عهدنامه ۱۹۷۵الجزایر

دی ۱۰, ۱۳۸۶

 

متن کامل عهدنامه الجزایر درباره مسایل مرزی ایران و عراق

 

چندی پیش خبرهایی در گستره ی رسانه های بین المللی پخش شد مبنی بر اینکه آقای طالبانی رییس جمهور عراق اعلام کرد که عهدنامه ۱۹۷۵الجزایر را قبول ندارد! حالا ایشان کدام قسمت را واینکه چرا قبول ندارند برای نگارنده مبهم است!

بی مناسبت نیست متن عهدنامه که در ۶ مارس ۱۹۷۵  (15 اسفند ۱۳۵۳) بین صدام حسین ، معاون رییس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى آریامهر شاهنشاه ایران و زیر نظر هوارى بوم دین ، رییس جمهور وقت الجزایر امضا شد،بار دیگر مرور گردد .

 

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى رسیدن  به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون محدود کردن حدود ۱۹۱۴ به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشدید مناسبات فیما بین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به همکاری در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند

از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى ، وزیر امور خارجه ایران.

از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حَمادى ، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:


ماده ۱- طرفین قرارداد ، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ضمیمه مى‌باشند انجام یافته است.

 

ماده ۲- طرفین ، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى دراروندرود (شط العرب) همان است که محدود شدن  آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به محدود کردن مرز رودخانه‌اى و پیوست های پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر پیوست مى‌باشند، انجام یافته است.

 

ماده ۳- طرفین ، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمیمه های آن که پیوست به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه ی اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

 

ماده ۴- طرفین ، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و پیوست آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان پیوست و جزء جدایی ناپذیر آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى وغیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. در نتیجه خدشه به هر یک از عناصر تشکیل دهنده این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

 

ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، هر دو طرف تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان بدون تغییر و دایمى و قطعى مى‌باشد.

 

ماده ۶-۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.  6-2  این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین هر دو طرف ، حل و فصل خواهد شد. ۶-۳ در صورت عدم توافق، طرفین طی مدت سه ماه، به همکاری یک دولت سوم ِدوست توسل خواهند جست. ۶-۴  در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به همکاری یا عدم موافقت همکاری دولت سوم(ثالث)، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد همکاری یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد. ۶-۵ در صورت عدم توافق بین طرفین نسبت به آیین داورى، هر یک از طرفین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ آشکار شدن عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید. براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.اگر طرفین ظرف مدت یک ماه پس از رسیدن درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از پایان همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف بزرگتر متعهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید. ۶-۶ تصمیم دادگاه داورى براى هر دو طرف الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود و هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

 

ماده ۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست های آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

 

ماده ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و پیوست آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفینمعظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلى خلعتبرى ، وزیر امور خارجه ایران                سعدون حمادى ، وزیر امور خارجه عراق

                                

***

عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر که داراى ۸ ماده و سه پروتکل و پیوست های آن مى‌باشد با حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسیدو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ به ترتیب به تصویب مجلس شوراى ملى و مجلس سناى وقت رسیده است.

 

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

 

پاینده ایران

 

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

 • 1.    روزبه  |  دی ۱۰ام, ۱۳۸۶ at ۳:۰۴ ب.ظ

  به نام خداوند جان و خردبه کوروش به آرش به جمشید قسمبه نقش ونگار تخت جمشید قسمکه ایران همی قلب و خون من استگرفته ز جان از وجود من است درود بی پایان مهربان و همیار نازنینم (بروزم با الهه آب)

 • 2.    نازنین متین  |  دی ۱۰ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۳۳ ب.ظ

  بادرود…بسیار جستار ارزنده ایست در تارنگارهای دیگر در باره کار طالبانی سخن بسیار رفته بود اما در باره ی پیمان نامه ی الجزایر و پیشینه ی آن سخنی نگفته بودند از اطلاعات کاملی که دادید بسیار سپاسگزارم شادمان می شوم از بروز رسانی تارنگارتان با خبر شوم پیروز و سربلند باشید

 • 3.    Count Down  |  دی ۱۱ام, ۱۳۸۶ at ۲:۵۶ ق.ظ

  با درود.با مطلبی با عنوان موج سازی و موج سواری به روزم

 • 4.    اسماعيل  |  دی ۱۱ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۰۲ ب.ظ

  با درود از مطلب بسیار استفاده بردم.سپسگزارم از زحمتی که در این باره کشیده اید.در ضمن سپسگزاری بسیار بسیار دارم از پرچمی که در بالای صفحه گذاشته اید و این برای اولین بار است که پرچم واقعی را می بینم .باز هم سپسگزارم.

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی