نقش برجسته‎ی دبیرستان البرز در مبارزه برای ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

می 28, 2008

نقش برجسته‎ي  پان ایرانیست ها در ملی شدن صنعت نفت

دكتر هوشنگ طالع
حزب توده ، بر پايه‌ي الگوي آزمايش شده ي حزب كمونيست شوروي، از سوي روس‌ها ساخته و پرداخته شد. (۱)
حزب توده را ، كاركنان حزب بلشويك و دستگاه امنيت روس در تهران در شهريور ماه 1320 ، از كمونيست‌هاي سازمان پنجاه و سه تن و پاره‌اي كمونيست‌هاي قديمي كه از زندان آزاد شده يا آزاد بودند ، بنيان نهادند و همواره زير نظر رهبري آن‌ها بود و …
روس‌ها ، اين حزب را ، بر پايه‌ي نمونه‌ي حزب كمونيست اتحاد شوروي ، سازمان دادند . جهان‌بيني ماركسيسم را با پس‌وندهاي لنينيسم و استالينيسم ، براي آن وارد كردند و مانيفيست كمونيست را به دستش دادند .
چنان كه گفته شد ، سازمان‌دهي حزب توده ، به گونه‌ي دقيق از سازمان‌دهي حزب كمونيست شوروي پيروي مي‌كرد . روس‌ها ، با بهره‌گيري از مدرسه‌هاي حزبي در روسيه ، نيروهاي لازم را براي گرداندن سازمان حزب توده، تربيت كردند و در كنار اين كارها ، براي ايجاد رعب و وحشت براي پيش‌برد مقاصد حزب توده و نيز جلوگيري از رشد و گسترش گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌هاي دگرانديش ، دست به تربيت و سازمان‌دهي نيروهاي رزمنده‌ي خياباني، زدند .
اين نيرو ، مجموعه‌اي بود از ايراني‌هايي كه زير نظر كارشناسان شوروي در درون كشور تعليم ديده بودند و نيز برخي كساني كه از قفقاز به عنوان مهاجر به ايران بازگشت داده شده بودند و نيز گروهي از عناصر امنيتي و نظامي كه از ميان تاجيك‌ها و اراني‌ها و … برگزيده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند(۲)

نقش برجسته‎ي  پان ایرانیست ها در ملی شدن صنعت نفت

دكتر هوشنگ طالع
حزب توده ، بر پايه‌ي الگوي آزمايش شده ي حزب كمونيست شوروي، از سوي روس‌ها ساخته و پرداخته شد. (۱)
حزب توده را ، كاركنان حزب بلشويك و دستگاه امنيت روس در تهران در شهريور ماه 1320 ، از كمونيست‌هاي سازمان پنجاه و سه تن و پاره‌اي كمونيست‌هاي قديمي كه از زندان آزاد شده يا آزاد بودند ، بنيان نهادند و همواره زير نظر رهبري آن‌ها بود و …
روس‌ها ، اين حزب را ، بر پايه‌ي نمونه‌ي حزب كمونيست اتحاد شوروي ، سازمان دادند . جهان‌بيني ماركسيسم را با پس‌وندهاي لنينيسم و استالينيسم ، براي آن وارد كردند و مانيفيست كمونيست را به دستش دادند .
چنان كه گفته شد ، سازمان‌دهي حزب توده ، به گونه‌ي دقيق از سازمان‌دهي حزب كمونيست شوروي پيروي مي‌كرد . روس‌ها ، با بهره‌گيري از مدرسه‌هاي حزبي در روسيه ، نيروهاي لازم را براي گرداندن سازمان حزب توده، تربيت كردند و در كنار اين كارها ، براي ايجاد رعب و وحشت براي پيش‌برد مقاصد حزب توده و نيز جلوگيري از رشد و گسترش گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌هاي دگرانديش ، دست به تربيت و سازمان‌دهي نيروهاي رزمنده‌ي خياباني، زدند .
اين نيرو ، مجموعه‌اي بود از ايراني‌هايي كه زير نظر كارشناسان شوروي در درون كشور تعليم ديده بودند و نيز برخي كساني كه از قفقاز به عنوان مهاجر به ايران بازگشت داده شده بودند و نيز گروهي از عناصر امنيتي و نظامي كه از ميان تاجيك‌ها و اراني‌ها و … برگزيده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند(۲)
گاردهاي]حزب توده[ كه از سوي نيروهاي اشغال‌گر روس آموزش ديده بودند ، زير نام كارگران چيت‌سازي ، بلورسازي ، دخانيات و… سازمان‌بندي شده بودند . بيش‌تر فرماندهان گاردهاي مزبور را مهاجران قفقازي يعني هم خانمانان آن سوي ارس كه از سال‌ها پيش به خدمت حزب كمونيست درآمده بودند ، تشكيل مي‌دادند . اينان ، سال‌ها در ارتش سرخ و سرويس‌هاي اطلاعاتي شوروي ، خدمت كرده بودند .
تلاش حزب توده بر اين بود كه با ايجاد جو ترور و ترس ، مراكز تجمع انساني را در اختيار خود گيرد . مدرسه‌ها را قبضه كند ، بر دانشگاه و مركزهاي آموزش عالي ، مسلط شود و اداره‌ها و كارخانه‌ها را زير يوغ خود ، درآورد .اما بر پايي مكتب پان ايرانيسم و سپس حركت نهضت پان ايرانيسم به سوي تشكيلات حزبي ، رفته رفته توانست ترور حزب توده را در خيابان‌ها ، مدرسه‌ها ، دانشگاه و موسسه‌هاي آموزش عالي ، كارخانه‌ها و اداره‌ها درهم بشكند و در اين فرآيند ، حزب‌ها و سازمان ديگر توانستند در صحنه‌ي مبارزه‌هاي اجتماعي و سياسي ايران حضور يابند .
پان ايرانيست‌ها ، توانستند فضايي ايجاد كنند كه حزب‌هايي مانند حزب ايران و حزب زحمتكشان ملت ايران ، مجمع مسلمان مجاهد و… ، با امنيت خاطر بيش تر، در تظاهرات خياباني شركت كنند .
اگر پان ايرانيست‌ها نبودند و نمي‌توانستند برابر ترور سازمان يافته‌ي حزب توده بايستند و برابر نيروهاي تعليم يافته‌ي حزب توده براي رزم‌هاي خياباني پايداري كنند و نمي‌توانستند ، جهان‌بيني را با جهان‌بيني پاسخ دهند ، بدون هرگونه دودلي ، مبارزه‌ي ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور ، از گستردگي لازم ، برخوردار نمي‌گرديد .
سهم بزرگ پان ايرانيست‌ها در آن مبارزه ، اين بود كه توانستند به سلطه‌ي حزب توده بر مدرسه‌ها ، دانشگاه و مركزهاي آموزش عالي ، كارخانه‌ها ، اداره‌ها و … پايان داده و به مردم عادي ، به مردم كوچه و بازار ، به دانش‌آموزان ، به دانش‌جويان و نيز به كارگران ، اصناف و پيشه‌وران و ديگران ، امكان دادند تا با حضور در كنار صف مليون ، مبارزه‌ي ملي شدن صنايع نفت در سر تا سر كشور را ياري كرده و گسترده كنند .اين پان ايرانيست‌ها بودند كه در برابر جهان‌بيني ماركسيسم ، جهان‌بيني ناسيوناليسم را به نسل جوان و روشن فكران ايران ، ارائه كردند .
بيش از هفتاد سال است كه واژه‌ي پان ايرانيسم وارد فرهنگ اجتماعي ـ سياسي ميهن ما شده است. سال‌ها ، اين واژه و مفاهيم آن در حد گفتگوهاي نظري ، آن هم به كوشش دكتر محمود افشار يزدي باقي ماند . براي نخستين بار ، وي در سال 1306 اين واژه را به كار برد . سپس در سال 1311 ، به شرح و بسط آن پرداخت و بعد در سال 1324 ، « پان ايرانيسم » را در قالب يك مكتب فرهنگي ، به جامعه‌ي ايران عرضه كرد . در سال 1326 ، بر پايه‌ي اين انديشه يك مكتب فكري بنيان‌گذاري گرديد و مساله شكل سياسي به خود گرفت .
حضور نيرومند حزب توده در آن زمان و دشمني حكومت اتحاد شوروي با انديشه‌ي پان ايرانيسم ، سبب بروز كشمكش‌هايي ميان هواداران انديشه‌ي مزبور و حزب توده شد .
نظام اتحاد شوروي سابق ، يعني زندانبان ملت‌ها ،قوم‌ها و تيره‌هاي بسيار ، براي جلوگيري از گسترش انديشه‌ي « ملي گرايي » و در نتيجه پيش‌گيري از قيام ملت‌ها ، تيره‌ها و اقوام زير ستم ، كوشش بر آن داشت تا انديشه‌ي ملي‌گرايي را زشت و ناپسند جلوه دهد . افزون بر آن ، احزاب دست‌نشانده‌ي شوروي و نهضت‌هاي چپ به طور كلي ، مي‌كوشيدند تا با الگوبرداري از روش‌هاي اردوگاه جهاني سوسياليسم ، انديشه‌ي ملي‌گرايي را در سراسر جهان مورد يورش قرار داده و سركوب كنند .
در نظام آموزشي اتحاد شوروي پيشين ، به گونه‌ي همه‌ي نظام‌

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها