توهین به فرهنگ ایران و زنان ایرانی در روزنامه ی عصر کارون(استان خوزستان)

جولای 7, 2007

پاینده ایران

 

چندی است که تازش به فرهنگ ایرانی از سوی خود فروختگان زیاد گردیده است دراین راستا نوشته ای سراسر توهین به ایران و ایرانی را در زیر می آوریم به قلم موسی سیادت در روزنامه صبح کارون خوزستان.دوستان خود قضاوت کنند.

 

***************************************************************

 

روزنامه عصر کارون (خوزستان) دوشنبه 4 تیر1386 صفحه ی 8 بخش فرهنگ

 

زن دراجتماع ایران باستان و معاصر  

موسی سیادت

 

ویل دورانت مورخ بزرگ آمریکایی در کتاب “تاریخ تمدن” ج 423 :424-1 تا 433 در مورد ویژگی های خاص آداب و اخلاق پارسیان باستان می نویسد….آنچه مایه مایه شگفتی می شود . این است که مردم ماد وپارس با وجود آن دینی که داشتند تا چه حد بی رحم بودند،بزرگترین شاه ایشان داریوش اول درکتیبه ی بیستون چنین می گوید:”فرورتیش دستگیر شدو او را نزد من آوردند؛گوش ها و بینی و زبان او را بریدم و چشم های او را درآوردم. او را در دربارمن به غل و زنجیر کردن تا همه ی مردم او را ببینند. بعد او ار به اکباتان(همدان امروزی) بردم و به دارآویختم و اهورامزدا یاری خود ار به من عطا کرد.

به اراده اهورامزدا قشون من بر قشونی که از من برگشته بود پیروزشد و “چیتر تخم”را گرفته نزد من آوردند،من گوش هاو بینی او را بریدم وچشم های اورا برکندم.اورا در در دربار غل و زنجیر داشتندو تمام مردم او را دیدند.بعد به امر من در “اربل”اورا مصلوب کردند.داستانهای که “پلوتارک” مورخ یونانی در سرگذشت “اردشیر دوم”وحوادث اعدامی که به فرمان وی صورت گرفته نقل می کند نمونه های خونینی را از اخلاق و خوی شاهان پارس را در دوران باستان نشان می دهد.برکسانی که خیانت می ورزیدند هیچ گونه رحم و مروتی روا نمی داشتند.این گونه اشخاص و پیشوایان آنها را به دار می آویختند،پیروانشان را چون بنده می فروختندو شهرهایشان را غارت و چپاول می کردندو پسرانشان را اخته می ساختندو دخترانشان را به اسیری می بردندو می فروختند.در این اواخر نیز پادشاهانی چون “نادر شاه افشار” و “آغا محمد خان قاجار” اسیران خود را مثله می کردندو سپس فرمان قتل عام صادر می نمودندو در صورت مقاومت اهالی شهرها در برابر حمله ددمنشانه آنها فرمان انتقام جویانه ای از مردم صادر می کردند. چنانچه “نادرشاه مستبد و خونخوار درتعدادی از شهرهای مهم ایران به سپاهیان خود اجازه داد تا به مدت سه روز با توسل به عنف به دختران و زنان آن شهرها تجاور کنند و بدین ترتیب مردم مقاوم را به تسلیم وا می داشت”.[1]

شریعت زرتشت چنان نبود که بی شوهر ماندن دوشیزگان و زن نگرفتن پسران مجرد را تشویق کند.ولی تعددزوجات واختیار کردن همخوابگان و کنیزکان مجاز شمرده  می شد و این از آن جهت بود که در یک اجتماع که اساس آن بر سپاهی گری و نیروی نظامی قرار دارد احتیاج به آن است که هر چه ممکن است تعداد فرزندان پسر بیشتر شود…اوستا در این باره چنین می گوید:مردی که زن دارد بر آن که چنین نیست فضیلت دارد ومردی که خانواده ای را سرپرستی می کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و مردی که پسران زیاد دارد بر آن که چنین نیست برتری داردو ثروتمند برتر از مردی است که ثروت ندارد.اینها همه مقیاس هایی است که مقام اجتماعی متعارف میان ملت های مختلف را تعیین می کند.

خانواده در نظرآنان مقدس ترین سازمان اجتماع به شمار می رفت.زرتشت از اهورا(خدا)پرسیده بود که ای مقدس دادار گیتی جسمانی،آیا دوم خوشترین جای زمین کجاست؟پس اهورا مزداگفت:”هر آیینه جایی که مرد مقدس خانه ای بسازدکه دارای آتش و گاو گوسفند و زن و فرزند و آغل بسیار باشد.پس از آن ،گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار وعلف بسیار و سگ بسیار و بچه های بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشد”.در آیین زرتشت چون فرزندان به سن رشد می رسیدند. پدرانشان اسباب کار و زناشویی ایشان را فراهم می کردند.دامنه ی انتخاب همسر وسیع بود.زیرا چنانکه روایت شده ازدواج میان خواهرو برادر ،پدر و دختر،مادر و پسر معمول بوده است.کنیزک و همخوابه گرفتن عنوان تجملی داشت که تنها مخصوص ثروتمندان بود.اعیان واشراف چون برای جنگ وکشور گشایی براه می افتادند،پیوسته دسته ای از این همخوابگان رابا خودهمراه می بردند(حرمسرای متحرک). شماره ی کنیزکان حرم شاهنشاهی را در دوره ی متاخر شاهتشاهی میان 329 و360 گفته اند! چه در آن زمان عادت بر این جاری شده بود که جز در مورد زنان بسیار زیبا هیچ زنی از زنان حرم، دوبار همخوابه شاهنشاه نمی شد.ظاهراً زنان وابسته به طبقات متوسط ومحروم برای امرار معاش و تامین زندگی دوشادوش مردان در کارهای کشاورزی ودیگر امور اقتصادی شرکت موثر داشته اندو جز زنان وابسته به طبقات ممتاز دیگر زنان اسیر حجاب و پرده پوشی نبودند.هرودوت می گوید:ایرانیان از مللی هستند که به زودی و با میل از ملل دیگر تقلید میکنند. فی المثل:آنها امرد بازی(لواط و همجنس بازی مردانه) را از یونانیان آموختند.آنها با داشتن چندین زن قانونی می توانندچندین زن زن غیر عقدی خریداری کنند. کنث کورث،مورخ دیگر یونان ضمن توصیف جهانگشایی اسکندر مقدونی(ذوالقرنین) می گوید:اسکندر مقدونی به هنگام یورش به کشورهای شرق از جمله ایران در دوره ی زمامداری “داریوش سوم هخامنشی” از کلاه نظامی شاخدار استفاده می کرد. ازاین جهت اعراب ایشان را به نام “اسکندر ذوالقرنین”نامیدند.

از حرم کوروش یادمیکند و می نویسد:در دنبال قشون شاه تمام زنان قصرملکه با اسب و زنان غیرعقدی شاه که به 365 نفر(به تعداد روزهای سال کشور بابل)بالغ می شدند با پای پیاده به دنبال ملکه درحرکت بودند.[2]

موقعیت زن در ایران باستان: “در تمدن ایران قدیم زن جزو اموال پدروشوهر محسوب می شدو او حق انتخاب شوهر نداشت و از ارث محروم بود وچون اساس عقایدآنها بر حفظ میراث واصالت خانواده بود زن را که در خانه با ازدواج بیرون میرفت ارث نمی دادندتا ثروت خانواده پراکنده نشود.در ایران باستان نیز مادها عقایدی راجع به زنان به شرح زیر داشتندکه قبل از زرتشت(یادآوری می شودکه در طول تاریخ ایران باستان چندیدن زرتشت ظهور کردند،که اولین آنها در عهد حجر(نئوسنگی) میزیست و آخرین آنها در دوره ی ساسانی.مشهورترین آنها “سپیتمان زرتشت” است) [3] و خاصه در عصر ساسانیان که صبقات چهارگانه :روحانیون، جنگجویان، نجبا، صنعتگران و کشاورزان پدید آمدند. در نزد کشاورزان زنان از بهایم(حیوانات)کمتر ارزش داشتند.

پروفسور کریستین بارتِلُمِه ضمن تحقیقاتی که در باب زنان ساسانی نموده می گوید:”درامپراتوری ساسانی بنا برقوانین متداول از قدیم، زن دارای شخصیت حقوقی نبودو در شمار اشیاءمحسوب می شد و تحت قیومت رئیس خانواده که”کدخدا”نامیده می شد قرار داشت و کدخدا حق داشت که کودکان و زنان خود را بفروشد.وی در کتاب خود می نویسد:”وضع زناشویی در آن زمان خیلی بد عمل می شد و از جمله ازدواج های آنان را زوجیت شرم آور استقراضی وزناشویی خواهران با برادران و پسرها با زن پدرها می شماردو طبق اسنادی که ارائه می دهدانکار یا تاویل برخی از زرتشتیان را درباب ازدواج خواهر و برادر بی مورد می داند و می گوید:تعداد زوجات بی “شمار بود که هر مردی می توانست صدزن بگیرد”.[4]

در زمان ساسانیان ازدواج خواهرو یا زن پدر رایج بوده است.ایرانیان ازدواج با خواهر را برای حفظ و نهداری خون خودبا ارزش می دانستند”.[5]

“در زناشویی رضایت پدر شرط بود.دختری که به خانه ی شوی می رفت از پدریا کفیل خودارث نمی بردو در انتخاب شوهر هیچ گونه حق برای او قائل نبودند”.[6]

 

پی نوشت:

1_جامعه شناسی نخبه کشی- علی رضاقلی- صفحه 57

2_تاریخ اجتماعی ایران- مرتضی راوندی – ص 622و623

3_روزنامه شرق شماره«601» شنبه 23 مهرماه 1384-ص 19-امید عطایی

4_ بهداشت ازدواج ازنظراسلام- صفدرصانعی– انتشارات قائم اصفهان 1346- ص194

 و فقط زنها بخوانند- سیداحسان ناصری- 1384-ص 39

5_حقوق زن درتاریخ ملت ها و اسلام- خیراله مردانی-چاپ تهران 14 هجری- ص12

و  فقط زنها بخوانند- سید احسان ناصری- ص39

6_نظام حقوق زن در اسلام- مرتضی مطهری- انتشارات حوزه علمیه قم- ص 249

و  فقط زنها بخوانند- سید احسان ناصری- ص40

و  آنچه یک زن باید بداند- اسداله محمدی نیا-  دفتر تبلیغات اسلامی قم 1371-ص12-

 

*******************************************************************************

دوست میهن پرست و هم اندیشان گرامی خرسند خواهیم شد اگر دیدگاه های خود را در مورد ناسزاهای موسی سیادت بنویسید. نیز اگر خواستید جواب های خود را به رایانامه ی* [email protected] *بفرستید تا با نام خودتان در تارنگار درج شود.

روابط عمومی عصر کارون :06113336711و یا3336712 0611و 3336713 0611

 رایانامه عصر کارون    [email protected]  

نبایدبگزاریم زبان درازی وگستاخی های بی شرمانه ایشان به ایران ایرانی، بی پاسخ بماند. اینجا سکوت کردن خیانت به خود و پذیرش این سخنان و بی حرمتی هاست.

 

پاینده ایران

مزدک

 

Entry Filed under: Uncategorized. .30 Comments Add your own

 • 1.    اسپنتمان  |  جولای 7th, 2007 at 7:40 ب.ظ

  درود بر مزدکدوست خوب من…بارها در وبلاگهای زیادی جواب یاوه گوییهایی این گونه را داده ام ولی باز تکرار میکنم.مجازات خائنین به ناموس میهن در 2500 سال پیش مجازاتی به حق و انصاف بوده چنانچه سرپرسی سایکس میگوید : ما نباید به ایرانیان برای مجازات سخت ایشان در مورد خائنین به میهن ایرادی وارد کنیم زیرا در کشور خودمان برتانیا و در عهد ملکه ویکتوریا (قرن 18) مجازات دزدیدن گوسفند اعدام بود.در ضمن آرتور کریستن سن و بارتلمه دو محقق جدا هستند و ما شخصی به نام آرتور کریستن سن بارتلمه نداریم. و دروغ بزرگتر آنکه همین آرتور کریستن سن در کتاب “ایران در زمان ساسانیان” در ستایش اخلاق ایرانیان سخن را به درازا میکشاند و میگوید : ایرانیان از لواط بی اطلاعند.چند زنی در زمان ساسانیان فقط در دربار معدودی اشراف دیده میشود نه در جامعه به معنای عام. چند زنی در زمان ساسانی چیزی مانند یک زن و چند معشوق بوده است.یاوه گوییهای این روزنامه از آنجا هویدا میشود که بدون آنکه از محتویات دین زرتشت آگاهی اندکی داشته باشد به عقاید جامعه ی ایرانی که در زمان ساسانی به شدت آغشته به زرتشت بوده افترا میبندد و میگوید دختران حق انتخاب نداشتند در صورتی که خود زرتشت از پورزوچیستا دخترش در مورد نامزدش سوال میپرسد که آیا او را میخواهد یا نه؟نویسنده ی مقاله گستاخی را به آخرین حد رسانده است و مطالبی را از کتاب تاریخ اجتماعی ایرانیان نوشته ی مرتضی راوندی به عکس قلب کرده. در این کتاب هیچگاه گفته نشده که ایرانیان با زنان خود در زمان ساسانی بد رفتار میکردند.

 • 2.    دارا  |  جولای 7th, 2007 at 8:46 ب.ظ

  دروداگر دیروز در مقابل اراجیف پورپیرا(مزدور جیره خوار ) سکوت نمی کردیم . امروز تازیانقادر نبودندند در مملکت خودمان به نشر اکاذیب بپر دازند.و به فرهنگ تمدن چندین هزار ساله ما تو هین کنند.اگر به این مزدوران جواب دندان شکنی داده نشود فردا پا را از این فراتر هم خواهند گذاشت.این تحرکات در راستای اهداف تجزیه طلبان و دشمنان دیرین ایرانیان می باشد .شدیدآ ان را تقبیح کرده و از تمام ایرانیان خو استاریم که بی تفاوت از کنار این قضیه نگذشته و عاملان این توهین را به مجازات بر سانند.كنت دو گوبينو و فيلسوف فرانسوي«ايرانيان ملتي هستند بسيار قديمي و شايد كهن‌ترين مردمي باشند كه از زماني بس دور حكومت منظمي داشته‌اند. من اين را تكرار مي‌كنم كه سرچشمه همه چيز، در ايران است. آنچه در جهان يافت مي‌شود نمي‌توانسته در جاي ديگر يافت شود. پس از آن بوده است كه بهبود پيدا كرده و به شكل ديگري در آمده، گسترش يافته يا كاهش پيدا كرده است. پروفسور «پوپ» آمريكايي مي‌نويسد: «از اينكه فلات ايران در آخرين مرحله عصر حجر، يعني در حدود اواخر هزاره پنجم (ق.م) داراي يك تمدن بسيار پيشرفته بوده شكي نيست.»فنون كشاورزي، فلزكاري و علم نوشتن اعداد، نجوم و رياضي و مباني ديني و فلسفي از سرزميني كه امروز ايران‌ خوانده مي‌شود آغاز شد و سرچشمه بسياري از اين امور در فلات فرهنگي ايران است. گيرشمن نيز مي‌نويسد: «ايرانيان نخستين مردمي بودند كه امپراطوري جهاني ايجاد كردند و مرزهاي شرقي جهان متمدن را تا خط «سيحون» پيش بردند … نقش افتخارآميز، پاسداري از ثروت‌هاي متمدن كهن مخصوص ايرانيان استپروفسور «كريستي ويلسون» آمريكايي مي‌نويسد: «در طرح صنايع، ايران راهنماي تمام عالم بوده است. استعداد و پيشوايي ايران در عالم صنعت مورد تصديق همه علما و اهل فن است … صنعت اساسي‌ترين و مهم‌ترين فعاليت قوم ايراني بوده و گران‌بهاترين خدمت آنان به «تمدن» جهان است اینده ایران و ایرانیننگ بر مزدوران

 • 3.    داش علی زلزله  |  جولای 7th, 2007 at 9:21 ب.ظ

  پاینده ایران مزدک عزیز تجزیه طلب برای انکه بتواندفضای بهتری برای حرکت پیدا کند دست به همچنین تحرکاتی می زند اینبار برای ضربه زدن به ایران ضربه به تاریخ ایران را در این روزنامه انتخاب کرده .وبرای مانور بیشتر ایران را مقابل اسلام قرار داده تا احتمالا هویت عربی خودرا تایید کند .هویت اسلام وپیشرفت اسلام بدون عنصر ایرانی غیر ممکن بود .سعد اب وقاص پهلوان ناجوانمرد عرب یکی از بزرگان عرب را بابت زن زیبایش کشت وحتی تسلیم شدن وی را نپذیرفت .مزدک از این مثالها زیاد است .این موضوع برا ی بعد اسلام است .یعنی زمانی که این بزرگواران از زنده به گور کردن زنان کمی دست برداشته بودند .ان زمان که ما حاکمان زن داشتیم .بخواهم ازاین دست مثالها بیاورم نیاز به صرف زمان زیادی دارم که در ضمن بیهوده هم هست .باهمه این حرفها هرکسی در ایران زندگی بکند احترامش برای ما واجب است من بهتر می دانم شما درمقابل این نوع تحرکات منفعل عمل نکنیدیعنی به مباحث ملی ومیهنی بدون توهین به یک نژاد بپردازید وبه این فتنه انگیزیها توجه نکنید .پاینده ایران بازهم به شما سرور گرانقدر سرخواهم زد

 • 4.    انوش  |  جولای 7th, 2007 at 9:41 ب.ظ

  حمله اسکندر به ایران بزرگترین دروغ تاریخ از ابتدای تمدنهای بشری حکام بوجود آمدند . تمدن اولیه یعنی شهر نشینی و ایجاد طبقات اجتماعی و نوشتن، به روایات مختلف حدود 7 یا 8 یا 10 هزار سال پیش از بین النهرین و ایران آغاز گردید . کسی بدرستی نمیداند اول حاکمان بودند یا اول مردم درست مثل تخم و مرغ . در هر صورت حاکمان برای به تبعیت کشیدن مردم ، دست به ترفند های مختلف زدند ، از فرقه ها و دین های عجیب و غریب ، تا خرافات و دروغ گفتن و نوشتن ( در کتیبه معروف داریوش ذکر است ) . بسیاری از نوشته ها و کتیبه ها و داستانها از، این ترفند هاست که هنوز تا همین لحظه ادامه دارد . یکی از مهمترین آنها ، دروغ حمله اسکندر به ایران است . پردازندگان داستان اسکندر مقدونی ، که حدود ششصد سال پس از مرگ او داستانش را بدین صورت پرداخته اند توجه نکردند ، نخستین عامل پیروزی در جنگها ، فزونی شمار جنگ جویان و برتری سلاح و سازو برگ و سابقه و تجربه فرمانده هان در لشکر آراییها و نبرد ها ست ، همراه با آ گاهی دقیق از سرزمین های دشمن و اقتصاد آن . دروغگوهای درتاریخ ما جولان میدهند مانند، چنگیز و مارکوپلو و دهها مسئله مهم تاریخی و جغرافیایی و سیاسی دیگر و افشا گری های متعدد و راه کارهای نوجهت شناسائی دروغها وحذف آنها از تاریخ ایران عزیز در وبلاگ انوش راوید. ما که نمی توانیم به جهان بگوییم چه بنویسید ، چه ننویسید چه بسازید یا چه نسازید ، باید اول پیروزی دروغی اسکندر، و بسیاری دروغهای دیگر از کتابهای درسی ایران حذف شود ، ده پانزده سال پیش ، بارها به کتابهای درسی نوشتم عکسها ونوشتهای اسکندر مقدونی وبقیه دروغها را بر دارید ، و جواب ندادند یا سر بالا دادند . بخود رحم نمیکنیم آنوقت از پول پرستان توقع داریم . بعد برویم یخه 300 ها را بگیریم . اسکندر مقدونی جوان بیست ساله تهیدست و بی تجربه از سرزمین کم جمعیت ، و با اقتصاد نا چیز نمی توانسته بدین آسانی به پا خیزد و امپراطوری بزرگی را متلاشی کند . مشروح در وبلاگ انوش راوید ravid.blogfa.com

 • 5.    الهام  |  جولای 7th, 2007 at 11:20 ب.ظ

  موسی سیادت بهتر نیست فقط به خوندن کتاب های تاریخی اکتفا کنه ؟! اون قدر بیراهه نوشته که صدای آدمای بیسوادو هم در مییاره .هر آدم بیسوادی می دونه که ایرانیان باستان و مخصوصا پادشاهان پارس بسیار معتقد به عقاید دینی خود بودند و همواره خوی نیکی داشته اند . در موارد خیانت و یا زیر پا گذاشتن دادگری به شدت می ایستادند اما بخشنده بودند. با مردمان ایرانی چه مردم تابعه .که اگر غیر این بود مردمان تابعه کوروش بزرگ را پدر نمی خواندند . توجه کنید که این از خصوصیات انسان های پاک و بزرگ است .در برابر بی عدلی نباید سکوت کرد . اگر ویل دورانت بیسواد یا سیادت نادان ایستادگی در برابر خائنین را بر بی رحمی می گذارند باید گفت خدایشان را نیز بی رحم می دانند . هر چند با خائنینی از جمله سیادت باید اینگونه رفتار کرد . مشخص است این داستان هیچ اعتبار تاریخی – پژوهشی ندارد .آقای بیسواد . نادان ….. در آئین زردشتی هر مرد اجازه ی داشتن تنها یک همسر را دارد . و جناب احمق کنیز یک آورده ی عربی است که در دین اسلام به عنوان کالا شمرده می شود و هر مرد به هر تعداد که خواست می تواند داشته باشد و این دقیقا در اسلام است که هر مرد اختیار تعدد همسر را دارد تا آن جا که جانش در آد….

 • 6.    الهام  |  جولای 7th, 2007 at 11:21 ب.ظ

  شما که با تمام بی علمی به خود اجازه می دهی از جایگاه زن در ایران باستان بگویی : بدان که بانوان سرزمین من زمانی که ازدواج هم می کردند خانواده پشتوانه ی آنان بود و حتی اگر بانویی از همسر خود ناراضی می بود به خانه ی پدری بازمی گشت و دیدارش با مردش به تمایل او باز می گشت . آن وقت از ارث محروم بودن و حق نداشتن انتخاب همسر واهی می سرایی ؟!!!در ضمن نادان ایران در هیچ دوره ی تاریخی امپراتوری نبوده …. بیسواداگر زن از حیوان در فرهنگ ما کمتر از حیوان ارزش داشت ، ایزدمان میترا و آناهیتا ، ناهید …. نبودند که پیش پایشان حیوانات را قربانی کنیم . و ما هیچ گاه به یاد نداریم بانویی را زنده به گور کرده باشیم .کوچک تر از آنی که حتی از بزرگواری های کوروش بزرگ سخن بگویی . من از کوروش دفاعی نخواهم کرد چون یک دنیا مدرک و سند تاریخی از انسان هایی بسیار برتر من است که کوروش را شناخته اند .و چرندیات تو چون …. می ماند .آیا شما احتمالا تاریخ عرب را نگارش نمی کردید . یادتان رفته از زنده بگور کردن دخترکان نیز بگویید … و از بخشنگی بزرگ مردانی که آن قدر مهربانند و دل رحم که سنگسار می کنند . که دست ها را قطع می کنند . که کنیزکان را چون حیوانات معامله می کنند . که به دین دیگری احترام نمی کنند . و می کشند و می کشند و می کشند…..

 • 7.    آتروپات  |  جولای 8th, 2007 at 12:04 ق.ظ

  پاینده ایرانتحریف و اشاعه اراجیف این چنینی بخشی از فعالیتهای خودفروختگانی است که حضور خود را در عدم حضور ملت ایران می بینند . غافل از اینکه ایران کشور اهورایی است و پشتیبانش خدای بزرگ.

 • 8.    پریش  |  جولای 8th, 2007 at 1:19 ق.ظ

  چنین اکاذیبی بی پایه و اساس هستند .حس ملی گرایی ایرانیان واقعی هرگز نخواهد مرد.

 • 9.    ایرانی  |  جولای 8th, 2007 at 3:10 ق.ظ

  درودسرور مزدک شما به منابع این بیسواد نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید از کجا این اراجیف را آورده است.منابعی که خنده دار هستند.در ضمن این احمق برداشته از ترشحات کثیف ذهن ناصر پورپیرار اجنبی ٍدزد(در کتاب خاطرات کیانوری آمده :به جرم بالا کشیدن پول های حزب توده به دستور کیانوری در سال58 از حزب اخراج شد.) یک سری ارجیف در آودره که هرکسی به دروغ بودن آنها شکی ندارد.اصلا جوابی به این مردک تجزیه طلب نباید داد.پاینده ایران و پان ایرانیست های خوزستان که نمی گذارند خواب خوش از گلوی این تجزیه طلبان پایین بره.راستی سرور من هم به ستاد خبری زنگ زدم.فرداهم با چند تا از بچه ها می ریم ارشاد گزارش بدیم.پاینده ایراااااااااان

 • 10.    پان ایرانیست های بلوچ  |  جولای 8th, 2007 at 4:14 ق.ظ

  پاینده ایران ما از بلوچستان به خوزستانسروران خوزستانی درود بر شما که از توطئه های این انیرانیان آگاه هستید.به نظر من شما باید این آقای احتمالاً عرب را یک گوشمالی بفرمایید تا حساب کار دستشان بیاید. باید گاهی در برابر این افراد به شیوه های دهه 20 عمل کرد.سخن با این افراد نابجاستاگر اشتباه نکنم سرور دکتر میرانی مسئول تشکیلات حزب در خوزستان است درود گرم یاران را به ایشان برسانید.پیروز باشید

 • 11.    کیا اهوازی وطن پرست  |  جولای 8th, 2007 at 7:34 ق.ظ

  درود بر پان ایرانیست های شجاعجناب مزدک و داریوش خان من اینو 2 روز پیش شنیدم. بچه هاتون می خوان تابلو نشریه عصر خوزستان را بکشن پایین؟راسته؟حواستون به این عوضی ها باشه خیلی نامردن.. واما این موسای احمق چه شرو ور هایی فرموده است .مردک عرب شما هنوز زن را مثه یه کالا نگاه میکنید و این ..شعرها روهم نوشتی که دقیقاًمربوط به اعراب است نه ایرانیان.ما در دوره ی ساسانی پادشاده زن داشتیم!آنزمان که اعراب دختران خود را زنده به گور می کردند.بروید خدا را شکر کنید که محمد به دادتان آمد وگرنه سرنوشت شما چه می شد؟ این کارا فقط خودتونو بیشتر از پیش منفور میکنه .مرگ بر هر چه وطن فروش جداییی طلب و بمب گذاره.پاینده ایران و ایرانی

 • 12.    روزبه  |  جولای 8th, 2007 at 10:02 ق.ظ

  به خشنودی اورمزددرود بی پایان بر شما یاران ایرانمن مقاله ای در مقابله با توهین های موسی سیادت این چرند نویس تازی پرست خود فروخته نوشته ام که در روزنامه تولید قرار چاپ بشه تحت عنوان روزی دروغ به حقیقت گفت:پاینده ایران و ایرانی

 • 13.    داراب  |  جولای 8th, 2007 at 11:04 ق.ظ

  درود بر شما مزدک گرامیسر هم کردن چند جمله و پاراگراف از این کتاب و آن کتاب برای مستند سازی دشنامهایی که نوسینده می خواهد به فرهنگ یک ملت روا دارد کار دشواری نیست. این متن بیشتر از منظر روانی قابل بررسی است. ای کاش نویسنده ایل و تبار مطلوب خود را ذکر می کردند و بعد گذشته روابط خانوادگی در ایران باستان را با دنیای مطلوب ایشان مقایسه می کردیم!

 • 14.    اميد ،منصور،داريوش از زيتون كارمندي  |  جولای 8th, 2007 at 12:11 ب.ظ

  درود بر همه ي ميهن پرستانسرور امروز گزارش آقايان را به اداره ارشاد و اطلاعات داديم تا خدمت ايشان برسند! اگر ما پان ايرانيست ها نباشيم اين پدرسوخته ها هر كاري مي كنند.تا ما هستيم اين خشك مغز انيراني و گروه فراري شون كه از روزنامه ي همسايه به عصر كارون كوچ كردن هيچ كاري نمي تونند بكنند.فقط نفرت مردم را به خودشون زياد كنند.مرگ بر جدايي طلب مرگ بر منافق. درود بر ايران واحد زير يك پرچمپاينده ايران

 • 15.    ایران  |  جولای 8th, 2007 at 1:02 ب.ظ

  مقاله وی سراسر تحریف و دروغ است. قطعا وی عامل بیگانه و از تجزیه طلبان است. او در مقاله خود اسکندر مقدونی را که فردی خونخوار و مشرک بوده و بنا به روایات خود مورخان یونان فردی همجنس باز بوده تا مقام پیامبری بالا می برد و ذوالقرنین می خواند.در حالیکه اثبات شده است ذوالقرنین کوروش کبیر بوده است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و آیت الله مکارم شیرازی در تفسیرنمونه قرآن به این مسئله تاکید دارند.

 • 16.    کر بی دا  |  جولای 8th, 2007 at 1:05 ب.ظ

  درودهیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال کوچکی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.و دریا به دهان سگ هم نجس نخواهد شد . جواب روزنامه عصر کارون را در ” کر بی دا ” ببینید .

 • 17.    خسرو بختیار  |  جولای 8th, 2007 at 1:21 ب.ظ

  به ایران هرچه بود علم و ادب بوداگر نامردمی بود از عرب بود اینها چون در عراق شکست خوردند و در واقع بعد از صدام یتیم شدند . ناجارند گزوگوز کنند. آقای موسی سیادت من هنوز علامیه هایی که عزیز بنی طرف (تئوریسن ایران ستیز)در حزب توده در خصوص مردم اهواز و آمار دروغین عرب در محلات اهواز می نوشت را دارم که از این حزب اقتدا می کرد و دست تو هم در کاسه وهابیون است که به زودی رو خواهد شد . راستی چند تا بمبگذاری شرکت داشتی ؟

 • 18.    برگزیده  |  جولای 8th, 2007 at 4:03 ب.ظ

  حق و برقراری حاکمیت ملت سرآغاز حل تمامی مصائب و مشکلات گوناگون و رو به تزاید کشور و حرکت جهت دستیابی به خواسته ها ٫نیازها و آرمانهای ملت خواهد بود.

 • 19.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 5:31 ب.ظ

  بر پايه مدارك و شواهد موجود در ادوار ديرينه، زنان صاحب قدرت بوده وتوانايي هاي آنان در عرصه هاي وسيع انديشه ، عواطف ، الهيات،اقتصاد ، سياست ، هنر و…. اثر گذاشته است.امروزه «اسطوره شناسي» در بين رشته هاي مختلف علوم انساني جاي راستين خود را باز يافته و كاربردهاي مختلفي علاوه بر محدوده تاريخ اديان و مردم شناسي پيدا كرده است.در اكتشافات باستان شناسي متعلق به فرهنگ هاي پيش از كشاورزي در جهان، سمبول هاي خدايي از جنس زن بسيار به دست آمده است كه عموما بيانگر قدمت پرستش« مادر خدايي» در جوامع كهن مي باشد.

 • 20.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:42 ب.ظ

  ضعف و زبوني و عجز ، آن چنان كه در فرهنگ هاي امروزي به جنس زن نسبت مي دهند، در فرهنگ هاي كهن و پيش از تاريخ با زنانگي بيگانه است؛ در جوامع كهن زن با جسم و رواني سرشار از پديده هاي حيات بخش قدم به ذهنيات انسان باستاني مي گذارد و در كمال هوشياري و خردمندي آنچه را براي او ضرورت دارد به زيور خلقت مي آرايد.

 • 21.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:43 ب.ظ

  زن در اوستا «نائيريكا» خوانده شده است. «نئيري» در اوستا ،دلير، جنگاور و پهلوان است و به مردان پهلوان گفته مي شده ، و همين واژه به گونه مادينه آن يعني نائيريكا براي زنان دلير و نام آور نيز به كار رفته است. اين واژه در زبان پهلوي «نائيريك» به كار رفته است . در يادگار بزرگمهر ، وزير انوشيروان ، از نائيريك يعني همسر نيك به بزرگي ياد شده است و با همين تلفظ هنوز در زبان ارمني به معني همسر و زن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 • 22.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:43 ب.ظ

  واژه ديگري كه زن از دوران اوستايي تاكنون بر خود دارد ، «بانو» مي باشد كه در اوستا به معني فروغ و روشنايي است و بانوي خانه يا زن خانه ، روشنايي و چراغ خانه به شمار مي رفته است.واژه «كد بانو» نيز از همين ريشه است در اينجا كد به معني خانه و جمع آن با بانو روشنايي خانه معني مي دهد.

 • 23.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:43 ب.ظ

  چون به معنا و ريشه واژه زن پرداختيم ، شايسته است كه به واژه «دختر» نيز بپردازيم. دختر در زبان اوستايي «دوغذر» ؛ در پهلوي «دخت» و «دختر» و در فارسي «دخت» و دختر است. در اين ميان دو واژه ديگر نيز وجود دارد يك «كنيزك» به معني «زن كوچولو» كه كهن تر از واژه دختر است و دوم واژه «دوشيزه» به معني «دوست داشتني كوچولو» و از همين واژه «دوشست» به معني معشوق و «دوشارم» به معني عشق ، و دوست وجود دارد.

 • 24.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:44 ب.ظ

  در آيين زرتشتي ، «زرتشت» براي اهورامزدا شش صفت مي آورد ، كه يكي از آنها «سپندارمذ» خوانده مي شود كه فرو تني و عشق ، تقدس ، مهر و افزايش مي باشد. واژه« اير» كه در نام ايران آمده ، در واژه آميخته «ايرتن» يا فروتني است و زنان نيز بدان روي افزاينده جهان اند ، و نماينده مهر و فروتني ، به سپندارمذ(سپنت آرمييتي) ماننده مي شوند.

 • 25.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:44 ب.ظ

  در ايران باستان حقوق زن و مرد يكسان محسوب مي شده ، گواه اين مدعي سخني از زرتشت است كه به جوانترين دخترش در خصوص انتخاب همسر چنين مي گويد:«دختر مي بايد همسر آينده را با بررسي خرد خود بر گزيند.»در شاهنامه نيز هرگاه به پيوند دو جوان بر مي خوريم ، ديده مي شود كه همواره دختر پيشگام بوده و تقاضا براي همسري مي كند، و اين نشان دهنده آزادگي دختر و زن ايراني در آن زمان است.

 • 26.    آتوسا  |  جولای 8th, 2007 at 7:44 ب.ظ

  در رساله اميد «اشا و هيشتان» مي خوانيم : اگر مردي ، از زن خويش جدا شود ، و آن زن از زندگي با شوهرش خشنود و خرسند باشد ، مرد گناهكار شناخته شده و محكوم مي گردد.و باز در همان رساله چنين روايت مي شود كه : و هر زمان كه شوهري در مي گذشت ، تا بر گزيدن قيم قانوني براي خانواده ، زن آزاد بود كه مردي را به نام «گادار» به معناي «دوست ِ مرد» به همسري موقت بپذيرد.بي شك سخن در خصوص زن و آزادي و احترام به او در فرهنگ ايراني پاياني ندارد

 • 27.    حسن وطن دوست  |  جولای 8th, 2007 at 11:22 ب.ظ

  پاینده ایرانسرور مزدک و سرور داریوش سپاس از شما که مطالب را به دیگران هم اعلام کردید.فردا مانند دیگر یارانپان ایرانیست در تهران در صف مبارزین خواهم بود،جای همه ی شما خالی.به عصرکارون هم ایمیل زدم و هم تماس گرفتم و ابراز ناراحتی کردم.پاینده ایران

 • 28.    مهران  |  جولای 9th, 2007 at 8:13 ق.ظ

  سلام دوست من بنده ايشان را نميشناسم اما بايد بگم كه كسي كه بر عليه كشور و تمدن مملكت خودش بنويسد انسان درمانده و بدبختي است. بايد در پاسخ به ايشان گفت مگر در 2500 سال پيش سایر ممالک متمدن تر از ايرانيان بودند؟ در آن زمان تمام قبايل اروپايي بدوي و وحشي بودند حال اگر مثلا در ايران آن زمان چنين محدوديتهايي هم براي زنان وجود داشته اين را نبايد به حساب وحشي گري آنها گذاشت و اصلا چرا قوانین آن دوران را ميخواهند با قوانین جوامع متمدن امروزي مقايسه كنند؟ مگر در 1500 سال پیش در عربستان زنان را زنده به گور نمیکردند؟

 • 29.    سروش منشی زاده  |  آگوست 9th, 2007 at 9:56 ب.ظ

  من نمی دونم چه دلیلی داره دوستان و سروران گرامی برتری های ایران باستان را برای این تازی لجن گوشزد کنند.کسی که این چرندیات و می نویسه (و صد البته اینها رو از یه جای ننه جونش در اورده)مسلما به این جور حرفا اهمیتی نمیده.من که خوزستان نیستم ولی سروران گرامی شاخه پان ایرانیسم در خوزستان باید این تازی پیداش کنند و از تخماش دارش بزنند.

 • 30.    العربی الاحوازی  |  می 20th, 2014 at 3:14 ب.ظ

  اولا آقای موسی سیادت درست میفرمایند وکلام وی کاملا منطقی وصحیح است ملت عرب الاحواز امروز بهتر از دیروز متحد شدین تا حق خود را از شما بیعرضه ها بگیریم وروزی خواهد آمد که شما را مثل سگ از الاحواز بیرون ببریم زنده باد عرب الاحواز الابطال

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها