نقش برجسته‎ی دبیرستان البرز در مبارزه برای ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

خرداد ۸, ۱۳۸۷

نقش برجسته‎ی  پان ایرانیست ها در ملی شدن صنعت نفت

دکتر هوشنگ طالع
حزب توده ، بر پایه‌ی الگوی آزمایش شده ی حزب کمونیست شوروی، از سوی روس‌ها ساخته و پرداخته شد. (۱)
حزب توده را ، کارکنان حزب بلشویک و دستگاه امنیت روس در تهران در شهریور ماه ۱۳۲۰ ، از کمونیست‌های سازمان پنجاه و سه تن و پاره‌ای کمونیست‌های قدیمی که از زندان آزاد شده یا آزاد بودند ، بنیان نهادند و همواره زیر نظر رهبری آن‌ها بود و …
روس‌ها ، این حزب را ، بر پایه‌ی نمونه‌ی حزب کمونیست اتحاد شوروی ، سازمان دادند . جهان‌بینی مارکسیسم را با پس‌وندهای لنینیسم و استالینیسم ، برای آن وارد کردند و مانیفیست کمونیست را به دستش دادند .
چنان که گفته شد ، سازمان‌دهی حزب توده ، به گونه‌ی دقیق از سازمان‌دهی حزب کمونیست شوروی پیروی می‌کرد . روس‌ها ، با بهره‌گیری از مدرسه‌های حزبی در روسیه ، نیروهای لازم را برای گرداندن سازمان حزب توده، تربیت کردند و در کنار این کارها ، برای ایجاد رعب و وحشت برای پیش‌برد مقاصد حزب توده و نیز جلوگیری از رشد و گسترش گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های دگراندیش ، دست به تربیت و سازمان‌دهی نیروهای رزمنده‌ی خیابانی، زدند .
این نیرو ، مجموعه‌ای بود از ایرانی‌هایی که زیر نظر کارشناسان شوروی در درون کشور تعلیم دیده بودند و نیز برخی کسانی که از قفقاز به عنوان مهاجر به ایران بازگشت داده شده بودند و نیز گروهی از عناصر امنیتی و نظامی که از میان تاجیک‌ها و ارانی‌ها و … برگزیده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند(۲)

نقش برجسته‎ی  پان ایرانیست ها در ملی شدن صنعت نفت

دکتر هوشنگ طالع
حزب توده ، بر پایه‌ی الگوی آزمایش شده ی حزب کمونیست شوروی، از سوی روس‌ها ساخته و پرداخته شد. (۱)
حزب توده را ، کارکنان حزب بلشویک و دستگاه امنیت روس در تهران در شهریور ماه ۱۳۲۰ ، از کمونیست‌های سازمان پنجاه و سه تن و پاره‌ای کمونیست‌های قدیمی که از زندان آزاد شده یا آزاد بودند ، بنیان نهادند و همواره زیر نظر رهبری آن‌ها بود و …
روس‌ها ، این حزب را ، بر پایه‌ی نمونه‌ی حزب کمونیست اتحاد شوروی ، سازمان دادند . جهان‌بینی مارکسیسم را با پس‌وندهای لنینیسم و استالینیسم ، برای آن وارد کردند و مانیفیست کمونیست را به دستش دادند .
چنان که گفته شد ، سازمان‌دهی حزب توده ، به گونه‌ی دقیق از سازمان‌دهی حزب کمونیست شوروی پیروی می‌کرد . روس‌ها ، با بهره‌گیری از مدرسه‌های حزبی در روسیه ، نیروهای لازم را برای گرداندن سازمان حزب توده، تربیت کردند و در کنار این کارها ، برای ایجاد رعب و وحشت برای پیش‌برد مقاصد حزب توده و نیز جلوگیری از رشد و گسترش گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های دگراندیش ، دست به تربیت و سازمان‌دهی نیروهای رزمنده‌ی خیابانی، زدند .
این نیرو ، مجموعه‌ای بود از ایرانی‌هایی که زیر نظر کارشناسان شوروی در درون کشور تعلیم دیده بودند و نیز برخی کسانی که از قفقاز به عنوان مهاجر به ایران بازگشت داده شده بودند و نیز گروهی از عناصر امنیتی و نظامی که از میان تاجیک‌ها و ارانی‌ها و … برگزیده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند(۲)
گاردهای]حزب توده[ که از سوی نیروهای اشغال‌گر روس آموزش دیده بودند ، زیر نام کارگران چیت‌سازی ، بلورسازی ، دخانیات و… سازمان‌بندی شده بودند . بیش‌تر فرماندهان گاردهای مزبور را مهاجران قفقازی یعنی هم خانمانان آن سوی ارس که از سال‌ها پیش به خدمت حزب کمونیست درآمده بودند ، تشکیل می‌دادند . اینان ، سال‌ها در ارتش سرخ و سرویس‌های اطلاعاتی شوروی ، خدمت کرده بودند .
تلاش حزب توده بر این بود که با ایجاد جو ترور و ترس ، مراکز تجمع انسانی را در اختیار خود گیرد . مدرسه‌ها را قبضه کند ، بر دانشگاه و مرکزهای آموزش عالی ، مسلط شود و اداره‌ها و کارخانه‌ها را زیر یوغ خود ، درآورد .اما بر پایی مکتب پان ایرانیسم و سپس حرکت نهضت پان ایرانیسم به سوی تشکیلات حزبی ، رفته رفته توانست ترور حزب توده را در خیابان‌ها ، مدرسه‌ها ، دانشگاه و موسسه‌های آموزش عالی ، کارخانه‌ها و اداره‌ها درهم بشکند و در این فرآیند ، حزب‌ها و سازمان دیگر توانستند در صحنه‌ی مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی ایران حضور یابند .
پان ایرانیست‌ها ، توانستند فضایی ایجاد کنند که حزب‌هایی مانند حزب ایران و حزب زحمتکشان ملت ایران ، مجمع مسلمان مجاهد و… ، با امنیت خاطر بیش تر، در تظاهرات خیابانی شرکت کنند .
اگر پان ایرانیست‌ها نبودند و نمی‌توانستند برابر ترور سازمان یافته‌ی حزب توده بایستند و برابر نیروهای تعلیم یافته‌ی حزب توده برای رزم‌های خیابانی پایداری کنند و نمی‌توانستند ، جهان‌بینی را با جهان‌بینی پاسخ دهند ، بدون هرگونه دودلی ، مبارزه‌ی ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور ، از گستردگی لازم ، برخوردار نمی‌گردید .
سهم بزرگ پان ایرانیست‌ها در آن مبارزه ، این بود که توانستند به سلطه‌ی حزب توده بر مدرسه‌ها ، دانشگاه و مرکزهای آموزش عالی ، کارخانه‌ها ، اداره‌ها و … پایان داده و به مردم عادی ، به مردم کوچه و بازار ، به دانش‌آموزان ، به دانش‌جویان و نیز به کارگران ، اصناف و پیشه‌وران و دیگران ، امکان دادند تا با حضور در کنار صف ملیون ، مبارزه‌ی ملی شدن صنایع نفت در سر تا سر کشور را یاری کرده و گسترده کنند .این پان ایرانیست‌ها بودند که در برابر جهان‌بینی مارکسیسم ، جهان‌بینی ناسیونالیسم را به نسل جوان و روشن فکران ایران ، ارائه کردند .
بیش از هفتاد سال است که واژه‌ی پان ایرانیسم وارد فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی میهن ما شده است. سال‌ها ، این واژه و مفاهیم آن در حد گفتگوهای نظری ، آن هم به کوشش دکتر محمود افشار یزدی باقی ماند . برای نخستین بار ، وی در سال ۱۳۰۶ این واژه را به کار برد . سپس در سال ۱۳۱۱ ، به شرح و بسط آن پرداخت و بعد در سال ۱۳۲۴ ، « پان ایرانیسم » را در قالب یک مکتب فرهنگی ، به جامعه‌ی ایران عرضه کرد . در سال ۱۳۲۶ ، بر پایه‌ی این اندیشه یک مکتب فکری بنیان‌گذاری گردید و مساله شکل سیاسی به خود گرفت .
حضور نیرومند حزب توده در آن زمان و دشمنی حکومت اتحاد شوروی با اندیشه‌ی پان ایرانیسم ، سبب بروز کشمکش‌هایی میان هواداران اندیشه‌ی مزبور و حزب توده شد .
نظام اتحاد شوروی سابق ، یعنی زندانبان ملت‌ها ،قوم‌ها و تیره‌های بسیار ، برای جلوگیری از گسترش اندیشه‌ی « ملی گرایی » و در نتیجه پیش‌گیری از قیام ملت‌ها ، تیره‌ها و اقوام زیر ستم ، کوشش بر آن داشت تا اندیشه‌ی ملی‌گرایی را زشت و ناپسند جلوه دهد . افزون بر آن ، احزاب دست‌نشانده‌ی شوروی و نهضت‌های چپ به طور کلی ، می‌کوشیدند تا با الگوبرداری از روش‌های اردوگاه جهانی سوسیالیسم ، اندیشه‌ی ملی‌گرایی را در سراسر جهان مورد یورش قرار داده و سرکوب کنند .
در نظام آموزشی اتحاد شوروی پیشین ، به گونه‌ی همه‌ی نظام‌

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی