کتاب ارتش و امپریالیسم – بخش نخست

سپتامبر 22, 2008

آغاز ۸ سال دفاع مقدس گرامی باد

دلاوری های ملت ایران و پدافند از آب و خاک و ناموس مام میهن در سالیان جنگ و خون و ایستادگی، یاد باد.یکبار گفته ایم بار دیگر هم خواهیم گفت:

انیرانیان بدانند درآن سال های سخت و طاقت فرسا و با کمک ابرقدرتهای استعمارگرنتوانستند ذره ای از خاک وطن را جدا سازند، چگونه است که امروز داعیه جدایی خوزستان از مام میهن تحت لوای خلق عرب را دارند. زهی خیال باطل مگرایران ،از جانفشانانش خالی باشد که چنین اندیشه خامی به واقعیت بدل گردد. هرگز ذره ای از خاک اینجا از مادر جدا نخوهد اوفتاد. هنوز بیشه ایران پر ز شیران است.

 در همین باره کتاب “ارتش و امپریالیسم “از انتشارات آرمانخواه وابسته به حزب پان ایرانیست که در سال 1360 منتشر گردید در دو بخش به ایران یاران گرامی پیشکش می گردد.در این کتاب می خوانید که تجهیزات ارتش ایران به چه نیرومندی بود و چگونه به دست امریکاییان و همپیمانان خائن آن در ایران به قربانگاه رفت و راه برای یورش صدام تازی و جنایتکار به میهنمان هموار گردید.چگونه تلاشهای اعضای حزب پان ایرانیست برای حفظ ارتش و گفتگو با امام خمینی ناکام ماند(کلیک کنید)…!

 *****

ارتش و امپرياليسم

 

پیشکش به روان پاک شهدای بخون خفته ارتش دلاور ایران

 نویسنده: الف –  كاويان

انتشارات آرمانخواه

تهران –  خرداد 1360

 

پاینده ایران

نخستین بار که عواقب حضور ارتش نیرومند ایران درمنطقه خلیج فارس وخاورمیانه موردسئوال قرارگرفت ، کمی پیش ازبرنده شدن دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود.  چند ماه ماه قبل از انتخاب جیمی کـارتر بمقام رییس جمهوری برخی از سنـــاتورهای آمــریکایی درکنگره آمریکا با فروش تجهیزات جدید به ارتش ایران مخالفت کردند درراس تقاضاهای ارتش ایران ، رادارهای پرنده موسوم به “آواکـس”قرار داشت که چهارسال ونیم پس ازآن مخالفتها ، دراختیار عــربستان سعودی قرارگرفت .

پس ازآن واقعه ، بحث برسرعواقب نیرومندی روزافزون ارتــش ایران درمحافل آمریکایی از قبیل پنتاگون، کنگره ومطبوعات آن کشور بالا گرفت . اساس این مباحث با توجه به بالا گرفتن نــارضاییها درایران وتشدید فعالیتهای جمعیتهای باصطلاح طرفدار حقـوق بشر در خــارج ازایران ، عبارت بود از انتخاب منافع ومصالح درجه اول آمریکا :

–  آیا در برابر تـــقاضاهای مشــتری خـوش حسابی چـون ایـــران باید سرتسلیم فرود آورد ؟

یا  بخاطر مصالح دراز مدت آمریکا –  بویژه در دوران ایران بدون شـاه باید از تسلیح روز افزون ارتش ایران جلوگیری کرد و از منـافع فـوری بخاطر تضمین منافع دراز مدت چشم پوشید ؟

روند تبلیغات وسمت گیریهای حکومتگران آمریکا نشان داد که جــنـاح نفتی آمـــریکا بخـــاطر حصول اطمینان از ادامه غـــارت منــابع  نفــتی خلیج فارس ، نظریه ” حفظ منافع درازمدت ” را بمرحله اجرا گــذارد . اما سبب این نگرانیها چه بود ؟

قبل ازاینکه کارتر برصحنه تئاترانتخاباتی آمریکاظاهرشود ،سرویسهای مخفی آمریکا ، کتابی را که بصورت یک داستان تخیلی وبا نثری بسیار شیوا نگاشته شده بود وارد بازار کردند . این کتاب” سقوط 79″نــــام داشت .

کتاب آنگونه که گفتیم از چنان نثر روان ومحتوای تخیلی برخوردار بود که خـــواننده تا آنــرا تمام نمیکرد از دست فــرو نمی گذاشت این کتـاب بسرعت به دیگر زبانهای اروپـــایی ترجمه شد وحتی برخی از مجـلات آمریکایی واروپایی ، خــلاصه ای ازآنـرا بصورت یک جزوه ضمیمه باعنوانهای دیگر منتشر کردند .

گرچه بازیگر اصلی کتاب بظاهر محمد رضا شاه پهــلوی وگروهی از اعوان وانصـار او با نامهای مستعار است ، اما مسئـله اصــلی کتـاب ” ارتش ایران ” است .

آمریکاییها متوجه شده بودند که”غول” ازچراغ “جادو” خارج شده است. 

درست است که صاحب این غـول در حال حاضر مردی بیمار،  ضعیف النفس واسیر سر پنجه اراده آنانست ودرست است که صــاحب کنونی”غول” نه تنها بی دستور آنها فرمانی به غول نخواهند داد بلکه بسبب قید وبـــندهای بســیاری که بردست و پا دارد امـــکان هر گـــونه نافرمانی احتمالی نیز از او سلب شده است ، اما مسئله اینجاست که هر گاه این “غول” دراختیار صاحب اصلی آن یعنی ” ملت ایران ” قـــرار گیرد ، تکلیف چیست ؟

– چگونه میتوان براین ملت حکم راند ؟

– چگونه میتوان ادامه غارت منابع نــفتی خلـیج فارس را برای غــرب تضمین کرد ؟

– چگونه میتوان ازعـصیان مردم چـپاول شده کـرانه های جنـــوبی خلیج فارس جلوگیری کرد ؟

وسرانجام چگونه میتوان درآسیای مـــیانه برحقوق دیگر ملتها تجاوز کرد وبه سیادت غرب ادامه داد ؟

 اینها وپرسشهایی نظیر آن بود که محتوای ” سقوط 79 “را شکل داد نظام حکومتی آمریکا کوشید تا با استفاده ازاین کتاب وتبلیغات مشابه ، اذهان غرب را متوجه خـــطر بالقوه این غول کند . روشن است که این خطـــر، خطر شـاه نبــود بلکه خطر ابـــزاری بـود که از خــود بــه میراث میگذاشت .

مهمتر اینکه ارتش ایران نخستین ارتشی بود که دریک جنگ چـریکی به پیروزی رسیده بود . نبرد ظفار با توجه به شرایط اقلیمی وموقـعیت جغرافیایی وطبیعی منطقه ، آزمون بزرگی برای ارتش ایران بود .

اززمانی که سرداران ” پارت ” شیوه جدیدی از جنگ یعنی ” جنــگ وگریز ” را برابر لژیونهای منظم رومی درپیش گرفتند و موفق شدند ،واژه پارتـیزان وجنگ پارتیـزانی برای جنگجوی غیر منظم درجهان مصطلح شد .

چه درگذشته های دوروچه دردوران اخیرهیــچ ارتـــش منــظمی دریک جنـــگ پــــارتیـزانی موفق نبوده است . شکــست ارتــــــش آلمـــــان دریـوگـوسلاوی جـنگ جهانی دوم و شکست ارتش آمریکا در ویتـــنام در سالهای اخـیر، نــمونه های قابل ذکر این ادعـــا است . امــا پیروزی ارتش ایـران در ظُـفار بسیاری از تئــــوریهای جنگ پـارتیزانی را که براساس تجربه ویتـنام بنا شده بود درهم ریخت ونشان داد که یک ارتش منـــظم هم میتواند در یک جنگ چــــریکی پیـــــروز شود شاید همیـــن پیـــروزی بود که آمریکایی ها را شگفـــت زده کرده وتــوانستند قدرت واقعی ارتش ایران را دریابند .

” پل اردمان ” نویسنده صهیونیست کتاب ، تجهیزات ارتــش ایـران را به این شرح معرفی میکند :

“… زراد خانه ایران درآنموقع علاوه برهمه سلاحها بزرگترین ناوگان عملیاتی “هورکرافتهای” ساخت بـریتـــانیا ومجموعه بی نــــظیری از مــوشکهای پر هیبت “هاوک” و”فونیکس”(ساخـت آمریکا) ،”راپــیر” (ساخت انگلستان) ، ” کــــروتال ” ( ساخــت فرانسه ) را در اختیارداشت و نفرات ارتـش نیز از عــده ای حدود نیم میـــلیون نفر ( با احتساب افراد ذخیره ) تشکیل میگردید که بنوبه خود نیرومند ترین قوای نظامی خاورمیانه ( باستثنای اسراییل ) شمرده میشد …  ستــون فقرات ارتش ایران را تا روز دهم مارس 1977 سلاحهای زیر تشکیل میداد :

486 هواپیمای آماده بپروازباین شرح 80 هواپیمای اف – 14بحساب میآید وبهترین هواپیما برای حمل مـــوشکهای اتـــمی و مــناسب ترین جنگــنده درشرایط مختلف جوی میباشد) 221 هـواپیمای اف –  5 ساخت” نورتروپ”)در ضــمن وجـــود 739 هلــیکوپتر از انـــواع مخــتلف ، تعداد 1660 تــانــک( شــــامل 400 تــانک ام  –  47 ،  تانــک ام  – 60 و 800  تانک چـــیفتن ) 2000نفر بر ( ساخت شوروی ) و39 رزمناو که در بیـن آنها دو نـاو مجهز به مــوشکهای ” کیــتی هاوک ” و” کــانستلیشن ” همراه با 5 نـاوشکن از آخـــرین مدلهای ساخت ” لیـــتون اینــداستــریز ” لیست زرادخانه مخوف ایران را تکمیل میکرد .. ” (1)

پس از یکرشته مقــدمه چیــنی و داستان سرایی کتاب سقــوط 79 باین ترتیب به آخر میرسد : ارتــش ایران با یک حمله برق آسا ، عــراق را بزانو در میآورد وتسخیر میکند . بعد از عراق نوبت به کویت میرسد . دراینجا ایـــرانیان ساکن امــارات وشیخ نشــینهای خلیج فارس ، پرچم ایران را برفراز همه امارات وشیخ نشینها به اهتزاز درمیآورند وبـدین ترتیب در عرض سه روز همه حوزه های نفتی عـــربستان سعودی بـه تسخیر ارتش ایران در میآید و بــالاخره شاه ( بخوان فـرماندهی ارتش ایران ) دربرابر مقاومت عربستان سعودی دستور میدهد نیروی هوایی ایران از بمب اتـــمی استفاده کند وباین ترتیب منـــاطق نفــتی عربستان بمباران اتمی میشوند .

آخرداستان بسبک همه فیلمهای جنگی آمریکایی که ارتش این کشوردر آغـــاز شکست میخورد وبـــالاخره دراثـر تصادف وشجاعت یک فرد به پیروزی می رسد ، ژنرال فالک آمریکایی که وابسته سفارت آمریکا در ریــاض است با هفده فــانتوم عربستان سعودی از سمت شرق به بالای خرمشهر میرسد ومحوطه پـایگاه هـوایی خرمشهر را زیر آتش میگیرد که در نتیجه سه هواپیمای حامل بمب اتمی نیـــروی هوایی ایران که در گوشه باند این پایگاه پارک شده بودند ، منفجر میشوند .

” … بادهایی که از سمت شــرق میوزند باعث پــراکنده شدن ابـــرهای رادیواکتیو به شهر آبادان ومناطق نفتی اطراف آن شد …”

براساس برنامه پیش بینی شده ارتش ایران در سال 1362 باید دارای این ظرفیت ها باشد :

تعداد کل افـراد قـوای مسلح ایران از 540 هزار نفر به 760 هزار نفر افزایش می یافت .

–  1500 تــانک مـوســوم به ” شیـــر ایـــران ” که  از  طرف ســازنــدگان

انگلیسی برای شـــرایط ویژه ایــران  طــراحی شده بود  و از هر جهت برتـــانکهای مشابه برتری داشت .  این تانک ها مجــهز به موتورهای نیرومند جدید وتجهیزات دیگری از قبیل توپ 120 میلیمتری ، تله متر بالیزر وزرهی از نوع جدید که کلیه دستگاههای آن با کامپیوتر تنظیم ورهبری میشد .

–  800  تانک “چیفتن” با موتور جدید ودارای دستگاههای یاد شده دربالا .

–  460  تانک ” ام  –  60 ” مجهز به دستگاه های جدید وتوپ 105 میلیمتری .

–  460 تانک ” ام  –  47 ”  با تغییرات اساسی مناسب ایران و مجهز به توپ 90 مـیلیمتری که امکان تبـدیل آنها به توپ 105 میلیمتری وجود داشت

–  250 تانک ” اسکورپیون ” مخصوص عملـیات اکتشـافی وگشتی وتعدادی تانک دیگر از همین نوع که در نظر بود سفارش شود .

از نظر قدرت رزمی توپخانه ، ارتش ایران می باید قدرت آتشی همپایه واحدهای ارتش پیمان آتــلا نتیک شمــالی داشته باشد و قـــراربود درآینده ای نزدیک توپ 105 میلیمتری و120میلیمتری و150میلیمتری وحتی نیرومند تر در کارخانه های داخلی تولید شود .

–  تا سال 1362برنامه تکمیل جنگ افزارها و وسایل نیروی هوایی برپایه ذیل استوار بود .

–  78 هواپیما ” اف –  14″ که مجهز به مــوشکهای فـونیکس با برد 90 میل و رادارنیـــرومند با برد 150 مایل که به شش دستگاه پــرتاب موشک مجــهز می بودند ومی توانستند درآن واحد مــوشکهای خود را به شش جهت مختلف پرتاب کنند .

– ۲۵۰ هواپيماي فانتوم با آمادگي كامل و مجهز به بمب هاي ليزر و دستگاههاي منحرف كننده موشك هي دشمن

–  بیش از 100 هواپیمای “ای –  اف 5”

– بیش از 100 هواپیمای ترابری “14 وای  –  و 15 وای ”

– 160 هواپیمای “اف 16” که سفارش آن به کارخانه سازنده داده شده بود وبرای خرید 140هواپیمای دیگرازهمین نوع گفت وگوهایی درجریان بود .

–  7 رادار پرنده موسوم به ” آواکس ” که می توانست در ارتفاع 3500پا پرواز نماید وکنترل نقل وانتقالات نظامی منــطقه را زیر نظر داشته باشد .

– 24 هـــواپیمای بـــویینگ 747 ، 707 بمنـــظور سوخت رســانی به هواپیماهای درحال پروازکه همواره امکان پروازتعداد زیادی هواپیمای جنگی را درآسمان میداد .

– 57 هواپیمای حمل ونقل ” سی  – 130″ موسوم به هـرکولس جهت جابجایی نـــفرات و تجـهیزات صدها هلی کوپتر از انواع گوناگون که با تکمیل ساختمان وماشین آلات کارخانه هلی کوپتر سازی درپایان ســال 1357

( طـــرحی که مـــتوقف شد ) امکـــان داشـــتن هـــر تعـــداد هلی کوپتر با قدرت وظرفیت رزمی گوناگون به ارتش ایران می بخشید .

علاوه براینها کارخانه های اسلحه سازی ایران امکان تولید سلاحهای زیر را داشت :

–  موشک های ضد هوایی ” سام 7 ” شوروی .

موشکهای هوا به زمین ” ماوریک ” آمریکایی با کلاهک تلویزیونی بسیار دقیق وبا برد 12مایل که کــارخانه تولید کننده این نوع موشک درشیراز ودر حوادث انقلاب بکلی ویران شد !

موشکهای ضـــد تـــانک  ازنوع  ” تـــاو”  که درنظربود ازنوع مافوق صوت آن با اشعه لیزر درایران ساخته شود .

–  موشکهای ضد تانک روسی  .

–  دستگاههای پرتاب موشک ” تــله گیده ” ازنوع ” دراکون ” با برد یکهزار متر بمنظور استفاده درنیروی زمینی  .  

–  افزایش واحدهای هوابرد از سه تیپ به 5 تیپ هوا برد .

برنامه تکمیلی نیروی دریایی ایران برای سال 1362 بشرح زیر بود .

–  چـــهار رزم نـــاو هشــت هزار تنی مجــهز به دستگــاه های پـرتــاب موشکهای دریا به هوا سرعتی سه برابرصوت ونیزدستگاههای پرتـاب موشک دریا به دریا با بردی درحدود 90 کیلومتر .

طرحی در دست اجرا بود که این نوع موشک از نظر سرعت به مافوق صوت تبدیل شده وامکان پرتاب آنها از زیردریایی نیزامکان پذیرشود .

– 12 ناوشکن سه هزارتنی مجهز به دستگاه پرتاب موشک هایی ازنوع فوق 

–  12 ناوچه جنگی ساخته شده درفرانسه  .

– 12 زیر دریایی که سفارش آن به کشورهای آلمان فــدرال وهلند داده شده بود .

–  50 هلی کوپتر مخصوص نیروی دریایی  .

– تعداد لازم کشتی های نیروبر وتانکر سوخت برای رفع نیاز نــیروی دریایی  .

تعداد لازم هواپیماهای اکـــتشافی ازنوع “اوریــون” مورد نیاز نیروی دریایی که حوزه عمل ونظـارت و پـاسداری نیروی دریایی ایـــران تنها محدود به خلیج فارس نبود بلکه شامل دریای عمان واقیانوس هند نیزمیشد.

ضمنا کارخانه عظیم تعمیر موتورهواپیما در دست ساختمان بود تا تمام نیازهای تعمیرات ونگهداری هواپیماهای نظامی وغیرنظامی را مرتفع سازد.

حال بخوبی میتوان دریافت که چگونه طرح شوم انــهدام ارتــش ایـران مورد توجه قرار گرفت ، زیرا کاملا مشخص بود که ایران با دارا بودن این ارتش نیرومند ومجهز ، مانع عـظیمی در راه مطامع امپـریالیــستی شـــرق وغـــرب درمنطقه آســیای میانه بود و هر آن میــتوانست که با نیروهای متجاوز واستعمارگردرهر گوشه از منطقه به مصاف برخیزد .

آمریکاییها خوب میدانستند که هرگاه نیروی بالقوه ارتش ایران به یک ایدئولوژی ملی نیز مجهز شود وبجای امرای فاسد و وابسته بآمریکا ، فرماندهان ایرانی زمام این ارتش را بدست گیرند ، دیگر دراین منطقه ازجهان ، جایی برای نفوذهای استعماری باقی نخواهد ماند .

آمـــریکا با بـــررسیهای خود باین نتـــیجه رسید که رژیم شـاه به دلایل گــوناگون برابر نهضت مـــردم ایران که دیر یا زود اوج خواهد گرفت ، قدرت مقـــابله ندارد و در درازمدت ازپای درخواهد آمد . درعیــن حال ارتش ایران روز بروز نیرومند تر میشود وکادرهای آن از قدرت عــمل بالاتری برخوردار میگردند .  نتیجه اینکه اگر یک گــروه ناسیونالیست موفق شود با بسیج افکار عمومی ، قــدرت را در کشور بدست بگیرد و بتواند به آرمان تـــاریخی ایـــرانیان یعنی ” عـــدالـت ” بمفهوم عــمیق وگستـــرده آن جامه عمل بپوشاند ، درآنصورت نیــرویی جدی ، منــافع آمـــریکا وهر قـــدرت دیگر را در این منـــطقه مورد تهدید واقعـی قرار خواهد داد .

آمریکا خوب دریافته بود که اگر چنین نـــیرویی بتواند دراین سرزمــین جانشین هیـــاتهای فـــاسد حاکمه گردد ، درآنصورت با دردست داشــتن چنین ارتشی، دراین منطقه از جهان راه بر هرگونه توطئه استعماری سد خواهد شد .   

دراین نـگرانی آمــریکا تنها نبود ، واحــدهای پــوشالی ودست نشــانده امپـــریالیسم غرب درخـــلیج فارس بسبب حضور صــدها هزار ایــرانی درسرزمینهای تحت حکومتشان ، تــوام با نیرومندی روزافــزون ارتش ایران و تشدید نـــارضایتی برعلیــه هیئت حاکمه ایـران ، دراین نگرانی سهیم بودند هم چنین روسها وجود ارتشی نیرومند ومستقل درایران را مانعی –  ویا دست کم تهدیدی –  برای اجرای برنامه های توسعه طلبانه خود تلقی میکردند .  از اینرو تمام زمینه ها برای متلاشی کردن ارتـش ایران آماده بود .  با توجه به جهاتی که گفته شد ، آمــریکاییها با تــایید ضمنی روســها برآن شدند تا ارتـــش ایـــران را نـــابود کنند تا –  حـتی درصورت استقـــرار یک حـــکومت ملی درمفهوم عمیق وگسترده آن –  ایران نه تنها نتواند نقش آزادگی بخش منطقه ای وجهانی خود را ایفا کند ، بلکه با برتری نظامی همسایگان ، به لاک دفاعی فرو رود .

دراینجا نیز بمانند همه موارد مـشابه در دویست سال اخـیر،” فــراماسونری ” مامور اجرای این طرح شوم شد وبعنــوان شـــروع عملیات اجرایی تــوطئه ، لـــژدار بزرگ سازمانهای مــاسونی ایران (شریف امامی) که سالها درحکومت خودکامه محمد رضا پهلوی ، مشاغل کلیدی کشوررا دردست داشت ، با دریــافت فـــرمانی از سوی شـــاه حکـومت را بدست گرفت .

تا این لحظه ارتش بطور مداوم ومستقیم رودرروی مردم قرار نگــرفته بود ولی برای متــلاشی کردن ارتش می بایست ابتدا روحــیه آنرا درهم شکست ودر درون آن عقده گناه را پرورش داد وسپس آنرا بسوی عدم توازن روحی رهبری کرد تا خود با پای خود بسوی مسلخ روان شود .  

اعــلام حکـومت نظامی از سوی شــریف امــامی و کشتار مردم در روز جمعه خونین –  درشرایطی که اوکابینه خود را بدروغ کابینه آشتی ملی نامیده بود ومردم از اعلام حکــومت نظامی بی خبــربودند – ارتــش را مستقیما رودرروی مردم قرارداد ودستهای اورا بخون هم میهنان خود آغشت .این جـــنایت چنان هــولـــناک وتکــان دهنده بود که درتـــاریخ مشروطیت ایران نظیرنداشت .

بدین ترتیب پس از باز کردن پای ارتــش به خیابانها گـــام دیگری برای درهم کـــوبیدن روحیه ارتش وسهیم کردن آن درجنـــایت وتلاشی آن ازدرون برداشته شد .

گـــام بعدی را آمــریکا ییها با زیـرکی برداشتند ودرحالی که بردن شاه برای آنان حتمی بود ، وی را تشویق کردند که ” ازهاری” رییس ستاد وقت ارتش را به نخست وزیر برگزیند . (2) 

 این گام بخــاطر آن برداشته شد که ارتش با همه مـوجـودیت آن بطــور رسمی دربرابرمردم قرار گیرد ودرنتیجه روحیه وتوان خود را از دست بدهد و بهــانه لازم را برای متلاشی کردن نهایی وســلاخی کادرهای آن بوسیله رژیم بعدی ، باقی بگذارد وگرنه از نظر نظامی ، کابینه ازهاری فقط شمایل نظامی داشت ویک کابینه نظامی به معنی متـداول ومــرسوم نبود . بهرحال ارتشی که برای مقابله با نیروهای دشمن تعلیم دیده بود، نــاخواسته به یک جنـگ خـانگی کشیده شد ودر برابر ملتی قرار گرفت که خود از آن بـوجود آمده بود ، درنتیجه از درون شــروع به متــلاشی شدن کرد  .

اینک بسقوط کامل ارتش چیزی نمانده بود . 

 پايان بخش نخست. بخش دوم را فردا در تارنما خواهيد ديد.

گرامی باد یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس _وبلاگ رسمی حزب پان ایرانیست

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها