با پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست آشنا شویم

اکتبر 16, 2008

با
پان ايرانيسم و
 
حزب پان ايرانيست
آشنا شويم
پاينده ايران

در اين جزوه به آنچه مورد نياز براي آشنايي با پان ايرانيسم مي باشد پرداخته شده است:

۱ـ  پان ايرانيسم يعني چه؟

۲ـ  ناسيوناليسم چيست ؟

۳ـ  درفش پان ايرانيسم چگونه مي باشد ؟

۴ـ  چرا آرم و نشان مخالف را براي درفش پان ايرانيسم برگزيده ايم ؟

۵ـ  نوار سياه بر درفش پان ايرانيسم

۶ـ  سلام حزبي پان ايرانيست ها

۷ـ  سرآغاز يا نيايش حزبي پان ايرانيست ها

۸ـ  هفت پيمان حزبي پان ايرانيست ها

۹ـ  اونيفورم يا لباس حزبي پان ايرانيست ها

۱۰ـ  پاينده ايران , سلام و خداحافظي پان ايرانيست ها

۱۱ـ  كلمه ” سرور ” خطاب  پان ايرانيست ها به يكديگر

۱۲ـ سرودهاي حزبي پان ايرانيستها  

براي خواندن جزوه روي ادامه نوشتار كليك كنيد

با
پان ايرانيسم و
 
حزب پان ايرانيست
آشنا شويم
پاينده ايران

در اين جزوه به آنچه مورد نياز براي آشنايي با پان ايرانيسم مي باشد پرداخته شده است:

۱ـ  پان ايرانيسم يعني چه؟

۲ـ  ناسيوناليسم چيست ؟

۳ـ  درفش پان ايرانيسم چگونه مي باشد ؟

۴ـ  چرا آرم و نشان مخالف را براي درفش پان ايرانيسم برگزيده ايم ؟

۵ـ  نوار سياه بر درفش پان ايرانيسم

۶ـ  سلام حزبي پان ايرانيست ها

۷ـ  سرآغاز يا نيايش حزبي پان ايرانيست ها

۸ـ  هفت پيمان حزبي پان ايرانيست ها

۹ـ  اونيفورم يا لباس حزبي پان ايرانيست ها

۱۰ـ  پاينده ايران , سلام و خداحافظي پان ايرانيست ها

۱۱ـ  كلمه ” سرور ” خطاب  پان ايرانيست ها به يكديگر

۱۲ـ سرودهاي حزبي پان ايرانيستها  

 

 ۱- پان ايرانيسم يعني چه ؟

 پان ايرانيسم ، تركيبي است از سه كلمه ” پان ” ، ” ايران ” و پسوند ” ايسم ” كه به رستاخيز آزادگي خواه و يگانگي طلب ملت ايران گفته مي شود .

واژه ” پان ” كه به معني همه مي باشد , واژه اي است كه هم در زبان هاي اروپايي به كار برده مي شود و هم در گويش ها و لهجه ها ي ايراني ريشه آن را مي توان يافت ؛

پان ژرمن _ پان تركيسم _ پان اسلاميسم _ پان عربيسم _ پان آمريكن و … در زبان هاي اروپايي و لاتين به معني وحدت  و همبستگي به كار برده مي شود .

در لهجه ها  و گويش هاي ايراني واژه ” پهن ” به معني وسيع و گسترده و … به كار مي رود .

واژه ” ايران ” نام زيباي ميهن ايرانيان مي باشد.

واژه يا پسوند ” ايسم ” كه نمودارمكتب ها و انديشه ها و مرام ها است .

واژه يا پسوند” ايست ” معرف افراد يا تشكيلات وسازمانهاي پيرو يك انديشه است .

” پان ايرانيسم ” مكتب يگانگي خواه و وحدت طلب ملت و نيز آرمان ملت ايران در زمان فترت و پراكندگي است.

” پان ايرانيسم” مكتب و انديشه و نهضت و ” پان ايرانيست ” افراد و تشكيلاتي را كه به پان ايرانيسم باور دارند مشخص مي كند . 

۲_ ناسيوناليسم چيست ؟ 

” ناسيون ” (nation)كه در زبان هاي اروپايي و لاتين به چند گونه تلفظ مي شود به معني ” ملت ” است .

” ناسيونال “(national) يعني منسوب به ملت يا ملي؛ و ناسيوناليسم يعني مكتب ملي يا مكتب اصالت ملت .

” ناسيوناليسم ” در مكتب آرمانشناسي حزب پان ايرانيست مفهوم گسترده و ژرفي يافته است , هماهنگ با فرهنگ ملت ايران و خواسته هاي تاريخي ميهن ما , ناسيوناليسم اين ژرفي و گستردگي را هرگز در هيچ جاي جهان , پيش از كوشش هاي مكتب پان ايرانيسم نداشته است .

برخي از مفاهيم مشهور ناسيوناليسم چنين است : 

الف – ناسيوناليسم تاريخي

در مكتب ناسيو ناليسم تاريخي رويدادهاي تاريخي با مقايسه با سير حيات ملتها توجيه مي شود. در اين مكتب تاثير آرمانخواهي ملت ها در حوادث و رويدادها ي تاريخي آشكار مي شود .

تعليمات اين مكتب وسيله توجيه آرمانهاي پان ايرانيسم مي باشد , به عبارت ديگر پان ايرانيسم راهنماي مكتب ناسيوناليسم تاريخي است براي پيروزي و بهروزي ملت ايران در اين مرحله از تاريخ .

به عنوان مثال زوال امپراطوريها دليل بر بيداري ملتها و آگاهي آنان بر حقوق خود مي باشد به اين دليل است كه پان ايرانيست ها مي گويند به حكم مكتب ناسيوناليسم هر امپراطوري محكوم به زوال است , نابودي امپراطوري روم _ خلافت اسلامي _ امپراطوري عثماني _  امپراطوري انگلستان _ ….و اخيرا امپراطوري اتحاد جماهير شوروي. 

ب – ناسيوناليسم اجتماعي

مكتبي است هدايت كننده براي اتخاذ تصميم ها ي اجتماعي , اعم از قانونگذاري و تدبيرهاي ديگر , و تصميمي جايز است كه مغاير با بقا و پيشرفت ملت نباشد.

اگر تصميمي به خاطرحفظ زندگي كل ملت باشد منافع اجزا’ آنرا نيز كه افراد نسل كنوني و جمعيت آينده است فراهم خواهد كرد . 

پ – ناسيوناليسم به منزله يك جهان بيني

جهان بيني عبارت است از يك سيستم فكري كه بتواند آنچه را مورد بر خورد با انديشه آدمي است توجيه كند.

در جهان بيني ناسيوناليسم مي توان علل تاريخي و اجتماعي پديد آمدن مكتب هاي فلسفي گوناگون را توضيح داد 

ت – ناسيوناليسم چون يك علم

علم ناسيوناليسم علم شناختن قانون ها و شرايط بقا و پيشرفت ملت است . اين علم داراي تقسيماتي است كه بر پايه دو مفهوم اصلي تشكيل دهنده ملت , بوجود آمده است , اين دو مفهوم اصلي عبارتند از ( خاك و خون )

از مفهوم خاك به سرزميني كه ملت در آن زندگي مي كند و عامل جغرافيايي منتقل مي شويم و قوانين و شرايطي كه در اين زمينه تشخيص داده مي شود سياست جغرافيايي يك ملت را بوجود مي آورد .

از مفهوم خون به دو عامل منتقل مي شويم يكي عامل جمعيت يعني بخش موجود از زنجيره زنده موجوديت ملت و ديگري عامل فرهنگ كه ساخته جمعيت و شكل دهنده آن است .

قوانيني كه در زمينه بقا و تكامل جمعيت يك ملت بدست مي آوريم , سياست جمعيت و قوانيني كه در زمينه بقا و تكامل فرهنگ به دست مي آوريم سياست فرهنگي يك ملت را بدست مي دهد . 

ث – ناسيوناليسم به منزله يك نهضت جهاني

اين نهضت كه در ميان هريك از ملت هاي جهان ريشه دارد نهضتي است جهاني و جهان شمول كه مقصود آن توجه به واقعيت هاي سياسي و اجتماعي است . به موجب تعليمات اين مكتب صلح و آسايش بين المللي هنگامي ميسر است كه حقوق هريك از ملت ها به طوركامل رعايت شده باشد و واقعيت ماجراهاي كنوني جهان عبارت از آن است كه چند ملت نيرومند دنياي امروز سعي دارند جهان را به منطقه هايي زير نفوذ خود تبديل كنند و استقلال و اراده ملت ها را بازيچه خود قرار دهند .

ناسيوناليسم جهاني مي خواهد كه هر ملت داراي استقلال ملي باشد و مناطق نفوذ با پيشرفت و همكاري ملتهاي استعمار زده از ميان برود و از اين رو ناسيوناليسم تنها مكتبي است كه با توجه به واقعيات جهاني در برابر هر گونه نفوذ استعماري , صرفنظر از سيماي ظاهري آن , قيام كرده است . 

۲- درفش پان ايرانيسم


 

پان ايرانيسم و حزب پان ايرانيست داراي درفشي به رنگ هاي پرچم ايران يعني رنگ هاي سبز و سفيد و قرمز مي باشد كه به صورت مثلث و به شكل زير مي باشد.

زمينه پرچم سبز و يك دايره سفيد كه در آن آرم مكتب و حزب پان ايرانيست يعني نشانYour browser may not support display of this image. به رنگ قرمز در مركز دايره سفيد قرار دارد. افزون بر سه رنگ پرچم يك نوار مشكي سرتاسر پرچم را پوشانده است. درفش ديگري كه مشابه درفش اصلي حزب است ولي رنگ زمينه آن به جاي سبز قرمز مي باشد ويژه گارد يا دسته نبرد حزب مي باشد كه كمتر به كار رفته و ويژه گروه رزمنده و مدافعان حزب مي باشد.

از روز بيست و دوم آبان ماه 1358 كه با تصويب مجلس جمهوري اسلامي پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ايران تغيير كرد حزب پان ايرانيست نشان ملي شير و خورشيد را زينت بخش درفش نهضت پان ايرانيسم نمود و پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ايران را به عنوان يكي از درفش هاي خود برگزيد. 

  

۳ – نشان مخالف

 

چرا مخالف و نشان مخالف

 ما پان ايرانيست ها از آغاز كار و بنيان مكتب پان ايرانيسم (15 شهريور 1326) در ميان يك جهان دشمن قرار گرفته بوديم.

در گرداگرد ايرانزمين و پهنه زيست نسل و نژاد  ايراني و رودرروي رستاخيز يگانگي خواه پان ايرانيسم با افكار و انديشه هاي غير انساني و ضد ملي، راه و رسم نامطلوب مكتب هاي سياسي ساخته و پرداخته مغزهاي بيمار و گنهكار، توطئه هاي پنهان و آشكار دشمنان نژاد ايراني و نيز دشمنان نيرومندي، آزادگي و سرافرازي ملت هاي ديگر رودررو بوديم. ما با بسياري نشانه هاي فردپرستي، خودكامگي، تبعيض نژادي، شيوه هاي نادرست اداري و اجتماعي و بالاخره توطئه هاي رنگارنگ براي تجزيه سرزمين و تجاوز به حقوق و هستي ملت ايران و ديگر ملت هاي اصيل  جهان روبرو بوديم. ويژگي رستاخيزي كه ما آن را جنبش دوباره نژاد ايراني براي يگانگي، نيرومندي و خروش دگر بار فرهنگ رخشاي ايراني مي دانيم و آهنگ آن داريم كه با گسترش اين انديشه اهورائي و پيروز ساختن آن توانائي ايفاي هرچه كاملتر رسالت جهاني شاهنشاهي ايران را از نو فراهم آوريم پس نمي توانيم جز نشان مخالف بر درفش خود به نقش آوريم. ما مخالف هستيم، با همه كس و همه چيز كه رودررو و مخالف با نيرومندي و يگانگي ملت ايران باشد.

*ما مخالف هستيم، با همه انديشه ها و مكتب هاي غير انساني جهان وطني و انترناسيوناليستي.

*ما مخالف هستيم، با همه استعمارگران، سياست هاي استعماري و قدرت هاي پشتيبان و پديد آور توطئه هاي استعماري.

*ما مخالف هستيم، با همه سازمان ها و كساني كه در پهنه زيست خود كردار و رفتار و انديشه و گفتارشان  براي نژاد ايراني و شاهنشاهي ايران جز زيان و شكست و درماندگي نتيجه ديگري نداشته و نخواهد داشت.

*ما مخالف هستيم، با همه سنت هاي هيات حاكمه ديرين كه طي حدود دويست سال براي اين ملت و اين سرزمين مقدس دوران اسارت بار و ننگ آور تجزيه و پراكندگي را فراهم آورد و دست در دست دشمنان ايران با فعاليت هاي پنهان و آشكار براي درهم شكستن يگانگي و آزادگي ملت ايران هم گام و همداستان شد.

فشرده آنچه را كه بيان كرديم آنكه:

*ما مخالف هستيم، با تجزيه و پراكندگي سرزمين ايرانيان.

*ما مخالف هستيم، با پراكندگي و جدايي اقوام جامعه ايراني از يكديگر.

*ما مخالف هستيم، با هيات حاكمه ايران كه دست در دست دشمنان اين ملت موجبات اين پراكندگي را فراهم آورده است.

*ما مخالف هستيم، با همه انديشه هاي ضد ايراني و بيگانه پرست.

*پس نشان مخالف به اين جهات بر درفش مكتب پان ايرانيسم و حزب پان ايرانيست نقش بسته است. 


سرور پندار رهبر حزب در هنگام سخنراني

  

 ۵ – نوار سياه بر درفش پان ايرانيسم 

 طي نزديك به دو قرن گذشته، هجوم ها، تجاوزها، تجزيه ها و غارتگري هاي گوناگون بر نيا خاك ايرانيان و تيره هاي نژاد ايراني وارد آمده است كه برخي به خواست و توطئه بيگانگان بوده و بسياري نتيجه اهمال، سود جويي و بي خبري، فساد و گمراهي و سرانجام خيانت زمامداران و زعماي قوم صورت گرفته است. در نتيجه چنين اهمال و خيانت و تجاوزهايي ملتي نيرومند، سازنده، آزاده و سرفراز، كه گذشته از توانايي پرداختن به مسايل داخلي و بهتر كردن زندگي آحاد و افراد خويش به رسالت بزرگ جهاني خود نيز واقف بوده و در اين مسير كوشش داشته است، به ملتي پراكنده و جدا از هم در سرزمين قطعه قطعه شده و به اسارت و تجزيه گرفتار آمده، تبديل شد. فرهنگ رخشاي ايراني إ دوران شكوفايي و باروري پيوسته خود را از دست داد و در موارد بسيار رسم هاي زيانبار بيگانگان بر آن تحميل گرديد.

بنيان گزاران رستاخيز دوباره نژاد ايراني كه بر سرنوشت پر اندوه و غم انگيز سرزمين وملت بزرگ ما آگاه شده بودند نسبت به دوران تجزيه و پراكندگي نياخاك ايرانيان و فراموش شدن هويت ملي ايراني ها اعلام سوگ و اندوه ملي نمودند و به نشانه اين درد غم انگيز و غم افزا نوار سياه بر درفش پان ايرانيسم نقش بست.بنابراين تا فرارسيدن دوران دگربار يگانگي و نيرومندي نياخاك ايرانيان و تيره هاي گوناگون نژاد ايراني، ملت ما به نشانه تظاهر آرمان ها و آرزوهاي ملت ايران، رستاخيز پان ايرانيسم و نمودار سازماني آن حزب پان ايرانيست بايد نوار سياه را بر درفش خود داشته باشد تا هيچگاه اندوهي را كه به آن دچار آمده است فراموش نكند.

نوار سياه از درفش رستاخيز پان ايرانيسم تنها روزي برداشته خواهد شد كه دوران سوگ و عزاي ملي ملت ما نيز پايان يابد.آن زمان فرا خواهد رسيد و خروش دگر بار تبار ايراني در زير درفش پان ايرانيسم، به راه چنين آرمان ها و پيروزي ها قطعي است. 


 

۶ – سلام حزبي پان ايرانيست ها

 پان ايرانيست ها نيز مانند بسياري از سازمان ها و گروه هاي سياسي و ارتشي ِمنظم ، براي خود سلام حزبي ويژه اي دارند كه در جلسات رسمي حزبي هنگام ورود به جلسه يا ترك آن و هنگام اداي نيايش حزبي آن را به كار مي برند. هنگام اداي سلام ويژه پان ايرانيست ها پاها جفت شده و دست راست روي قلب قرار مي گيرد. (تصويرهای زیر) 


سرور محسن پزشكپور بر مزار دريادار بايندر


 

۷ – لباس حزبي

 پان ايرانيست ها از آغاز كوشش هاي خود يونيفورم يا لباس حزبي ويژه اي را براي خود برگزيده اند كه به شرح زير مي باشد. اين لباس را پان ايرانيست ها در مراسم رسمي و تظاهرات خود مي پوشند. براي مردان: شلوار خاكستري تيره – پيراهن خاكستري  و كراوات مشكي.

براي زنان: دامن مشكي بلند – پيراهن خاكستري و كراوات مشكي.

ضمنا” براي دسته نبرد يا گارد حزب يونيفورم زنان و مردان با شلوار مشكي يا دامن مشكي – پيراهن مشكي – كراوات مشكي همراه با واكسيل و بازوبند حزبي با پرچم گارد و كلاه سياه مشهور به كلاه پهلوي مي باشد.بانوان حزب پان ايرانيست

 
             


نيروهاي گارد حزب پان ايرانيست

 

 ۸ – پاينده ايران

 از آنجا كه پان ايرانيست ها ملت و كشور را به فرد ترجيح مي دهند، به جاي آرزوي سلامت و تندرستي براي فرد آرزوي پايندگي ايران را مي نمايند.پان ايرانيست ها هنگام برخورد با يكديگر به جاي سلام جمله “پاينده ايران” را به كار مي برند. پان ايرانيست ها هنگام خداحافظي نيز جمله “پاينده ايران” را به كار مي برند.

پان ايرانيست ها هنگام شروع به نوشتن و در آغاز مقالات خود و نيز در پايان آن كلمه هاي “پاينده ايران” را مي نويسند.پان ايرانيست ها به جاي درود و بدرود به ياران خود دو واژه “پاينده ايران” را بر زبان مي رانند. 

کنون ای هموطن ای جانِ جانان

بیا  با  ما  بگو  ” پاینده ایران “

 

۹ – “سرآغاز” يا نيايش حزبي

 پان ايرانيست ها نشست ها و اجتماعات خود را با نيايش به درگاه يزدان پاك آغاز مي كنند. اين نيايش از دوران مكتب پان ايرانيسم يعني قبل از سال 1330 و تشكيل حزب پان ايرانيست تاكنون همواره در آغاز نشست ها خوانده مي شود. متن اين نيايش جهت آگاهي آنان كه تازه با پان ايرانيست ها آشنا مي شوند به طور كامل در زير آورده مي شود. متن اين نيايش را سرور محسن پزشكپور (پندار) در دوران مكتب پان ايرانيسم  نگاشته اند. 

سرآغاز

پاينده ايران

اي آفريدگار پاك، تورا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم براي پايداري و سرافرازي ميهن پر افتخار خود، براي پايداري سرزميني كه نخستين جايگاه شناسايي تو و گهواره زندگي مردمان برگزيده توست، براي سرافرازي و پيروزي ملت بزرگوارم كه هميشه وفادار به تو و راه راستي بوده است.

      نيايش مي كنم تورا ، تورا اي نگهدار مرز و بوم ايران كهن، پايدار ساز سرزمين نياكان مرا ، سرزميني كه نور دانش و بينش بر دنياي تاريك و سياه پاشيد ، سرزميني كه خانه نياكان، خويشان و دوستان من است، آنها كه راه راستي و سروري برگزيدند، راهي كه راه تو و سروري يي كه از آنِ پويندگان راه توست.

      تا دنيا بپاست ، تا زمين مي گردد، تا خورشيد مي فُروزد، تا ستاره ها بر سينه آسمان مي درخشند، ميهن بزرگ مرا پيروز و كامياب كن، مرزهاي ميهن مرا از گزند نيروهاي اهريمني دور بدار، از بلندي كوههاي مرز و بوم قفقاز، تا دورافتاده ترين كرانه هاي بحرين، از دامان آمودريا تا كناره هاي دجله خروشان و كف آلود .

      پروردگارا، پاينده دار اين سرزمين پاك نياكان را .

      سوگند به تو خداي بزرگ ايران ، من نيز راه تورا مي پويم، راه نياكان خود را ، راه دوستان وفادار تورا ، تا خون در بدن دارم، تا قلب در سينه مي تپد، براي پايداري و سرافرازي مرز و بوم تو و پيروزي راه راست تو اي آفريننده بزرگ مي كوشم، ميهن پر افتخار من گهواره فرهنگ ابدي توست. براي بزرگي و استواري اين سرزمين مي كوشم تا جهان تيره و خاموش نگردد.

      يكتا كردگار توانا، مي دانم فرمان تو خواست جاويدِ ملت من است، مي دانم اگر ايران نباشد، نامي از تو و آيين پيروزمند تو نخواهد بود، پس من كه يكي از مردمان اين سرزمين مي باشم، من كه پرورده اين خاك با فر و شكوه هستم از راه تو كه راه بزرگي و پايداري ملت من است هيچگاه روي نمي تابم. 

      پروردگارا، اين است هميشه خواست من: 

 ايران سرفراز در جهان    جهان به ايران سرفراز 

پاينده ايران 

***

۱۰- هفت پيمان حزبي

 پان ايرانيست ها پس از بنيانگذاري حزب پان ايرانيست و از فروردين ماه سال 1331 در پايان جلسات رسمي خود هفت پيمان را با خداي خود مي بندند.

هفت پيمان حزب پان ايرانيست سروده و نوشته سرور دكتر محمدرضا عاملي تهراني (آژير) انديشمند گرانقدر است. متن كامل هفت پيمان حزبي جهت آگاهي در زير آورده مي شود. 

هفت پيمان

پاينده ايران

كيست ؟ كيست كه پيمان بسته است با خداي خود، با خون خود، كه مام ميهن را تا واپسين دم پاس دارد؟ مرزها را از گزند اهريمنان در امان، همه جا – آنجا كه كوه هاي قفقاز سر بر آسمان كشيده اند و آنجا كه كف هاي خروشان كرانه ها بر هم مي لغزند، آنجا كه كوهساران هِندوكُش بر دورنماي دره سِند مي نگرند و آنجا كه كُردان گُرد، تيسفون تاريخي را در بر گرفته اند.

كيست؟ كيست كه ميهن زيبا و بزرگ خود را، همه و يكجا، از دشمنان خواهان است؟

“مــا …”

كيست؟ كيست كه بر آيين آزادگي به تاريخ خويش، برترين فرهنگ ها را آفريده و بر آيين انتقام، دشمنان ملت را، خوار و ناچيز ساخته؟

كيست امروز، از ميان دشمنان، اهريمنان، با بانگ انتقام، با قلبي پر اميد، پيش مي رود به سوي زندگي سرافراز، به سوي عظمت و سروري؟

كيست كه در انبوه بيگانگان، خائنان، خواب رفتگان، فرياد بر مي دارد: انتقام، انتقام، انتقام؟

“… مــا”

كيست كه پاس مي دارد خانواده را و آيين خانواده را؟ آنجا كه مهر، ورجاوند پايه استوار بناي ملت را، شالوده ريخته، آنجا كه مهر، آدميان را مردمي و مردانگي آموخته، آنجا كه مهد پاكدامني و پرورشگاه ميهن پرستان است.

كيست كه آيين خدايي خانواده را مي ستايد؟

“… مــا”

ايران! ايران! ايران! اي كشور آريان! نامت بجاست و مهرت در دل ما، بدبخت تر از خائن تو، اهريمني نيست، خوشبخت تر از سرباز تو، شهيد تو، كيست؟

شادباد، شادباد، شاد باشيد اي شهيدان راه ايران كه به قرن ها در دل دشت ها، كوه ها و درياهاي ميهن، به خون خود كفن پوشيده و خفته ايد، نام شما و ياد شما، افتخار ماست و درس زندگي ما.

كيست كه برترين آرزوي خود را شهادت در راه ايران مي داند؟

“… مــا”

دشمن! ما به تو آباداني آموختيم، تو ميهن ما را ويران كردي، زيرا، ويران كردن، خصلت تو و آباد ساختن سرشت ما ايرانيان است، اينك آماده گشته ايم به جنگ تو، به راه آزادگي خويش، تا برآوريم برترين آباداني ها و فرهنگ ها را.

كيست به راه ما؟ به رزم؟ به راه آزادگي؟ به راه آباداني؟ به راه فرهنگ؟

“… مــا”

ما، جنگ را پذيره ايم تا هستي هست، زيرا كه، به جنگ هستي هست.

كيست كه ايمان دارد: نه خانواده، نه زندگي و نه آزادگي به پاست آنجا كه نيست آمادگي براي جنگ؟!

“… مــا”

خدايا! فرهنگ ما با نام تو پديد آمد، خانواده هاي ما ترا ستايش كردند وتو ميهن ما را از گزند اهريمنان نگه داشتي،

كيست كه پيمان بسته با خداي خود تا بستايد خانواده را؟!

“… مــا”

جان بازد براي ايران؟!

“… مــا”

پاس دارد فرهنگ ايران را؟!

“… مــا”

پاينده ايران

پان ایرانیست ها با مشت های گره کرده هنگام خواندن هفت پیمان حزبی
 

۱۱ – كلمه “سَروَر”

 پان ايرانيست ها به جاي عناويني كه برخي گروه هاي سياسي براي خطاب به يكديگر به كار مي برند مانند رفيق (كمونيست ها و توده اي ها)، هم پيمان  (افراد حزب سومكا و …)، برادر (حزب اللهي ها و فراماسون ها)، هم رزم – همسنگر – هم مسلك و … كلمه سرور را به كار مي برند و نيز از آنجا كه به هيچ عنوان نمي پذيرند كه ايراني بنده ديگران باشد به جاي آن لفظ “من” را به كار مي گيرند. 

عكس زير چهار تن از سَروران حزب پان ایرانیست را در در رديف جلو نشان مي دهد. 

از چپ به راست: 

سرور مهدي سفارپور(روان شاد)- سرور محسن پزشكپور- سرور دكتر محمدرضا عاملي تهراني (روان شاد) – سرور مهندس رضا كرماني 
 


 

۱۲ – سرودهاي حزبي

از دوران مكتب پان ايرانيسم يعني 15 شهريور 1326 تا زمان بنيانگزاري حزب پان ايرانيست در زمستان سال 1330 چند سروده را تدريجا” با استفاده از مارش هاي مشهور سروده و در جلسات و اجتماعات گوناگون خود صلا مي دادند. اشعار اين سرودها توسط كساني مانند علينقي عاليخاني و حيدر رقابي (هاله) سروده شده بود.

جزوه اي كه در فروردين سال 1331 توسط حزب پان ايرانيست به نام هفت پيمان و سرودهاي حزبي منتشر شد كه سرودهايي با نامهاي آينده (ويژه گارد حزب) ، پرچم – بحرين – قفقاز – افغان – انتقام – بيداري ايران –  خروش ايران – شعار ما و فردوسي در آن به چاپ رسيده بود. در سال 1351 براي برگزاري كنگره آرمانشناسي حزب پان ايرانيست سرودي به نام “نياخاك” تدوين يافت و نيز در سال 1358 پس از ايجاد دگرگوني در ايران سرود “اي ايران” در زمره سرودهاي حزب پان ايرانيست قرار گرفت. 

برای نمونه 2 سروده ی “پرچم” و “بحرین” در زیرآورده شده است:  

پرچم 

اي پرچــم جاويــد مـا  تـا مـه بتابـد بـر ايــران بپا

بــر بيشــه شيـر ژيان  بـر سـرزمين هنــر جـاودان

اي پرچم گل گـون مـا  همرنگ و هم نشان خون ما

بر قله جبال هنـدوكش  پايدار بود كنـار رود كـورش

 ××××××

سايه فكن بر خــاك مـا            بر تاجيكستان و بحريـن بپا

بر دجله فيــروزه گــون     برسند زيبا و هم رنگ خون

اي پـرچـم پـر افتخــار   بين دشمنان نموده تار و مار

درصحنه نبرد ما به پيش   اهتزاز تو ببينيم بر ز خويش 

*****

  بحرين 

بنگــري زود، بنگــري زود  شام هجران سحر گشته بحرين

كشــور مـن، خيـــزد از تـو  بـوي محبـوب برگشتـه بحرين

 تا كه جان در بدن هست و از بهر مـا

 جـان كنيم بـراي وي فـدا، فـدا، فـدا

  ××××××

بنــــدگي ديگـــر نبايـد   ملـت زنـده خـواري نشــايـد

حق از دست رفته خويش  كشــوري گـر نگيــرد نپايــد

تــا ز قيــــد اســـارت كنيمش رهــا

جـان كنيم بــراي وي فـدا، فـدا، فـدا

 *****

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .4 Comments Add your own

 • 1.    تیرداد بنکدار  |  اکتبر 17th, 2008 at 1:15 ب.ظ

  درود بر سرور مزدک عزیزجزوه جالبی را کار کردی که می تاند پاسخگوی خیلی از بدفهمی ها باشد.پایدار و پیروز باشی

 • 2.    ایران نهاد  |  اکتبر 18th, 2008 at 5:00 ب.ظ

  هر دم درود بر تو…درودی به پاکی میهن…

 • 3.    شاپور  |  اکتبر 18th, 2008 at 8:14 ب.ظ

  پاینده ایران سرور مزدک عزیزتارنمای شما جزو موفق ترین تارنما هاستبه روز بودن و کیفیت مطلوب نوشتارها و پوشش وسیع و اطلاع رسانی به همگان از ویژگی های مدیریت تارنمای شماست.سپاس سرورپاینده ایران سپاس از مهر شما.

 • 4.    مهران  |  آگوست 26th, 2010 at 3:51 ب.ظ

  پاینده ایران
  درود.تارنمای کاملی است که تقریبا پان ایرانیست را بطور کامل مشخص کرده است و افراد را بخوبی از جزییات حزب پان ایرانیست مطلع میکند
  پاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها