نیز بپردازیم. دختر در زبان اوستایی «دوغذر» ؛ در پهلوی «دخت» و «دختر» و در فارسی «دخت» و دختر است. در این میان دو واژه دیگر نیز وجود دارد یک «کنیزک» به معنی «زن کوچولو» که کهن تر از واژه دختر است و دوم واژه «دوشیزه» به معنی «دوست داشتنی کوچولو» و از همین واژه «دوشست» به معنی معشوق و «دوشارم» به معنی عشق ، و دوست وجود دارد.

 • 24.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۴ ب.ظ

  در آیین زرتشتی ، «زرتشت» برای اهورامزدا شش صفت می آورد ، که یکی از آنها «سپندارمذ» خوانده می شود که فرو تنی و عشق ، تقدس ، مهر و افزایش می باشد. واژه« ایر» که در نام ایران آمده ، در واژه آمیخته «ایرتن» یا فروتنی است و زنان نیز بدان روی افزاینده جهان اند ، و نماینده مهر و فروتنی ، به سپندارمذ(سپنت آرمییتی) ماننده می شوند.

 • 25.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۴ ب.ظ

  در ایران باستان حقوق زن و مرد یکسان محسوب می شده ، گواه این مدعی سخنی از زرتشت است که به جوانترین دخترش در خصوص انتخاب همسر چنین می گوید:«دختر می باید همسر آینده را با بررسی خرد خود بر گزیند.»در شاهنامه نیز هرگاه به پیوند دو جوان بر می خوریم ، دیده می شود که همواره دختر پیشگام بوده و تقاضا برای همسری می کند، و این نشان دهنده آزادگی دختر و زن ایرانی در آن زمان است.

 • 26.    آتوسا  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۴ ب.ظ

  در رساله امید «اشا و هیشتان» می خوانیم : اگر مردی ، از زن خویش جدا شود ، و آن زن از زندگی با شوهرش خشنود و خرسند باشد ، مرد گناهکار شناخته شده و محکوم می گردد.و باز در همان رساله چنین روایت می شود که : و هر زمان که شوهری در می گذشت ، تا بر گزیدن قیم قانونی برای خانواده ، زن آزاد بود که مردی را به نام «گادار» به معنای «دوست ِ مرد» به همسری موقت بپذیرد.بی شک سخن در خصوص زن و آزادی و احترام به او در فرهنگ ایرانی پایانی ندارد

 • 27.    حسن وطن دوست  |  تیر ۱۷ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۲۲ ب.ظ

  پاینده ایرانسرور مزدک و سرور داریوش سپاس از شما که مطالب را به دیگران هم اعلام کردید.فردا مانند دیگر یارانپان ایرانیست در تهران در صف مبارزین خواهم بود،جای همه ی شما خالی.به عصرکارون هم ایمیل زدم و هم تماس گرفتم و ابراز ناراحتی کردم.پاینده ایران

 • 28.    مهران  |  تیر ۱۸ام, ۱۳۸۶ at ۸:۱۳ ق.ظ

  سلام دوست من بنده ایشان را نمیشناسم اما باید بگم که کسی که بر علیه کشور و تمدن مملکت خودش بنویسد انسان درمانده و بدبختی است. باید در پاسخ به ایشان گفت مگر در ۲۵۰۰ سال پیش سایر ممالک متمدن تر از ایرانیان بودند؟ در آن زمان تمام قبایل اروپایی بدوی و وحشی بودند حال اگر مثلا در ایران آن زمان چنین محدودیتهایی هم برای زنان وجود داشته این را نباید به حساب وحشی گری آنها گذاشت و اصلا چرا قوانین آن دوران را میخواهند با قوانین جوامع متمدن امروزی مقایسه کنند؟ مگر در ۱۵۰۰ سال پیش در عربستان زنان را زنده به گور نمیکردند؟

 • 29.    سروش منشی زاده  |  مرداد ۱۸ام, ۱۳۸۶ at ۹:۵۶ ب.ظ

  من نمی دونم چه دلیلی داره دوستان و سروران گرامی برتری های ایران باستان را برای این تازی لجن گوشزد کنند.کسی که این چرندیات و می نویسه (و صد البته اینها رو از یه جای ننه جونش در اورده)مسلما به این جور حرفا اهمیتی نمیده.من که خوزستان نیستم ولی سروران گرامی شاخه پان ایرانیسم در خوزستان باید این تازی پیداش کنند و از تخماش دارش بزنند.

 • 30.    العربی الاحوازی  |  اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۳ at ۳:۱۴ ب.ظ

  اولا آقای موسی سیادت درست میفرمایند وکلام وی کاملا منطقی وصحیح است ملت عرب الاحواز امروز بهتر از دیروز متحد شدین تا حق خود را از شما بیعرضه ها بگیریم وروزی خواهد آمد که شما را مثل سگ از الاحواز بیرون ببریم زنده باد عرب الاحواز الابطال

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی