صندلی هشتم: پیامی از محسن پزشکپور

فوریه 8, 2008

  “صندلي هشتم”

فروپاشي اقتدار ملت ايران قبل از فروپاشي اتحاد

 جماهير شوروي؟!  

پيامي از محسن پزشكپو(پندار)

تهران ـ امرداد ماه 1379 

چندي پيش در اجتماعي بزرگ از همة كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران كه حتي بسياري از بانوان وابسته به بيت هاي رهبري سابق و لاحق نيز حضور داشتند، رهبر نظام جمهوري اسلامي شرح مبسوطي پيرامون چگونگي و دلائل و آثار طرح فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق بيان نمود، ايشان در اين اظهارات مبسوط نتيجه گرفتند كه: «… اين سيد اولاد پيغمبر (خاتمي) گورباچف نيست و نظام جمهوري اسلامي هم اتحاد جماهير شوروي نمي باشد…»     به نقل از مضمون

پيرامون اين مهم بيان مطالبي چند ضرور است:

1ـ زماني پيش از آن، مقارن بود با برپايي كنفرانس سران هفت كشور صنعتي جهان يعني دولت هاي «آمريكا، انگليس، ژاپن، آلمان، ايتاليا، فرانسه و كانادا» كه  بهتر است اين هفت دولت را به نام ديرين آن ها كه براي ما ايرانيان و بسياري از كشورهاي جهان ستم كشيده و همة غارتگران و غارت شدگان جهان روشن است عنوان كشورهاي استعماري بيان كنيم يعني رؤساي دولت هاي شركت كننده در كنفرانس جنايتكار گوآدولوپ، كنفرانسي كه در آن تصميم جهان استعمارگر براي براندازي مديريت وقت ملت ايران در زير عنوان  « بردن شاه » و آوردن دوره اي:  « آنچه آنان انقلاب مي ناميدند» انجام شد. در اين كنفرانس كه محور اصلي آن هفت دولت استعماري و غارتگر فوق الذكر هستند در كنار صندلي هاي سران دولت هاي هفت گانة مزبور «صندلي هشتم» يعني صندلي ديگري قرار دادند كه قبلاً آقاي يلتسين روي آن تكيه زد و اكنون پوتين رئيس جمهور وقت دولت فدرال روسيه بر آن صندلي قرار مي گيرد؟!

2ـ بنابراين فروپاشي اتحادجماهير شوروي كه شرح و تفصيل آن را با تحليلي توأم با نكته سنجي رهبري نظام حاكميت فرقه اي بيان داشتند، چنين نتيجه داد كه دركنار هفت صندلي قطب غارتگران جهاني صندلي ديگري نيز قرار گرفت و پوتين، رئيس جمهوري دولت فدرال روسيه كه زماني به عنوان محور قطب دوم جهان، عنوان مبارزة جهاني كارگران و رنجبران را داشت تكيه زد و در واقع بار ديگر در تاريخ جامعة بشري قطب گسترده و حاكميت ظالمانة جهاني، تمدن غرب، به طور كلي با همان ستمگري ها و خودكامگي هاي دوران امپراتوري روم تا پس از آن، شكل گرفت.

3ـ آقاي خامنه اي به تحليل خاص و دقيق طرح ازهم پاشي اتحاد جماهير شوروي پرداختند ولي ايشان به اين نكته اشاره ننمودند كه پيش از طرح فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه سال هاي بسيار بود از طرف قدرت هاي استعماري دنبال مي شد، چرا و چگونه طرح ازهم پاشي قدرت عظيم فرهنگي، سياسي و نظامي ملت بزرگ ايران در اين منطقه از جهان اجرا گرديد؟ بهانة چنين طرحي مبارزه با ديكتاتوري شاه؟! و پايين كشيدن او از تخت سلطنت بود كه مي دانستند سخت بيمار است و آخرين روزهاي حيات خود را مي گذراند.

4ـ در اين منطقه از جهان بار ديگر بر محور فرهنگ ديرين و ظرفيت هاي گوناگون علمي، جغرافيايي، اقتصادي، نيروهاي انساني، بسيج وسيع و بي مانند نظامي در درياها و آسمان ها و زمين، قدرتي شكل گرفته بود كه اين قدرت از شاخ آفريقا گرفته تا مدار هفده درجه در اقيانوس هند، از سرزمين هاي اروپا گرفته تا آفريقاي جنوبي، از شبه قارة هند گرفته تا مناطق استعمار شده توسط روسيه، دست اندركار گسترش نفوذ فرهنگي و سياسي و نظامي خود بود. پاية اين گسترش، فرهنگ همه انساني و ايراني و در نتيجه حركت مجدد به سوي برپايي تمدني بزرگ براي صيانت از حقوق همة اقوام و تيره هاي انساني بود.

5ـ با وجود  حضور ده ها  كانون فساد و  تباهي و  صدها  عوامل  وابسته به  فراماسونري و صهيونيسم و كمونيسم بين الملل و ديگر عوامل توطئه هاي جهاني،اموردر مسير تغييرات و تحولات كلي بين المللي پيش مي رفت. برپايي چندين نيروگاه اتمي، فراهم ساختن عظيم ترين نيروي دريايي، زير آب و روي آب، گسترش چشمگير كارخانه ها و صنايع گوناگون، زير پوشش گرفتن تمامي منطقه به وسيلة هواپيماهاي تدافعي و تهاجمي ايران، مشاركت ايران در كارخانه هايي چون كروپ و صنايع نفت شمال انگليس و آفريقاي جنوبي و هند و ديگر مناطق، اين ها همه نمونه هايي از ايجاد قدرت ملي بزرگ و با فرهنگ بود كه بار ديگر جهان سياه كار بنيان گرفته بر فرهنگ ضد انساني سزار و روم را تهديد مي نمود.

6ـ آنچه عامل تهديد شونده در اين منطقه از جهان بود، طرح هاي صهيونيسم بين المللي و اهداف جهاني آن مي بود. صهيونيسم براي اجراي برنامة جهاني خود مي بايست سرپرست و اداره كنندة اين منطقه از جهان لااقل از نيل تا فرات باشد، براي چنين طرحي نه قدرت اردن قابليت معارضه داشت و نه قدرت مصر و يا سوريه و يا دولت هاي ديگر به اصطلاح عربي، قدرت معارض با طرح صهيونيسم بين المللي، قدرت عظيم و فرهنگ آفرين ملت بزرگ ايران بود. بنابراين از ديدگاه صهيونيسم بين الملل و مدافعان و همكاران آن كه  مآلاً  به  ايجاد  طرح دهكدة جهاني وي انجامد، مي بايست قدرت ملت ايران را از هم پاشيد، پس طرح فروپاشي اقتدار ملت ايران، قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در دست اجرا قرار گرفت.

7ـ هرگاه قدرت ملت ايران با همان ابعاد و كيفيات وجود مي داشت و اتحاد جماهير شوروي از هم پاشيده مي شد، آنگاه تمامي سرزمين هاي قفقاز و آسياي مركزي به محور اصلي و سرزمين مادري يعني ايران مي پيوستند، آنگاه اتحاد بزرگ اقوام ايراني و تيره هاي فرهنگي و مذهبي وابسته به آن، بار ديگر محور ايجاد قدرت ضداستعمار جهان مي شد، آنگاه به ناچار در كنفرانس هايي از اين قبيل، قدرت ملت ايران بر روي صندلي هشتم تكيه مي زد و به دفاع از جهان استعمار زده و صيانت از حق و عدالت برابر جهان ستمكار و ضد فرهنگ انساني مي ايستاد و آن نتيجه اي بود كه هرگز قدرت هاي استعمارگر و ضد انساني و نيز فرهنگ اسلاوها طالب وقوع چنين رخدادي نبودند.

8ـ بدين سان پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيش از آن كه شاه بيمار ايران خرقه تهي كند وسيع ترين توطئة بين المللي كه نه تنها در تاريخ ملت ايران بلكه در تاريخ جهان بي مانند است، در دست اجرا قرار گرفت. متأسفانه تيرك و به قول خطباي منبرها «عمود» اين فاجعة بزرگ تاريخي را باورهاي وسيع مذهبي مردم قرار دادند و شد آنچه نبايد مي شد؟! به قول فردوسي شاعر بزرگ ايران بار ديگر تخت با منبر برابر شد! غم انگيز تر آن كه مردم چونان گوسفندان شدند و ولي فقيه چونان چوپان و شبان؟!

9ـ همة سياست هاي استعماري و گردانندگان كنفرانس گوآدولوپ مي خواستند پيش از درگذشت شاه اين سناريوي وحشت و فروپاشيدن به دست ملت ايران انجام گيرد زيرا معلوم نبود پس از درگذشت شاه آنچه از مديريت ايران، باقي مي ماند رضايت به انجام اين برنامه هاي وحشت انگيز و خسران بار مي داد. هنگامي كه برنامه ها انجام گرديد و پس از آن كه همة نهادهاي نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت بزرگ ايران در هم كوبيده شد، پس از آن كه از پشت بام مدرسة رفاه گرفته تا دورافتاده ترين مناطق ايران، اعدام هاي سياه، انجام گرفت، پس از آن كه جغدها بر روي ويرانه هاي كاخ هاي عظمت ملت ايران نشستند، آنگاه به حيات جسماني شاه پايان دادند؟!

نتيجه:

اين پايان ماجراي تاريخ نيست. ملت ستم كشيدة ايران بار ديگر به پاخواهد خاست و رزم ضداستعمار و ضد ظلم و ستم جهاني، بر محور فرهنگ ايراني و قيام اقوام ايراني، جهانيان را بيدار خواهد ساخت. در اين رزم ضداستعمار است كه نهضت رهايي بخش پان ايرانيسم، كوشش ها را دنبال مي كند و همچنان پيام آور مقاومت بزرگ تاريخ است.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .8 Comments Add your own

 • 1.    اصغرآقا  |  فوریه 9th, 2008 at 5:34 ب.ظ

  وز «والنتاین» در ایران هم باب شده و اقشار مختلف آن را جشن میگیرند!گفتگوی منظوم حاج خانوم و حاج‌آقا در رابطه با روز عشق.لفظ «والنتاین» در گویش شابدولظیمی و در لهجه‌ی حاج‌آقا و حاج خانوم تلفظ راحت‌تری پیدا کرده: «والنتان!».از قارئین گرامی التماس دعای دقت در خوانشِ این نمایش محاوره‌ای داریم.تبريک گفتن حاج خانوم والنتان را به حاج‌آقا و تشويق حاج‌آقا به والنتان کردن!- حاجی ‌آقا ناز والنتانتونهرچی والنتانه به قربانتونوالنتاناتون بی بلا ایشاللهسال دیگه کرب و بلا ایشاللاچه خوبه اینِ، چاردهم ِ فوریهمیگن روز عاشق و عشاقیهدلم میخواست جمعی‌رو مهمون کنموالنتانتونو چراغون کنمخواستم بیان شادی کنن بخندنبه والنتانتون دخیل ببندناما دیدم بهتره با ما باشینبا صیغه‌ها تو خونه تنها باشینشاید بخواین کلی والنتان کنینلازم که نیس به همه اعلان کنی

 • 2.    کاوه اهوازی  |  فوریه 9th, 2008 at 8:17 ب.ظ

  پاینده ایرانبا مطلبی از اهواز به روزم.پاینده ایران

 • 3.    برگزیده  |  فوریه 10th, 2008 at 1:33 ق.ظ

  گفتاری از « سن جورجو » ـ ژنرال ناسیونالیست اسپانیایی :”انقلاب در آنجا که عدالت و قانون وجود دارد جنایت یا جنون است لیکن در جایی که ظلم و شقاوت حاکم است همواره کاری است بر حق و درست.”

 • 4.    سراج  |  فوریه 10th, 2008 at 11:59 ق.ظ

  اندیشه های جاه طلبانه هم پیمان شاه خائن پزشکپور نادان در کشور ما جائی نداشته و نخواهد داشت.تاریخ مصرف ایشان تمام شده است.

 • 5.    بزرگمهر در پاسخ به سراج  |  فوریه 10th, 2008 at 12:28 ب.ظ

  هم میهن نادان من!این تو و اربابان بی خرد و تازی پرست تو هستند که تاریخ مصرف شان تمام شده و از نخستین روزی که پای به این مرزوبوم گذاشتند کاری جز تاراج ثروت های ملی و ریشه کن کردن تاریخ و فرهنگ ایران زمین انجام نداده اندلعنت بر وطن فروشان خائنزنده باد سرور پندار و همه ایرانیانی که قلب شان برای میهن شان می تپدپاینده ایران

 • 6.    مهدي رفعتي  |  فوریه 10th, 2008 at 8:28 ب.ظ

  با دروددوست گرامي چند پرسش از پان ايرانيست ها، كمونيست ها وقوميت طلبان مطرح كرده ام كه خرسند مي شوم اگر تمايل داشتيد در اين پرسش و پاسخ مشاركت كنيد

 • 7.    سهند  |  فوریه 15th, 2008 at 3:05 ب.ظ

  مرگ بر فارس سگ و سردمداران سگش

 • 8.    رضا  |  جولای 14th, 2008 at 10:16 ب.ظ

  ای مگس ( پان ترک ) عرصه ی سیمرغ نه جولانگه توستعرض خود مي بري و زحمت ما مي داري

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها