نشست حزب پان ایرانیست در خوزستان+دانلود فایل شنیداری نشست

مارس 3, 2008

پاينده ايران 

 نشست باشکوه حزب پان ایرانیست – تشکیلات خوزستان 

 

 وسخنرانی شورانگیز سرور استاد جعفری از شورای عالی رهبری

گفتارهایی را به عرض عزیزان می رسانم که خلاصه و چکیده ی گفتنی ها هم سرور باغبانی به صورت پرسش مطرح کردند همچنین بیان شیوا و دلنشین سرور میرانی که توضیحات لازم را بیان کردند. با این شرایطی که برای جامعه ی ما پیش آمده حاکمیت فرقه ای که حاکمیت اقلیت بر اکثریت جامعه ی ایرانی است چه باید کرد. امروز وظیفه ی ما پان ایرانیست ها، وظیفه ی همه ی هم میهنان آزاده و وظیفه ی میهن پرستان در برابر این خیانت های آشکار چیست، من امروز افتخار می کنم که در پیشگاه پیشکسوتان عزیزم در خوزستان حضور دارم، من خود باید از شما سروران گرامی درس بیاموزم اما هر کدام از ما در شرایطی مطالب و گفتار های که به ذهن و اندیشه مان می اید باید عنوان کنیم به ویژه در چنین شرایط حساس و خطیری همه ما پان ایرانیست ها باید احساس وظیفه و مسوولیت کنیم اگرچه هیچ پان ایرانیستی در درازای بیش از 60 سال مبارزه خود همیشه خود را مسوول پیش آمده ها و حوادث پیش روی ملت ایران دانسته و کوشش ها و مبارزات پان ایرانیست ها بر این اساس شکل گرفته است اما برای هر دوره ای و زمانی می بایست برنامه ی خاص آن زمان را مطرح نماییم بنابراین کمن در برابر پرسشی که بیان کردم ( این که امروز چه باید کرد) به صورت خلاصه و کوتاه به آن پرسش پاسخ خواهم داد به عنوان یکی از مسوولان حزی پان ایرانیست امروز اعلام می کنم که اگر سروران به طور مرتب می پرسند برنامه آینده حزب در برابر مسایل پیش روی جامعه ایرانی چیست و مدیریت حزب چه برنامه هایی را دنبال می کنید، پاسخ این است اساسا ما پان ایرانیست ها چه برنامه ای باید داشته باشیم و داریم خوب معمولا برنامه بعد از تعیین اهداف است برنامه را برای رساندن به اهداف پی ریزی می کنند برای رسیدن به مسایلی که در ضمن هدف ها عنوان می شود به طور کلی معنای برنامه ریزی چیزی جز این نیست هم در جهان سیاست و هم در جهان کسب و کار و در همه ی زمین های دیگر زندگی. من به در این جا عنوان می کنم ما پان ایرانیست هستیم یعنی وحدت همه ی تیره ها و اقوام ایرانی را خواستار هستیم و به دنبال این هدف و آرمان مبارزات خود را در صول دهه گذشته و روزه های آینده دنبال خواهیم کرد، هدف نهایی ما و آرمان ما پان ایرانیست است،یعنی رسیدن به یکپارچگی و یگانگی همه ی اقوام و تیره های ایرانی و مبارزه با تجزیه های خون باری که در طول دویست سال گذشته بر سرزمین و نیاخاک رفته است این است آرمان و هدف نهایی ما پان ایرانیست ها.مطالبی را که سرور میرانی با بیان شیوا و شیرین خود بیان داشتند نشان از تداوم و استمرار این خیانت ها و تجزیه های خون بار در طول این دویست سال گذشته که بر ملت ما تحمیل شده، می باشد.

این تجزیه ها و خیانت های خونبار از کجا آغاز شد؟

از آن زمانی که استعمارگران در منطقه شروع به دنبال کردن منافع پست خود نمودند و برابر خودشان حکومت نیرومندی به نام حکومت ایران دیدند.حاکمیت ایرانی، شاههنشاهی تبار ایرانی که این شاهنشاهی در صورت نیاز در برابر حرکت های استعماری قیام می کندو سد راه می شود وجلوی منافع پست استعمار را می گیرد بنابر این طرح های خائنانه تجزیه سرزمین های ایرانی روی میز سیاستمدران غربی به مرحله اجرا در آمد و گوشه کتر این میهن بزرگ را نیرنگ های استعمار یکی پس از دیگری از سرزمین مادر جدا کرد. بخش های بزرگی از این سرزمین بزرگ را به دام تجزیه کشیدند تا این ملت اقتدار خود را از دست بدهد و ضعیف بشود و طبیعی است که یک ملت ضیف در مقابل آن هجوم های استعماری نمی تواند قد علم کند.ملت ضعیف ملت تجزیه شده است و دلیل این که به این تجزیه ها، اصطلاح خونین و خونبار اضافه می کنیم این است که ملت ایران را مانند یک موجود زنده مُثلِه(به معنای زخمی کردن و بریدن دست و پا و دماغ) کردند ،دست ها و پاهایش را بریدند.پس این تجزیه ها براستی تجزیه های خونبار وخونین بود این پیکره تضعیف شد ؛این پیکره زنده و پویای ملت ایران به پیکره مجروح تبدیل شد و طبیعی است که پیکره مجروح به آن زخم های وارده فکر می کند یعنی درد و رنج و آن زخم های وارد شده اجازه اندیشیدن در مورد پیشرفت و بهبود و آینده کشور را نمی دهد و اجازه مقاومت را از او سلب می کند.به همین دلیل استعمار نقشه ای کشید برای این که ملت ما را دراین منطقه تضعیف کرده و عوامل خودش را در خاور میانه مستقر کند از آن زمانی که هم میهنان آگاهی دارند کمپانی هندشرقی تاسیس شد تا حکومتِ جانشین و نماینده خودش را در آنجا مستقربکند و در این منطقه شروع به بردن حکومت ها و آوردن حکومت های مزدور و دست نشانده نمود. این طرح ختائنانه ای بود که در دویست سال گذشته بر ملت ما و بر کشورهای همسایه ما بدلیل تضعیف ملت ایران تحمیل کردند.پس ما پان ایرانیست ها آن آرمان بزرگی که می گوید مبارزه با تجزیه های خونین و خونبار در 200 سال گذشته به چه دلیل هست؟آرمان ما هدف نهایی ما رسیدن به اتحاد همه اقوام وتیره های ایرانی است.این به نظر برخی ممکن است غیر قابل امکان باشد ؛بله آرمان های بزرگ وهدف نهایی معمولاًغیر ممکن و محال به نظر می رسد اما دور از دسترس نیست.تاریخ به ما درس هایی آموخته است اگر آن ملتی که حقوق خودش را فراموش کرد با آن حقوق آشنا بشود و قیام بکند برای حقوق از دست رفته خود معمولاً پیروز می شود.ملت ها در برابر حکومت ها پیروز می شوند؛قیام ملت ها کارساز می شود. اما ما پان ایرانیست ها در این روزگار منکر برخی از دشمنان پان ایرانیست این تعبیر را بلافاصله پشت سراین مسائل داشته باشندکه پس شما می خواهید منطقه را ه آشوب بکشید،پس باز با جنگ و نزاع می خواهید این سرزمین ها را به ما باز گردانید؟نه، دراین زمان آرمان بسیار بزرگ است آنهایی که تعبیرهایی این چنین داشته باشند آرمان را نمی شناسند وبا آن اصول ارزشی و محوری که پان ایرانیست ها با خود حمل می کنند آشنایی ندارند. روش ما برای این برنامه چیست؟برای اتحاد همه اقوام و تیره های ایرانی برای بازگشت سرزمین های تجزیه شده چه تمهیداتی داریم؟برنامه از اینجا آغاز می شود که آن هم میهنان که طی دویست سال گدشته هویت خود را فراموش کردند هویتشان را به یادشان بیاندازیم.من در اینجا درود می فرستم به آن مبارز بزرگ ملا مصطفا بارزانی که عنوان کرد:”هرجا کرد هست آنجا ایران است”. این یک رهبر ایران پرست و ایران دوست است که هویت خود را بازیافته اگر همه برادران کرد ما این هویت فراموش شده خود را بازیابنددیگر نزاعی نیست،دیگر درگیری نیست،دیگر جنگی نیست؛همانگونه که شادروان ملا مصطفا گفت که چکار کنیم.همانگونه که آن زمان مرزها از بین رفته بود برادران کرد ما در سرزمین های ایران کنونی می آمدند و می رفتند این هم میهنان هم همینگونه در کردستان بزرگ در بخش ایران در آمدو رفت بودند که اگر هویت باختگان هویتشان را بازیابند اگر عنصر خود هر جا که هست بفهمد آنجا ایران است بنابراین پرچم نیرومند سه رنگ شیروخورشید نشان در همه آن صحنه ها به اهتزاز در می آید.امروز هم میهنان آذری در آن سوی مرز به دلیل تحمیل حاکمیت های امپریالیستی همویت خودشان را فراموش کرده اند،اگر هویت از دست رفته را باز یابند اگر به همان شریطی بازگردد که در اوایل انقلاب،در اوایل مسائلی که اقتدار ملت ایران را نابود کرد در آن زمانی که براندازی اقتدار ملت ایرانشکل می گرفت و شکل گفته بود وآن روزی که اتخاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرو پاشید و خود را به رودخانه ی ارس زدند تعداد زیادی از آنها غرق شده و جانشان را از دست دادند ؛اگر شرایط متناسب با اندیشه های پان ایرانیستی باشد و این هویت های فراموش شده برگردد آنها خودشان قیام کنند و بخواهند به مام میهن بپیوندند دیگر چه نزاعی چه آشوبی و چه آشوبی به منطقه تحمیل شده؟ملت ما ملت آشوب طلب نیست و برهمان اساس هم پان ایرانیست که چکیده همه اندیشه ها ی فلسفی است همه مبارزات اجتماعی و همه مسائل فرهنگی رابا خود دارد حرکت فرهنگی دارد، حرکت آشوب طلبانه ندارد پس اون هدف نهایی پان ایرانیست است برای رسیدن به هدف نهایی معمولا اهداف دیگری هم تعیین می شود. عرض کردم معمولا هدف نهایی به ظاهر غیر ممکن به نظر می آید امروز ممکن است این پرسش را مطرح کنند که باز ملت ایران می خواهد جنگ کند لشکر کشی بکند این پرسشی است که سالها از ما داشتند. سالها

پش در ارومیه من یادم هست در یک نشست حزبی از من پرسیدند سرور جعفری شما می گویید ایران با این قد و قواره با اتحاد جماهیر شوروی در بیافتد و 17 شهر قفقاز از دست رفته را بازستاند؟ پاسخی که داشتم این بود: گفتم هم میهن عزیز به این پرسش شما حتا یک کودک 10 ساله هم می خندد و می داند این عملی نیست پارلمان سیاسی هم متمئناً می داند که حل این مسئله از راه لشگرکشی نیست. اما می دانید چرا پان ایرانیست ها دائماً این مسائل را گوشزد می کنند برای اینست که فرزندی از دودمان ایران رفته و گمشده اگر روزی خودش، خودش را بازیابد و پدر و مادر خودش را بشناسد و بخواهد به دودمان خودش باز گردد خوانواده و پدر و مادر یادش بماند که این همان فرزند گمشده است و آغوش گرم خود رابرای پذیرفتن این فرزند گمشده باز گزارد همچنان که در شرایطی این مسائل می توانست به سادگی اتفاق بیافتد. استعمار از دویست سیسد سال پیش در شرق ایران لانه کرد و حکومت جانشین خودش را در هندوستان بعد از کمپانی هند شرقی جایگزین کرد.یکروز خواست از این منطقه برود.داستان یکبار در سرزمین های شرق ایران در بلوچستان اتفاق افتاد. انگلستانی که خودش عامل تجزیه ملت هند شده بود و کشور پاکستان را پدید آورده بود که بخشی از افغانستان، بخشی از ایران یعنی بلوچستان و بخشی از هند را به صورت یک کشور پاکستان در آورده بودند آنروز که می خواست برود هم ملت ما فراموش کرده بود و هم هیات های خاین حاکمه این مسائل به ذهن آنها نیامد که بگویند ای انگلیس استعمارگر که ما نوکر و مزدور تو هستیم حالا که می خواهی بروی سهم ما را به خود ما بازگردان نه ملت ایران یادش بود این را عنوان بکند نه هیات حاکمه خاین و خیانت پیشه به این فکر افتادند که آن بخش تجزیه شده را به مام میهن بازگردانند بی هیچ لشکر کشی بی هیچ جنگ و مرافعه ای.

مگر آن روز که پان ایرانیست ها در مجلس ایران سخن از بازگشت بحرین به میان آوردند و دولت خائن آنروز را استیضاح کردند مگر سخن از لشکر کشی و آشوب طلبی و جنگ بود؟ آنروز شریط کاملا مها بود که این ملت آن حق فراموش شده خودش را مطالبه کند. متاسفانه ما پان ایرانیست ها آن موقعیت تنها ماندیم آنهایی که امکانات حکومتی داشتند آنها که امکان سخن گفتن داشتند آنها که منبرهای مساجد در اختیارشان بود ما پان ایرانیست ها تنها گذاشتند؛ چرا؟ برای اینکه حقوق ملت ایران را نمی شناسند به منافع ملت ایران نمی اندیشند و امروز همان ها هستند که این لاف ها را سر داده اند و در مورد خلیج همیشه پارس ایرانی سخن از این لاطائلات به میان می آورند چرا؟ برای اینکه حقوق تاریخی ملت ایران را نمی شناسند.امروز همان ها هستند که این حق مشاعی پنجاه درسدی و قابل قبول معیارهای قانونی و متعارف جهانی را نمی شناسند در نتیجه مدعی شوند کسانی که صحبت از سهم پنجاه درسدی ایران در دریای مازندران می کنند خائن هستند و به ضررملت ایران سخن گفته و آشوب طلب هستند.اساساً این حرف ها از کجا ناشی شد. بنابراین آرمان به نظر برخی ممکن است محال به نظر برسد هدف نهایی ما آرمان پان ایرانیست است.در هیچ زمانی و درهیچ دوره ای از این آرمان بزرگ خودمان عدول نخواهیم کرد.متناسب با شرایط ،حقوق تاریخی و ازدست رفته ملت ایران را در هر جایگاه در هر زمان و در هر مکان سرخواهیم داد. بنابراین هدف نهایی ما پان ایرانیستی است یعنی بازگرداندن سرزمین های ایرانی به مام میهن و آنجا که ایران است و تبارو اقوام ایرانی زندگی می کنند باید به مام میهن برگردد و پیوند حیات خود وپیوند حیات ملت ایران با آنها بازیافته شود. 

(اين نوشتار بخشي از سخنراني مي باشد براي شنيدن همه سخنان سرور جعفري فايل شنيداري آنرا از انتهاي همين نوشتار دانلود كنيد.) 

 

 

 • امروز هدف کوچک ما گسترش پان ایرانیسم است.خیابانی کردن تفکرحق طبلی ملت ایران؛میدانی نمودن مبارزات اجتماعی ملت ایران.
 • هدف بلند مدت ما تشکیل یک دولت پان ایرانیستی است؛ و این هدف نهایی نیست
 • خوشبختانه آنها که در پشت پرده نشسته اند می دانند تنها حزبی که به صورت سازمانی در جامعه ایرانی حضور دارد حزب پان ایرانیست است.
 • در آن زمان که پان ایرانیست ها در خوزستان کوشا بودند صدای جغد به گوش نمی رسید واختلاف های بین عرب و عجم نبود.
 • تا سالهای آینده باید این میهن غر در آرمان های پان ایرانیستی بشود و بتوانیم این جغدها را از  لانه های خودشان بیرون بکشیم.جغد در این سرزمین هورایی جایی ندارد.جای جغد در ویرانه هاست.
 • می رویم به سوی تشکیل دولت پان ایرانیستی با وحدت و یگانگی همه تیره های ایرانی
 • ممکن است برخی بگویند شما 60 سال چکار کرده اید همیشه همین حرف ها را زدید! بله ما شست سال است…از هیچ پان ایرانیسم را بوجود آوردیم تشکیلاتی را بوجود اوردیم که امروز حاکمیت فرقه ای از کلمه ی پان ایرانیست تنش می لرزد.امروز دستور داده یه همه ارباب جراید،خبرنگاران،مطبوعاتی ها که مبادا نام حزب پان ایرانیست را و اخبار پان ایرانیستی را بازتاب بدهید.ممکن است در برخی از نشست های ما خبرنگاران میهن پرست حضور داشته باشند و بخواهند که اخبار مارا منعکس کننداما مطمئناً آنها می دانند چه مشکلاتی برای این بوجود آمده است.این ناشی از چیست ناشی از آن انسجام تشکیلاتی و استحکام سازمانی است که حزب پان ایرانیست در درازای شست سال مبارزه سیاسی بوجود آورده از چی از هیچ…
 •  
 • داستان تشکیل پان ایرانیست به سورت داستانی استعاره ای و تخیلی :
 • شست سال پیش سرور پزشکپور بادبادکی رابه هوا فرستاد مانند همه کودکان که در ضمن بازی بادبادکی به هوا پرواز می دهند. کودکانی دیگر هم بادبادک هایی داشتند،بادبادک های آنها افتاد ،آنها خسته شدند و به خانه های خود رفتند اما پزشکپور ایستاد و بادبادک اوج گرفت.آمدند به تماشای این بادبادک ایستادند در کوچه ها در خیابان ها همه جا بادبادک را مشاهده کردند.پزشکپور هم در کنار آن متفکر بزرگ(زنده یاد دکتر محمدرضا عاملی تهرانی) و تعدادی از ایران پرستان همپنان نخ این بادبادک را در دست داشت…..

 براي دانلود فايل شنيداري سخنراني اينجا را كليك كنيد

 

 به اميد ايراني آباد و آزاد در سايه حاكميت ملي

پاينده ايران

Entry Filed under: Uncategorized. .17 Comments Add your own

 • 1.    مسعود  |  مارس 3rd, 2008 at 9:41 ب.ظ

  بنظر من این امضا جمع کردنها هیچ تاثیری نداره. این آخوندای کپک واسه اینکه چند سال بیشتر حکومت کنن اگه لازم باشه تهران رو هم میدن به کشورهای همسایه. ضمنا اینها که ایرانی نیستند و دلشون واسه ایران نمیسوزه. دریای خزر رو که تقدیم روسیه و آذربایجان کردند. منابع گازی مشترک رو تقدیم قطر و امارات و بحرین کردن. خلیج فارس رو که الان در تمام دنیا خلیج عربی مینامند. باید چاره ای کرد که شر این گوساله ها از سر ملت ایران کم بشه. من سه مطلب آخر وبلاگتون رو خوندم و از اطلاع رسانی خوب شما کمال تشکر را دارم. درود بر کوروش کبیر

 • 2.    بیتا  |  مارس 3rd, 2008 at 10:06 ب.ظ

  با سپاس از اطلاع رسانی شماپیروز باشیدجاوید ایران

 • 3.    بوزقورد  |  مارس 3rd, 2008 at 10:06 ب.ظ

  ای شونیست های آریایی!نتوانستید عطار را از حالت پان تورکی و بوزقوردی در اوردید! یک کاشف بزرگ تورک توانسته است کتاب تذکرة البوزقوردیا ی عطار را زیر کتیبه ی اورخون پیدا کند و ما الان به آن دسترسی داریم و من زندگی نامه ی دوکتور حسین فیض الهی را در آن دیدم و ترجمه کردم و در وبلاگم قرار دادماولوم اولسون فارس و ایران و اینسانیت و اینسانیاشاسین بوزقورد و خوی و مئنیش بوزقوردی

 • 4.    بچه پارس  |  مارس 3rd, 2008 at 11:46 ب.ظ

  هیشکی نمیتونه مثل بچه پارس داستان گرگی بنویسه!!!اگه نیای بخونی با انگشت میزنم تو چشتها!!

 • 5.    کیان زاد  |  مارس 4th, 2008 at 2:56 ق.ظ

  درود بر سرور جعفریبراستی با گوش جان باید این سخنان سرنوشت ساز را شنیدآفرین بر فرزندان وطن پرست خوزستانشاد و پیروز باشیدپاینده ایران=/=

 • 6.    ARAZ  |  مارس 4th, 2008 at 11:00 ق.ظ

  بعد از بمبارانهای فرهنگی 24 ساعته صدها تلوزیون تــورکـــ زبان تــورکــیه و آذربـایــجان که موجب بیداری تـــورکهای ایران شد دولت تــورکـــیه به حمایت علنی از دکتر چـــهرگانــی و تــورکهـــای ایران روی آورد. نشریه آراز در تـــورکیــــه منتشر و با دکتـــر چـــهرگـانی مصاحبه کرد.MHP در حمایت از آذربایجـــان جنــــوبـی و دکتـــر چهـــرگانی راهپیمایی کرد.فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشدhttp://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357سوگند بوزقوردهای تورکیه در حمایت از بوزقوردهای آذربایجان جنوبیفارسها قبل از مشاهده آمبولانس خبر کنند.http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 بسیاری از فارس پرستان با مشاهده فیلمهای راهپیماییی بوزقوردهای تورکیه در حمایت از ملت تورک آذربایجان جنوبی و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. بعضی در حالت کما هستند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11394http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11395http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11401http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11402http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11403http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11404http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11410http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11412

 • 7.    سلام  |  مارس 4th, 2008 at 4:30 ب.ظ

  سلام. وبلاگ تاملات فرهنگی با مصاحبه ای با استاد ناصر پورپیرار به روز شد.

 • 8.    بیتا  |  مارس 4th, 2008 at 5:50 ب.ظ

  چه جالب! این شخصی که در بالا کامنت گذاشتن با نام بوزقود! علاوه بر مرگ بر ایران گفتن مرگ را برای انسانیت هم میخواهند!! یعنی این افراد حتی با انسانیت هم مشکل دارند!

 • 9.    ناخدا  |  مارس 4th, 2008 at 7:17 ب.ظ

  سلام همشهری سلام عزیزم وبلاگت عالیه حرف نداره به منم سر بزن خوشحال می شم.

 • 10.    ایرانی  |  مارس 4th, 2008 at 7:31 ب.ظ

  پاینده ایراندرود بر شما سرور مزدک عالی بود.بدرود

 • 11.    ناخدا  |  مارس 4th, 2008 at 7:55 ب.ظ

  مرسی گلم که اومدی پیشم بازم بیا اونورا منتظرتم.

 • 12.    شاپور  |  مارس 4th, 2008 at 8:20 ب.ظ

  پاینده ایران

 • 13.    شاهین  |  مارس 4th, 2008 at 8:21 ب.ظ

  پاینده ایران

 • 14.    مهدي رفعتي  |  مارس 4th, 2008 at 9:24 ب.ظ

  با درودتارنگار آينده روشن با ” محمد قوچاني نمي دانست شاهد از غيب مي رسد “به روز شد

 • 15.    آریو برزن  |  مارس 5th, 2008 at 2:19 ق.ظ

  با درود بر تو و تمام پان ایرانیستها

 • 16.    بسوی هشت مارس  |  مارس 5th, 2008 at 2:43 ق.ظ

  هشت مارس ۸۶:ستم به زن موقوف!سرکوب زنان ممنوع!رهایی زن رهایی جامعه است!زنده باد آزادی زن! ××××لگوی روز جهانی زن را در وبلاگتان قرار دهید!و به ما خبر دهید تا لینکتان کنیم!××××کد با زمینه سفید در سایز کوچک!<p><a href=”http://8emarch.blogfa.com”><img border=”0″ src=”http://i29.tinypic.com/k51qfd.jpg” width=”128″ height=”171″></a></p

 • 17.    میرزای ایرانی  |  مارس 5th, 2008 at 1:19 ب.ظ

  سلام دوست خوبم انشالله که همیشه موفق باشیمیرزا دوباره برگشتالان به روز هستمخوشحال می شوم به من هم سری بزنی و نظرکی بزاریدوستار تومیرزای ایرانی

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها