6 بهمن ماه سالروز انقلاب سپید شاه و مردم

ژانویه 27, 2008

پاينده ايران

(نوشتارهایی که در درباره خدمات حکومت پهلوی ها در این تارنما درج می گردد چه بسا مایه رنجش گروهی از خوانندگان شود. نخست اینکه این رویداد ها تاریخی است و باید به برخی از آنها چه خوب و چه بد(مانند روز واقعه 7 2بهمن ) پرداخته شود تا نسل جوان از آنچه در گذشته روی داده است آگاهی یابد.دوستان گرامی فراموش نکنید 53 سال حکومت پهلوی اول و دوم جزیی از تاریخ ماست و ما به روایت این تاریخ می پردازیم اگر مستند و درست می گوییم که هیچ… ولی هر آنجاکه پا از جاده ی انصاف بیرون نهاده ایم و یا دروغ نوشته ایم پاسخ دهید و در بخش پیام ها بنویسید.همانگونه که می بینید بخش پیام های تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان مانند دیگر تارنماهای سیاسی دارای تاییدیه نیست و می توانید آزادانه و با اخلاق پاسخ های خود را در برابر دید همگان بگزارید.)

قدرت من قدرت شماست و قدرت شما قدرت

 یکپارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد

 احترام قرارگرفته است

محمدرشا شاه پهلوی در سخنرانی 6 بهمن 

شاهنشاه فقيد به هنگام تحويل اسناد زمين ها به كشاورزان

شرط الزامی و تخطی ناپذير تحقق يک دموکراسی واقعی در هر کشوری، اين است که آن کشور از اقتصادی نيرومند و سالم برخوردار باشد، و تا وقتيکه چنين پشتوانه ای برای آن تامين نشده باشد دموکراسی آن دموکراسی گرسنه ها و فقيرها، يعنی دموکراسی تشريفاتی بيشتر نخواهد بود. در سال 1922 ميلادی، ايران و ايرانيان با روی کار آمدن حکومت پهلوی در ايران آزمايش مشروطيت را با پی ريزی يک اقتصاد مدرن و منطبق با شرائط جهان قرن بيستم، و نه شرائط قرون وسطائی دوران قاجار، پايه های يک انقلاب واقعی  يعنی تبديل شدن به يک قدرت منطقه ای بطور موفقيت آميز را تجربه کرد؛ قدرتی که در ستون فقرات دنيای غرب احساس شد و لرز بزرگی بر اندام آنها افکند.آنچه در سال 1357 در ايران پيشرو و پويا و بسيار موفق آنروز روی داد و به اصطلاح انقلاب 22 بهمن نام گرفت ازهمه جهات يک بازگشت قهقرائی به سوی قرون وسطی بود، از نظر اقتصادی نيز پيروی از اين فلسفه نبوغ آميز رهبر کبير انقلاب بود که «اقتصاد مال خر است، و اسلام از اين شوخی ها ندارد».

ميان آنچه انقلاب مشروطيت يکصد سال پيش ايران اعلام کرد و در دنباله آن به استناد تاريخ دو مرد تاريخی در دوران پهلوی بنيان انقلاب پيشروئی را در ايران گذاشتند که با آنچه در 27 سال پيش انقلاب اسلامی ايران ناميده شد، بصورتی بکلی خلاف انتظار، تفاوت هست. بگذاريد اين تفاوت را از زبان کسی که منطقا هيچ ايرانی توقع شنيدن آنرا از جانب  چنين کسی ندارد، بشنويم.  زيرا وی سالها سفير تام الاختيار کشوری بوده است که ايرانيان آن را در پشت سر همه آخوند ها و همه توطئه ها و دسيسه های مذهبی خاور ميانه و بخصوص ايران ديده اند و همچنان می بينند. وی در يکی از ديدار های خود با محمد رضا شاه پهلوی،  با لحن ظاهرا شوخی از شاه شنديده بود: «عجيب است که غالب مردم ايران معتقدند که اگر ريش يک آخوند عاليمقام را بالا بزنند زيرا آن خواهند خواند «  Made in England » .!

همين “سفير کبير فقيد” علياحضرت ملکه انگلستان، که نقشی اساسی در وا داشتن شاه به خروج از ايران ايفا  کرد؛  يعنی Sir Anthony Parsons در کتابی بنام “غرور و سقوط” که بعد از مرگ محمد رضا شاه در سال 1984 در لندن منتشر کرده است می نويسد:

«در تمام کتاب خودم، در اشاره به حوادث سال 1979 ايران اصطلاح انقلاب را به کار بردم، زيرا وسعت آن زلزله سياسی که در آنزمان در اين کشور روی داد کمتر از انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه نبود. و با وجود اين، با ارزيابی عميق تری در اينباره، ميتوانم صريحا اظهار عقيده کنم که از چهار قرن پيش تا به امروز تنها يک انقلاب واقعی در ايران صورت گرفته است، و آن انقلابی است که به دست رضا شاه پهلوی آغاز شد و بدست محمد رضا شاه ادامه يافت، زيرا در تعبير من مفهوم يک انقلاب از ميان بردن يک نظم کهنه اجتماعی و برقراری يک نظم تازه و کاملا مخالف با نطام کهنه شده پيشين است، و اين درست همان کاری است که به دست رضا شاه انجام گرفت. در اجرای اين انقلاب، بافت سياسی کهنه ايران تغيير يافت. ارتشی مدرن با معيار های امروزی بوجود آمد که عنصر اصلی استقرار امنيت و استحکام سازمان های کشوری بود. قدرت ارتجاعی طبقه روحانيون تضعيف شد و يک دولت مرکزی نيرومند با سازمان های حکومتی دنيای نو بوجود آمد. و مهمتر از همه قدم های نخستين به جانب تبدليل سيستم قرون وسطائی اقتصاد بازار به يک سيستم اقتصاد مدرن صنعتی برداشته شد. اين تحول بخصوص در دوران فرزند او، محمد رضا شاه، در ابعادی بسيار وسيع تر و با شتابی بسيار بيشتر ادامه يافت، بطوری که ايران از صورت يک کشور عقب مانده کشاورزی بصورت کشوری با اقتصاد نيرومند و با سرويس های مصرفی و صنايع بنيادی پيشرفته و در عين حال برخوردار از آموزش عمومی و خدمات فراگير بهداشتی در آمد.»

بر اين اساس، آنچه در سال های 1978 و 79 در ايران انجام گرفت يک انقلاب نبود، بلکه يک ضد انقلاب بود، برای بازگرداندن آن ساختار قرون وسطائی که 60 سال پيش از آن رضا شاه با آن به مبارزه برخاسته بود.  و اين ضد انقلاب ظاهرا توانست چرخ زمان را به مدت لااقل 60 سال به نفع بيگانگان بخصوص انگلستان و کشور های استعمار گربه عقب برگرداند. و بازيگر اين تئاتر سياسی قرن ملايان و مذهبيون و به اصطلاح روشنفکران بوده اند.

آنچه در پيوست می آید نمادی از يک انقلاب است که به حق بايستی آنرا بزرگترين دگرگونی به سود ملت دانست نه آنچه در 22 بهمن1357 (روزواقعه) رخ داد.


پاسخ به تاریخ

نوشته:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر  

بخش سوم :انقلاب سفید 
 
 

ارکان انقلاب سفید:

تا 1953 دوازده سال می گذشت که برای بقای ایران جنگیده بودم. قصد داشتم 25 سال دیگر برای تامین بقا و پیشرفت کشور وقت صرف کنم و اینک مایلم مراحل اساسی این مبارزه را تشریح کنم. در سرتاسر این مدت همواره تنها به یک هدف فکر می کردم که نه فقط هرگز آن را پنهان ننموده ام بلکه بر عکس علنا درباره اش سخن گفته ام و آن هدف این بود که ایران را به ملتی متجدد مبدل سازم و نخست رفاه مادی ملتمان را به صورتی فراهم اورم که روی کره خاکی شایسته داشتن آن می باشند و در همان حال، آرمان های اخلاقی و روحی انان را تقویت و حفاظت کنم.

نخستین هدف ها:

می دانستم که خواسته هایم با منافع نیرومند کسانی که حیاتشان به فقر و جهل مردم وابسته است در تضاد می باشد. ولی به رغم فشارهای خارجی و بی ایمانی و تخصیص نادرست منابع مالی عمومی و بی لیاقتی بعضی از حکومت هایمان، سرسختانه به تعقیب وظیفه ای که متعهد به آن بودم ادامه دادم. طی سی  وهفت سال هیچ چیز مرا از انجام وظیفه ام باز نداشت نه گلوله تپانچه و نه رگبار مسلسل.در سال 1943 با وجود جنگ جهانی که در جریان بود و با وجود مشکلات دردناکی که بر من هجوم آورده بود تاکید کردم با توجه به موجبات واقعی و ریشه های بدبختی های عمیقمان باید به این پنج هدف برسیم:

* نان برای همه

* مسکن برای همه

* پوشاک برای همه

* بهداشت برای همه

* آموزش و پرورش برای همه

از تذکر این اهداف به دولت هایی که در پی هم آمدند و رفتند هرگز فروگذار نکردم و سرانجام ناچار شدم حصول این اهداف را با انقلاب سفید بر آنها تحمیل کنم.باید به خاطر داشت که تا تحولات 1960 من به جز فرماندهی کل قوا قدرت قانونی دیگری نداشتم. به محض اینکه قدرت انحلال پارلمان را به دست آوردم یعنی پس از سقوط مصدق می توانستم مراقب باشم که دولتهای جدید و میهن پرستی سر کار بیایند.

با تعقیب 5 هدف فوق رفته رفته برنامه کامل تر و پر محتوی تری را طراحی کردم و در عین حال ضرروی ترین نیازها و و اقعی ترین امکاناتمان را در نظر گرفتم. به این ترتیب بود که نوزده اصل انقلاب سفید یکی پس از دیگری شکل گرفتند. 

   سرانجام تراز پرداخت ها متعادل شد

می دانیم که چرا نخستین برنامه هفت ساله ما که می بایست بین سالهای 1949 تا 1956 عملی گردد فروپاشید. ایران برای مصدق ویرانگر بهای گزافی پرداخت کرد. دومین برنامه هفت ساله که در سال 1954 آ؛از شد حاوی بخشی از برنامه اول بود و هزینه آن در حدود 70 میلیارد ریال ( اندکی کمتر از یک میلیار دلار) برآورد شده  بود.  در  اصل  برنامه  دوم  نیز می بایست از درآمد نفت تامین مالی بشود و لذا می بایست از منابع نفت و گازمان به نحو صحیحی بهره برداری کنیم و میان درآمد و هزینه تعادل برقرار شود. با وقوف بر این نکته برای تحقق برنامه به مدرنیزه کردن زیر بنای کشاورزی اولویت داده بودم. به همین جهت ایجاد سدها و نیروگاه های هیدروالکتریک و شبکه کاملی از کانال های آب رسانی و کارخانه های تولید کود شیمیایی در اولویت قرار گرفتند. طول خط آهن ما تا سال 1985 سه برابر شد در همان سال ما 5000 کیلومتر راه آسفالته و 30000 کیلومتر جاده های درجه دو داشتیم. به علاوه اینها، 2400 کیلومتر از خطوط لوله سراسری ایران نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.می شد گفت که ایران به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده بود.در همان سال نه تنها دیگر کسری تراز پرداخت نداشتیم بلکه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید مازاد مثبتی هم در آن دیده می شد. ارزش صادرات مان 4 میلیارد ریال بیش از وارداتمان بود.

اصلاحات ساختاری

«ما شیوه اختناق افکار و سلب آزادی های فردی و اجتماعی را برای پیشرفت ظاهری خود برنگزیده ایم. به عکس آنچه ما به عنوان اصول کار خویش برای آینده در نظر گرفته ایم اصلاحات وسیع اجتماعی، سازندگی اقتصادی، توام با اقتصاد دموکراتیک، پیشرفت های فرهنگی، همکاری بین المللی، احترام به معتقدات معنوی و به آزادی های فردی و اجتماعی است….»

در 9 ژانویه 1963در برابر اولین کنگره تعاونی های کشاورزی که در تهران تشکیل شد نخستین شش اصل لازم برای انقلاب را ارائه نمودم:

* اصلاحات ارضی:   تقسیم زمین میان کسانی که در آن  کار می کنند.

* ملی کردن جنگل ها و مراتع

* تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی و فروش سهام آنها به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

* مشارکت کارگران در سود کارخانه ها

* اصلاح قانون انتخابات. مشارکت همگانی و به خصوص زنان در انتخابات.

*ایجاد سپاه دانش از سربازان وظیفه فارغ التحصیل تا در روستاها به تدریس بپردازند.این برنامه در اصل برنامه ای عملی بود و در پاسخ به نیازمندی های ما و متناسب با ذهنیت و سنت هایمان و بر اساس اهمیت طراحی شده بود. این شش نکته یا اصل با سیزده اصل دیگر که نخست بر اساس امکاناتمان و سپس در پاسخ به نیازهای تازه ای که از این رهگذر پیدا شده بود کامل گردید.

* ایجاد سپاه بهداشت. ( 21 ژانویه 1964). دانشجویان فارغ التحصیل پزشکی و دندان پزشکی مشمول خدمت وظیفه و پرستاران و غیره به رایگان به خدمت و آموزش در روستاها می پرداختند.

* ایجاد سپاه ترویج و آبادانی( 23 پتامبر 1964) مشمولان وظیفه

برای مدرنیزه کردن کشاورزی در روستاها و شهرها به خدمت می پرداختند.

اعضای این سه سپاه مشترکا به سپاهیان انقلاب مشهور شدند.  زنان و دختران داوطلب به  آنان کمک می کردند.در قانون پیش بینی شده بود که در صورت کمبود داوطلب دختران جوان برای خدمت به میهن در یکی از سپاه ها به خدمت احضار شوند ولی همیشه داوطلب کافی، و اگر نگوییم بیش از اندازه موجود بود.

* تاسیس دادگاه های روستایی مشهور به خانه های انصاف

* ملی شدن آب ها

* نوسازی و عمران شهری با همکاری سپاه ترویج آبادانی                           

* انقلاب اداری و آموزشی

در 1975 این اصول اضافه شد:

* فروش تا حداکثر 49 درصد سهام کارخانه های بزرگ به کارگران. سهام این کارخانه ها را کارگران بااستفاده از اوراق قرضه دولتی که به آنان داده می شد خریداری می کردند و از محل درآمد کارخانه این وام را می پرداختند. (ماه اوت)

* حمایت از مصرف کننده مبارزه با تورم و گرانفروشی از طریق کنترل قیمت ها.

* آموزش و پرورش رایگان و اجباری هشت ساله و ادامه آن مشروط به اینکه فارغ التحصیلان مازاد این هشت سال را که در دبیرستان و دانشگاه ها تحصیل کرده اند به کشور خدمت کنند.(ماه دسامبر)

* تغذیه رایگان برای مادران نیازمند و نوزادان تا سن دو سالگی.(ماه دسامبر)

* شمول تامین اجتماعی و مستمری دوران پیری به همه ایرانیان .(ماه دسامبر)

و سرانجام در سال 1977 دو اصل جدید دیگر هم به کار گرفته شد:

* مبارزه با معاملات سوداگرانه ارضی و اموال غیرمنقول این اصل به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و آپارتمان  و اجاره بها و … بود.

* مبارزه با فساد و رشوه خواری. 

 

 بخش كوتاهي از يك فيلم در این باره ( 3gp برای موبایل به گنجایش2.5 مگابایت، با برنامهquick time باز کنید)

دانلود سخنان شاه فقید در مورد انقلاب سپید شاه و مردم(MP3 به گنجایش 600 کیلو بایت و زمان 3.5 دقیقه)

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

 

Entry Filed under: Uncategorized. .19 Comments Add your own

 • 1.    چنگیز  |  ژانویه 27th, 2008 at 6:16 ب.ظ

  استخوان اگر در ثريا باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت.قلاده اگر در ثريا باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت.

 • 2.    حجت  |  ژانویه 27th, 2008 at 7:31 ب.ظ

  درود بر تو سرور مطالب زیبایی بود در ضمن آدرس وبلاگ تغییر کرد

 • 3.    آرش جهانشاهی  |  ژانویه 27th, 2008 at 8:59 ب.ظ

  همه عالم تنست و ايران دل نيست گوينده زين قياس خجل چونکه ايران دل زمين باشد دل ز تن به بود يقين باشد جشن بزرگ ايرانيان جشن سده در دهم بهمن خجسته بادآشنایی با پروفسور مهر کیش اوستا در تارنمای من

 • 4.    مهدي رفعتي  |  ژانویه 28th, 2008 at 12:23 ق.ظ

  با دروددوستان گرامي وقت ياري داد و با رييس دادگستري استان سيستان وبلوچستان براي يكي از نشريات محلي مصاحبه اي انجام دادم كه اگر مايل بوديد مي توانيد به اين آدرس مراجعه كنيد( البته فرصت اين گفتگو بسيار اندك بود.)khansartims.blogfa.comخوانسار تايمز

 • 5.    اشکان  |  ژانویه 28th, 2008 at 9:41 ق.ظ

  با سلامممنون که به وبلاگم سر زدی.لینکت کردمبه امید ایرانی آزادموفق و پاینده باشی____________http://shahzadehreza.blogfa.com

 • 6.    مریم  |  ژانویه 28th, 2008 at 9:46 ق.ظ

  بادرودبه راستی که انقلاب سپیدیک انقلاب حقیقی وثمربخش برای ملت ایران بود.افسوس قدرنانستند.پاینده ایران.

 • 7.    اصغرآقا  |  ژانویه 28th, 2008 at 7:43 ب.ظ

  گفتا بنفيشال بود دولت محمود —— گفتم که وري گودپس گفت که وي آر هپي از حالت موجود——— گفتم که وري گودگفتا بدهيمش خودمان بمب اتم نيز —— هم گنده و هم ريزمشروط به اينکه نکند منفجرش زود —- گفتم که وري گودگفت اينهمه جنجال همه هست سر نفت —— گفتم همه‌اش رفتگفتا شل و تگزاکو و غيره همه خشنود— گفتم که وري گودميگفت از آن “مرگ براين امپرياليست” —— ديگر خبري نيستانگار که افکار خميني شده مردود ——- گفتم که وري گود

 • 8.    آرش  |  ژانویه 28th, 2008 at 9:32 ب.ظ

  با سلام و درود1) اگر کسی یک ایران دوست و وطن پرست واقعی باشد، پس نه تنها از این مطلب زیبای شما ناراحت نمی شود، بلکه خواند جزء جزء مطلب، باعث غرور وی خواهد گردید.2) اگر بنا به نوشته شما، کسی از یاران شما باشد و از این نوشته ناراحت شود، پس آن فرد ناراحت شده را نمی توان یک پان ایرانیست و بالطبع، خواننده درست و صحیح وبلاگ زیبای شما دانست.با تشکر و آرزوی پیروزی

 • 9.    بابک  |  ژانویه 29th, 2008 at 3:06 ق.ظ

  مزدک وشاهین سلام من تا حالا دروست و حسابی صدای پدر فقید ایران رو نشنیده بودم مرسی مرسی خیلی خوب بود بااجازه دانلودش کردم اگه دارید فرمایشات ایشون رو خوشحال میشم بازم تو وبتون بذاریدتا استفاده کنیمبه امید ایران آزاد با کوشش تمام ایران دوستان همانند شما خوبانبدرود

 • 10.    علیرضا  |  ژانویه 29th, 2008 at 3:36 ق.ظ

  درود بر شما.نمی دانستم محمد رضا کتابی هم نوشته.ترجیح می دم در موردش حرفی نزنم چون اطلاعات در مورد ضد ونقیض هست.اما به این ایمان دارم اگه رضا شاه و پسرش نبودند الان ایران دسته کمی از پاکستان نداشت و هرروز یک نفر به خاطر مسایل دینی یا قومی کشته می شدند. راستی شما نمی دانید جنازه محمد رضا را چه کار کردند؟ برام سوال شده اخوندها می گفتند مومیاییش کردند!!!این را هم پیدا کردم که دقیقا عکس حرفهای شما را زده البته سایت اموزشگاه توله اخوندها هست (حوزه علمیه/گاوداری) برید بخوانید جالب هست. http://www.tebyan.net/Archive/SpecialOccasions/National/2006/2/1/15345.html

 • 11.    مزدك(مديرتارنما)  |  ژانویه 29th, 2008 at 4:25 ق.ظ

  پاينده ايرانبا سپاس از همه دوستان كه مهرباني كره و پيام گذاشته اند.آواها بيشتري از شاه فقيد و همچنين خميني رضي الله عنه….در روزهاي ديگر روي تارنما خواهم گزارد.عليرضاي گرامي شاهنشاه فقيد به هر روي چه اينكه دوست داشته و يا نداشته باشيم، شاه ايران بوده و گمان نكنم خطاب ايشان با نام كوچك درست باشد.دشمنان ايران براي كوچك شمردن ، ايشان را با نام كوچك ذكر مي كنندو اميدوارم شما كه نسبت به عملكرد ايشان منصف هستيد از اين پس اين مرد بزرگ را با نامي كه شايسته اوست(دست كم محمدرضا شاه) خطاب كنيد.پيوند نوشتاري را كه داده ايد ديدم.نگر سنجي آن جالب بود كه بيشترين آمار را عدد 1 يعني دور از واقعيت بودن نوشتار تشكيل مي داد!هرموردي كه برازنده اين حكومت است به رژيم پيشين نسبت داده اند و اين بي شرمي انتها ندارد.به اميد ايراني آباد وآزاد در سايه حاكميت مليپاينده ايران

 • 12.    کورش آریاای  |  ژانویه 29th, 2008 at 11:17 ق.ظ

  به نام اهورامزدا و آورنده ی آیین پاک آریایی زرتشتی نوشتن گهر بار و وزین « توهین مقاله نویس روزنامه اطلاعات به ایرانیان و تمامیت ارضی کشور » را در تارزان شکوهمند و اهورایی صندوقچه ی نقد خوانیدن بنمایید.با بدرود.

 • 13.    هخامنش  |  ژانویه 29th, 2008 at 2:06 ب.ظ

  ناسیونالیزم افراطی و کور که هنوز هم هنوز از بی شخصیت ترین عنصر تاریخ محمد رضای زالو صفت تعریف تمجید می کند گاه به دامان افراطیون دیگری همچون پزشکپور و … می افتد.واقعا شما چه گلی بر سر این ملت کاشتید.مرگ بر تمامیت خواهان راست گرای افراطی(شوونیزم مرتجع و ناسیونالیزم افراطی و پان)

 • 14.    شاهین فراز دوست  |  ژانویه 29th, 2008 at 8:06 ب.ظ

  ایشان به هر روی با کارنامه ای روشن در پیشگاه تاریخ ایران، شاهنشاه ایران بودند و سرانجام از غم ایران زندگانی خاکی را بدورد گفتند بی گمان بر پایه ی فروزه ها و آیین های جهان ایرانی فروز و روان نیاکان و درگذشتگان ما همیشه و در همه جا نظاره گر اعمال و کردار ماست بی گمان روان انوشه روان محمد رضا شاه پهلوی نیز نگران و پریشان از این سیه روزی جامعه ایرانی است همان گونه که روان داریوش و کوروش و فردوسی و عاملی تهرانی و دیگر بزرگان ایرانی در اندیشه ونگران آینده نیاخاک و مام میهن می باشد. این که آقای علی رضا گفتند نمی دانستم از ایشان کتابی موجود است مایه شوربختی است چرا که علاوه بر پاسح به تاریخ، ماموریت برای وطنم و انقلاب سفید نیز از دیگر کتاب های ایشان است. به هر حال جناب علیر ضا بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. پاینده ایران

 • 15.    آرش  |  ژانویه 29th, 2008 at 8:26 ب.ظ

  با درودبرشما وعرض خسته نباشیدمطالب وبلاگ خیلی عالی و پرمحتواست. خسته نباشید.متشکرم که به وبلاگ من اومدین ونظردادید.وبلاگتون رو لینک کردمموفق و موید. درپناه ایزد یکتا.باتشکر.وطن پرست http://www.vatan1.blogsky.com

 • 16.    کورش آریاای  |  ژانویه 30th, 2008 at 12:20 ق.ظ

  به نام اهورامزدا و آورنده ی آیین پاک آریایی زرتشتی شعر سفید « اهه ساکوشا هی بهنم خا : خلیج فارس مال ماست. »را در تارزان شکوهمند صندوقچه ی نقد با گرافیکی نوین, خوانید.اهورا مزدا تارزان من را بپاید.

 • 17.    TONYKUK  |  فوریه 2nd, 2008 at 5:52 ب.ظ

  http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11394http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11395http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11401http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11402http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11403http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11404

 • 18.    اناهیتا  |  فوریه 11th, 2008 at 3:54 ق.ظ

  با درودوسپاس بیکران به خاطر اگاهی های کاملا درستی که در اختیار هم میهنان گداشتید.اقای هخامنش عزیز اگر محمد رضا شاه بی شخصیت بود به شما و من و همه ایرانیان به اعمالش شخصیتی داده بود که هر کجای دنیا می رفتید با پاسپورت ایرانی نه تنها با عزت و احترام استقبال می کردند که خیلی از کشور ها اصلا نیاز به ویزا نداشتند.حالا لطقا پاسپورت خود را به سفارت انگولا که عقب افتاده ترین کشور افریقایی است ببر و ببین ایا ویزا می دهندوچه برسد به کشور های پیشرفته.راست می گویی شاه نه خود شخصیت داشت و نه برای ایرانی شخصیت خرید.این حاکمان فعلی شخصیت دارند و شخصیت واقعی شما و امثال شما را به شما ارزانی داشتند.نوش جونتان و گوارای وجودتان .خلایق هرچه لایق.دوستان موفق و سر بلند باشید.به امید پیروزی و ازادی کشورمان از دست شب پرستان.

 • 19.    محمد رضا  |  فوریه 11th, 2008 at 10:12 ق.ظ

  با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزيز. اطلاعاتي كه در وبلاگ شما وجود دارد بسيار ارزشمند است . از خدا براي شما نهايت موفقيت و سلامتي را آرزومندم . در اين كار پايدار باشيد

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها