با پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست آشنا شویم

مهر ۲۵, ۱۳۸۷

با
پان ایرانیسم و
 
حزب پان ایرانیست
آشنا شویم
پاینده ایران

در این جزوه به آنچه مورد نیاز برای آشنایی با پان ایرانیسم می باشد پرداخته شده است:

۱ـ  پان ایرانیسم یعنی چه؟

۲ـ  ناسیونالیسم چیست ؟

۳ـ  درفش پان ایرانیسم چگونه می باشد ؟

۴ـ  چرا آرم و نشان مخالف را برای درفش پان ایرانیسم برگزیده ایم ؟

۵ـ  نوار سیاه بر درفش پان ایرانیسم

۶ـ  سلام حزبی پان ایرانیست ها

۷ـ  سرآغاز یا نیایش حزبی پان ایرانیست ها

۸ـ  هفت پیمان حزبی پان ایرانیست ها

۹ـ  اونیفورم یا لباس حزبی پان ایرانیست ها

۱۰ـ  پاینده ایران , سلام و خداحافظی پان ایرانیست ها

۱۱ـ  کلمه ” سرور ” خطاب  پان ایرانیست ها به یکدیگر

۱۲ـ سرودهای حزبی پان ایرانیستها  

برای خواندن جزوه روی ادامه نوشتار کلیک کنید

با
پان ایرانیسم و
 
حزب پان ایرانیست
آشنا شویم
پاینده ایران

در این جزوه به آنچه مورد نیاز برای آشنایی با پان ایرانیسم می باشد پرداخته شده است:

۱ـ  پان ایرانیسم یعنی چه؟

۲ـ  ناسیونالیسم چیست ؟

۳ـ  درفش پان ایرانیسم چگونه می باشد ؟

۴ـ  چرا آرم و نشان مخالف را برای درفش پان ایرانیسم برگزیده ایم ؟

۵ـ  نوار سیاه بر درفش پان ایرانیسم

۶ـ  سلام حزبی پان ایرانیست ها

۷ـ  سرآغاز یا نیایش حزبی پان ایرانیست ها

۸ـ  هفت پیمان حزبی پان ایرانیست ها

۹ـ  اونیفورم یا لباس حزبی پان ایرانیست ها

۱۰ـ  پاینده ایران , سلام و خداحافظی پان ایرانیست ها

۱۱ـ  کلمه ” سرور ” خطاب  پان ایرانیست ها به یکدیگر

۱۲ـ سرودهای حزبی پان ایرانیستها  

 

 ۱- پان ایرانیسم یعنی چه ؟

 پان ایرانیسم ، ترکیبی است از سه کلمه ” پان ” ، ” ایران ” و پسوند ” ایسم ” که به رستاخیز آزادگی خواه و یگانگی طلب ملت ایران گفته می شود .

واژه ” پان ” که به معنی همه می باشد , واژه ای است که هم در زبان های اروپایی به کار برده می شود و هم در گویش ها و لهجه ها ی ایرانی ریشه آن را می توان یافت ؛

پان ژرمن _ پان ترکیسم _ پان اسلامیسم _ پان عربیسم _ پان آمریکن و … در زبان های اروپایی و لاتین به معنی وحدت  و همبستگی به کار برده می شود .

در لهجه ها  و گویش های ایرانی واژه ” پهن ” به معنی وسیع و گسترده و … به کار می رود .

واژه ” ایران ” نام زیبای میهن ایرانیان می باشد.

واژه یا پسوند ” ایسم ” که نمودارمکتب ها و اندیشه ها و مرام ها است .

واژه یا پسوند” ایست ” معرف افراد یا تشکیلات وسازمانهای پیرو یک اندیشه است .

” پان ایرانیسم ” مکتب یگانگی خواه و وحدت طلب ملت و نیز آرمان ملت ایران در زمان فترت و پراکندگی است.

” پان ایرانیسم” مکتب و اندیشه و نهضت و ” پان ایرانیست ” افراد و تشکیلاتی را که به پان ایرانیسم باور دارند مشخص می کند . 

۲_ ناسیونالیسم چیست ؟ 

” ناسیون ” (nation)که در زبان های اروپایی و لاتین به چند گونه تلفظ می شود به معنی ” ملت ” است .

” ناسیونال “(national) یعنی منسوب به ملت یا ملی؛ و ناسیونالیسم یعنی مکتب ملی یا مکتب اصالت ملت .

” ناسیونالیسم ” در مکتب آرمانشناسی حزب پان ایرانیست مفهوم گسترده و ژرفی یافته است , هماهنگ با فرهنگ ملت ایران و خواسته های تاریخی میهن ما , ناسیونالیسم این ژرفی و گستردگی را هرگز در هیچ جای جهان , پیش از کوشش های مکتب پان ایرانیسم نداشته است .

برخی از مفاهیم مشهور ناسیونالیسم چنین است : 

الف – ناسیونالیسم تاریخی

در مکتب ناسیو نالیسم تاریخی رویدادهای تاریخی با مقایسه با سیر حیات ملتها توجیه می شود. در این مکتب تاثیر آرمانخواهی ملت ها در حوادث و رویدادها ی تاریخی آشکار می شود .

تعلیمات این مکتب وسیله توجیه آرمانهای پان ایرانیسم می باشد , به عبارت دیگر پان ایرانیسم راهنمای مکتب ناسیونالیسم تاریخی است برای پیروزی و بهروزی ملت ایران در این مرحله از تاریخ .

به عنوان مثال زوال امپراطوریها دلیل بر بیداری ملتها و آگاهی آنان بر حقوق خود می باشد به این دلیل است که پان ایرانیست ها می گویند به حکم مکتب ناسیونالیسم هر امپراطوری محکوم به زوال است , نابودی امپراطوری روم _ خلافت اسلامی _ امپراطوری عثمانی _  امپراطوری انگلستان _ ….و اخیرا امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی. 

ب – ناسیونالیسم اجتماعی

مکتبی است هدایت کننده برای اتخاذ تصمیم ها ی اجتماعی , اعم از قانونگذاری و تدبیرهای دیگر , و تصمیمی جایز است که مغایر با بقا و پیشرفت ملت نباشد.

اگر تصمیمی به خاطرحفظ زندگی کل ملت باشد منافع اجزا’ آنرا نیز که افراد نسل کنونی و جمعیت آینده است فراهم خواهد کرد . 

پ – ناسیونالیسم به منزله یک جهان بینی

جهان بینی عبارت است از یک سیستم فکری که بتواند آنچه را مورد بر خورد با اندیشه آدمی است توجیه کند.

در جهان بینی ناسیونالیسم می توان علل تاریخی و اجتماعی پدید آمدن مکتب های فلسفی گوناگون را توضیح داد 

ت – ناسیونالیسم چون یک علم

علم ناسیونالیسم علم شناختن قانون ها و شرایط بقا و پیشرفت ملت است . این علم دارای تقسیماتی است که بر پایه دو مفهوم اصلی تشکیل دهنده ملت , بوجود آمده است , این دو مفهوم اصلی عبارتند از ( خاک و خون )

از مفهوم خاک به سرزمینی که ملت در آن زندگی می کند و عامل جغرافیایی منتقل می شویم و قوانین و شرایطی که در این زمینه تشخیص داده می شود سیاست جغرافیایی یک ملت را بوجود می آورد .

از مفهوم خون به دو عامل منتقل می شویم یکی عامل جمعیت یعنی بخش موجود از زنجیره زنده موجودیت ملت و دیگری عامل فرهنگ که ساخته جمعیت و شکل دهنده آن است .

قوانینی که در زمینه بقا و تکامل جمعیت یک ملت بدست می آوریم , سیاست جمعیت و قوانینی که در زمینه بقا و تکامل فرهنگ به دست می آوریم سیاست فرهنگی یک ملت را بدست می دهد . 

ث – ناسیونالیسم به منزله یک نهضت جهانی

این نهضت که در میان هریک از ملت های جهان ریشه دارد نهضتی است جهانی و جهان شمول که مقصود آن توجه به واقعیت های سیاسی و اجتماعی است . به موجب تعلیمات این مکتب صلح و آسایش بین المللی هنگامی میسر است که حقوق هریک از ملت ها به طورکامل رعایت شده باشد و واقعیت ماجراهای کنونی جهان عبارت از آن است که چند ملت نیرومند دنیای امروز سعی دارند جهان را به منطقه هایی زیر نفوذ خود تبدیل کنند و استقلال و اراده ملت ها را بازیچه خود قرار دهند .

ناسیونالیسم جهانی می خواهد که هر ملت دارای استقلال ملی باشد و مناطق نفوذ با پیشرفت و همکاری ملتهای استعمار زده از میان برود و از این رو ناسیونالیسم تنها مکتبی است که با توجه به واقعیات جهانی در برابر هر گونه نفوذ استعماری , صرفنظر از سیمای ظاهری آن , قیام کرده است . 

۲- درفش پان ایرانیسم


 

پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست دارای درفشی به رنگ های پرچم ایران یعنی رنگ های سبز و سفید و قرمز می باشد که به صورت مثلث و به شکل زیر می باشد.

زمینه پرچم سبز و یک دایره سفید که در آن آرم مکتب و حزب پان ایرانیست یعنی نشانYour browser may not support display of this image. به رنگ قرمز در مرکز دایره سفید قرار دارد. افزون بر سه رنگ پرچم یک نوار مشکی سرتاسر پرچم را پوشانده است. درفش دیگری که مشابه درفش اصلی حزب است ولی رنگ زمینه آن به جای سبز قرمز می باشد ویژه گارد یا دسته نبرد حزب می باشد که کمتر به کار رفته و ویژه گروه رزمنده و مدافعان حزب می باشد.

از روز بیست و دوم آبان ماه ۱۳۵۸ که با تصویب مجلس جمهوری اسلامی پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران تغییر کرد حزب پان ایرانیست نشان ملی شیر و خورشید را زینت بخش درفش نهضت پان ایرانیسم نمود و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران را به عنوان یکی از درفش های خود برگزید. 

  

۳ – نشان مخالف

 

چرا مخالف و نشان مخالف

 ما پان ایرانیست ها از آغاز کار و بنیان مکتب پان ایرانیسم (۱۵ شهریور ۱۳۲۶) در میان یک جهان دشمن قرار گرفته بودیم.

در گرداگرد ایرانزمین و پهنه زیست نسل و نژاد  ایرانی و رودرروی رستاخیز یگانگی خواه پان ایرانیسم با افکار و اندیشه های غیر انسانی و ضد ملی، راه و رسم نامطلوب مکتب های سیاسی ساخته و پرداخته مغزهای بیمار و گنهکار، توطئه های پنهان و آشکار دشمنان نژاد ایرانی و نیز دشمنان نیرومندی، آزادگی و سرافرازی ملت های دیگر رودررو بودیم. ما با بسیاری نشانه های فردپرستی، خودکامگی، تبعیض نژادی، شیوه های نادرست اداری و اجتماعی و بالاخره توطئه های رنگارنگ برای تجزیه سرزمین و تجاوز به حقوق و هستی ملت ایران و دیگر ملت های اصیل  جهان روبرو بودیم. ویژگی رستاخیزی که ما آن را جنبش دوباره نژاد ایرانی برای یگانگی، نیرومندی و خروش دگر بار فرهنگ رخشای ایرانی می دانیم و آهنگ آن داریم که با گسترش این اندیشه اهورائی و پیروز ساختن آن توانائی ایفای هرچه کاملتر رسالت جهانی شاهنشاهی ایران را از نو فراهم آوریم پس نمی توانیم جز نشان مخالف بر درفش خود به نقش آوریم. ما مخالف هستیم، با همه کس و همه چیز که رودررو و مخالف با نیرومندی و یگانگی ملت ایران باشد.

*ما مخالف هستیم، با همه اندیشه ها و مکتب های غیر انسانی جهان وطنی و انترناسیونالیستی.

*ما مخالف هستیم، با همه استعمارگران، سیاست های استعماری و قدرت های پشتیبان و پدید آور توطئه های استعماری.

*ما مخالف هستیم، با همه سازمان ها و کسانی که در پهنه زیست خود کردار و رفتار و اندیشه و گفتارشان  برای نژاد ایرانی و شاهنشاهی ایران جز زیان و شکست و درماندگی نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت.

*ما مخالف هستیم، با همه سنت های هیات حاکمه دیرین که طی حدود دویست سال برای این ملت و این سرزمین مقدس دوران اسارت بار و ننگ آور تجزیه و پراکندگی را فراهم آورد و دست در دست دشمنان ایران با فعالیت های پنهان و آشکار برای درهم شکستن یگانگی و آزادگی ملت ایران هم گام و همداستان شد.

فشرده آنچه را که بیان کردیم آنکه:

*ما مخالف هستیم، با تجزیه و پراکندگی سرزمین ایرانیان.

*ما مخالف هستیم، با پراکندگی و جدایی اقوام جامعه ایرانی از یکدیگر.

*ما مخالف هستیم، با هیات حاکمه ایران که دست در دست دشمنان این ملت موجبات این پراکندگی را فراهم آورده است.

*ما مخالف هستیم، با همه اندیشه های ضد ایرانی و بیگانه پرست.

*پس نشان مخالف به این جهات بر درفش مکتب پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست نقش بسته است. 


سرور پندار رهبر حزب در هنگام سخنرانی

  

 ۵ – نوار سیاه بر درفش پان ایرانیسم 

 طی نزدیک به دو قرن گذشته، هجوم ها، تجاوزها، تجزیه ها و غارتگری های گوناگون بر نیا خاک ایرانیان و تیره های نژاد ایرانی وارد آمده است که برخی به خواست و توطئه بیگانگان بوده و بسیاری نتیجه اهمال، سود جویی و بی خبری، فساد و گمراهی و سرانجام خیانت زمامداران و زعمای قوم صورت گرفته است. در نتیجه چنین اهمال و خیانت و تجاوزهایی ملتی نیرومند، سازنده، آزاده و سرفراز، که گذشته از توانایی پرداختن به مسایل داخلی و بهتر کردن زندگی آحاد و افراد خویش به رسالت بزرگ جهانی خود نیز واقف بوده و در این مسیر کوشش داشته است، به ملتی پراکنده و جدا از هم در سرزمین قطعه قطعه شده و به اسارت و تجزیه گرفتار آمده، تبدیل شد. فرهنگ رخشای ایرانی إ دوران شکوفایی و باروری پیوسته خود را از دست داد و در موارد بسیار رسم های زیانبار بیگانگان بر آن تحمیل گردید.

بنیان گزاران رستاخیز دوباره نژاد ایرانی که بر سرنوشت پر اندوه و غم انگیز سرزمین وملت بزرگ ما آگاه شده بودند نسبت به دوران تجزیه و پراکندگی نیاخاک ایرانیان و فراموش شدن هویت ملی ایرانی ها اعلام سوگ و اندوه ملی نمودند و به نشانه این درد غم انگیز و غم افزا نوار سیاه بر درفش پان ایرانیسم نقش بست.بنابراین تا فرارسیدن دوران دگربار یگانگی و نیرومندی نیاخاک ایرانیان و تیره های گوناگون نژاد ایرانی، ملت ما به نشانه تظاهر آرمان ها و آرزوهای ملت ایران، رستاخیز پان ایرانیسم و نمودار سازمانی آن حزب پان ایرانیست باید نوار سیاه را بر درفش خود داشته باشد تا هیچگاه اندوهی را که به آن دچار آمده است فراموش نکند.

نوار سیاه از درفش رستاخیز پان ایرانیسم تنها روزی برداشته خواهد شد که دوران سوگ و عزای ملی ملت ما نیز پایان یابد.آن زمان فرا خواهد رسید و خروش دگر بار تبار ایرانی در زیر درفش پان ایرانیسم، به راه چنین آرمان ها و پیروزی ها قطعی است. 


 

۶ – سلام حزبی پان ایرانیست ها

 پان ایرانیست ها نیز مانند بسیاری از سازمان ها و گروه های سیاسی و ارتشی ِمنظم ، برای خود سلام حزبی ویژه ای دارند که در جلسات رسمی حزبی هنگام ورود به جلسه یا ترک آن و هنگام ادای نیایش حزبی آن را به کار می برند. هنگام ادای سلام ویژه پان ایرانیست ها پاها جفت شده و دست راست روی قلب قرار می گیرد. (تصویرهای زیر) 


سرور محسن پزشکپور بر مزار دریادار بایندر


 

۷ – لباس حزبی

 پان ایرانیست ها از آغاز کوشش های خود یونیفورم یا لباس حزبی ویژه ای را برای خود برگزیده اند که به شرح زیر می باشد. این لباس را پان ایرانیست ها در مراسم رسمی و تظاهرات خود می پوشند. برای مردان: شلوار خاکستری تیره – پیراهن خاکستری  و کراوات مشکی.

برای زنان: دامن مشکی بلند – پیراهن خاکستری و کراوات مشکی.

ضمنا” برای دسته نبرد یا گارد حزب یونیفورم زنان و مردان با شلوار مشکی یا دامن مشکی – پیراهن مشکی – کراوات مشکی همراه با واکسیل و بازوبند حزبی با پرچم گارد و کلاه سیاه مشهور به کلاه پهلوی می باشد.بانوان حزب پان ایرانیست

 
             


نیروهای گارد حزب پان ایرانیست

 

 ۸ – پاینده ایران

 از آنجا که پان ایرانیست ها ملت و کشور را به فرد ترجیح می دهند، به جای آرزوی سلامت و تندرستی برای فرد آرزوی پایندگی ایران را می نمایند.پان ایرانیست ها هنگام برخورد با یکدیگر به جای سلام جمله “پاینده ایران” را به کار می برند. پان ایرانیست ها هنگام خداحافظی نیز جمله “پاینده ایران” را به کار می برند.

پان ایرانیست ها هنگام شروع به نوشتن و در آغاز مقالات خود و نیز در پایان آن کلمه های “پاینده ایران” را می نویسند.پان ایرانیست ها به جای درود و بدرود به یاران خود دو واژه “پاینده ایران” را بر زبان می رانند. 

کنون ای هموطن ای جانِ جانان

بیا  با  ما  بگو  ” پاینده ایران “

 

۹ – “سرآغاز” یا نیایش حزبی

 پان ایرانیست ها نشست ها و اجتماعات خود را با نیایش به درگاه یزدان پاک آغاز می کنند. این نیایش از دوران مکتب پان ایرانیسم یعنی قبل از سال ۱۳۳۰ و تشکیل حزب پان ایرانیست تاکنون همواره در آغاز نشست ها خوانده می شود. متن این نیایش جهت آگاهی آنان که تازه با پان ایرانیست ها آشنا می شوند به طور کامل در زیر آورده می شود. متن این نیایش را سرور محسن پزشکپور (پندار) در دوران مکتب پان ایرانیسم  نگاشته اند. 

سرآغاز

پاینده ایران

ای آفریدگار پاک، تورا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم برای پایداری و سرافرازی میهن پر افتخار خود، برای پایداری سرزمینی که نخستین جایگاه شناسایی تو و گهواره زندگی مردمان برگزیده توست، برای سرافرازی و پیروزی ملت بزرگوارم که همیشه وفادار به تو و راه راستی بوده است.

      نیایش می کنم تورا ، تورا ای نگهدار مرز و بوم ایران کهن، پایدار ساز سرزمین نیاکان مرا ، سرزمینی که نور دانش و بینش بر دنیای تاریک و سیاه پاشید ، سرزمینی که خانه نیاکان، خویشان و دوستان من است، آنها که راه راستی و سروری برگزیدند، راهی که راه تو و سروری یی که از آنِ پویندگان راه توست.

      تا دنیا بپاست ، تا زمین می گردد، تا خورشید می فُروزد، تا ستاره ها بر سینه آسمان می درخشند، میهن بزرگ مرا پیروز و کامیاب کن، مرزهای میهن مرا از گزند نیروهای اهریمنی دور بدار، از بلندی کوههای مرز و بوم قفقاز، تا دورافتاده ترین کرانه های بحرین، از دامان آمودریا تا کناره های دجله خروشان و کف آلود .

      پروردگارا، پاینده دار این سرزمین پاک نیاکان را .

      سوگند به تو خدای بزرگ ایران ، من نیز راه تورا می پویم، راه نیاکان خود را ، راه دوستان وفادار تورا ، تا خون در بدن دارم، تا قلب در سینه می تپد، برای پایداری و سرافرازی مرز و بوم تو و پیروزی راه راست تو ای آفریننده بزرگ می کوشم، میهن پر افتخار من گهواره فرهنگ ابدی توست. برای بزرگی و استواری این سرزمین می کوشم تا جهان تیره و خاموش نگردد.

      یکتا کردگار توانا، می دانم فرمان تو خواست جاویدِ ملت من است، می دانم اگر ایران نباشد، نامی از تو و آیین پیروزمند تو نخواهد بود، پس من که یکی از مردمان این سرزمین می باشم، من که پرورده این خاک با فر و شکوه هستم از راه تو که راه بزرگی و پایداری ملت من است هیچگاه روی نمی تابم. 

      پروردگارا، این است همیشه خواست من: 

 ایران سرفراز در جهان    جهان به ایران سرفراز 

پاینده ایران 

***

۱۰- هفت پیمان حزبی

 پان ایرانیست ها پس از بنیانگذاری حزب پان ایرانیست و از فروردین ماه سال ۱۳۳۱ در پایان جلسات رسمی خود هفت پیمان را با خدای خود می بندند.

هفت پیمان حزب پان ایرانیست سروده و نوشته سرور دکتر محمدرضا عاملی تهرانی (آژیر) اندیشمند گرانقدر است. متن کامل هفت پیمان حزبی جهت آگاهی در زیر آورده می شود. 

هفت پیمان

پاینده ایران

کیست ؟ کیست که پیمان بسته است با خدای خود، با خون خود، که مام میهن را تا واپسین دم پاس دارد؟ مرزها را از گزند اهریمنان در امان، همه جا – آنجا که کوه های قفقاز سر بر آسمان کشیده اند و آنجا که کف های خروشان کرانه ها بر هم می لغزند، آنجا که کوهساران هِندوکُش بر دورنمای دره سِند می نگرند و آنجا که کُردان گُرد، تیسفون تاریخی را در بر گرفته اند.

کیست؟ کیست که میهن زیبا و بزرگ خود را، همه و یکجا، از دشمنان خواهان است؟

“مــا …”

کیست؟ کیست که بر آیین آزادگی به تاریخ خویش، برترین فرهنگ ها را آفریده و بر آیین انتقام، دشمنان ملت را، خوار و ناچیز ساخته؟

کیست امروز، از میان دشمنان، اهریمنان، با بانگ انتقام، با قلبی پر امید، پیش می رود به سوی زندگی سرافراز، به سوی عظمت و سروری؟

کیست که در انبوه بیگانگان، خائنان، خواب رفتگان، فریاد بر می دارد: انتقام، انتقام، انتقام؟

“… مــا”

کیست که پاس می دارد خانواده را و آیین خانواده را؟ آنجا که مهر، ورجاوند پایه استوار بنای ملت را، شالوده ریخته، آنجا که مهر، آدمیان را مردمی و مردانگی آموخته، آنجا که مهد پاکدامنی و پرورشگاه میهن پرستان است.

کیست که آیین خدایی خانواده را می ستاید؟

“… مــا”

ایران! ایران! ایران! ای کشور آریان! نامت بجاست و مهرت در دل ما، بدبخت تر از خائن تو، اهریمنی نیست، خوشبخت تر از سرباز تو، شهید تو، کیست؟

شادباد، شادباد، شاد باشید ای شهیدان راه ایران که به قرن ها در دل دشت ها، کوه ها و دریاهای میهن، به خون خود کفن پوشیده و خفته اید، نام شما و یاد شما، افتخار ماست و درس زندگی ما.

کیست که برترین آرزوی خود را شهادت در راه ایران می داند؟

“… مــا”

دشمن! ما به تو آبادانی آموختیم، تو میهن ما را ویران کردی، زیرا، ویران کردن، خصلت تو و آباد ساختن سرشت ما ایرانیان است، اینک آماده گشته ایم به جنگ تو، به راه آزادگی خویش، تا برآوریم برترین آبادانی ها و فرهنگ ها را.

کیست به راه ما؟ به رزم؟ به راه آزادگی؟ به راه آبادانی؟ به راه فرهنگ؟

“… مــا”

ما، جنگ را پذیره ایم تا هستی هست، زیرا که، به جنگ هستی هست.

کیست که ایمان دارد: نه خانواده، نه زندگی و نه آزادگی به پاست آنجا که نیست آمادگی برای جنگ؟!

“… مــا”

خدایا! فرهنگ ما با نام تو پدید آمد، خانواده های ما ترا ستایش کردند وتو میهن ما را از گزند اهریمنان نگه داشتی،

کیست که پیمان بسته با خدای خود تا بستاید خانواده را؟!

“… مــا”

جان بازد برای ایران؟!

“… مــا”

پاس دارد فرهنگ ایران را؟!

“… مــا”

پاینده ایران

پان ایرانیست ها با مشت های گره کرده هنگام خواندن هفت پیمان حزبی
 

۱۱ – کلمه “سَروَر”

 پان ایرانیست ها به جای عناوینی که برخی گروه های سیاسی برای خطاب به یکدیگر به کار می برند مانند رفیق (کمونیست ها و توده ای ها)، هم پیمان  (افراد حزب سومکا و …)، برادر (حزب اللهی ها و فراماسون ها)، هم رزم – همسنگر – هم مسلک و … کلمه سرور را به کار می برند و نیز از آنجا که به هیچ عنوان نمی پذیرند که ایرانی بنده دیگران باشد به جای آن لفظ “من” را به کار می گیرند. 

عکس زیر چهار تن از سَروران حزب پان ایرانیست را در در ردیف جلو نشان می دهد. 

از چپ به راست: 

سرور مهدی سفارپور(روان شاد)- سرور محسن پزشکپور- سرور دکتر محمدرضا عاملی تهرانی (روان شاد) – سرور مهندس رضا کرمانی 
 


 

۱۲ – سرودهای حزبی

از دوران مکتب پان ایرانیسم یعنی ۱۵ شهریور ۱۳۲۶ تا زمان بنیانگزاری حزب پان ایرانیست در زمستان سال ۱۳۳۰ چند سروده را تدریجا” با استفاده از مارش های مشهور سروده و در جلسات و اجتماعات گوناگون خود صلا می دادند. اشعار این سرودها توسط کسانی مانند علینقی عالیخانی و حیدر رقابی (هاله) سروده شده بود.

جزوه ای که در فروردین سال ۱۳۳۱ توسط حزب پان ایرانیست به نام هفت پیمان و سرودهای حزبی منتشر شد که سرودهایی با نامهای آینده (ویژه گارد حزب) ، پرچم – بحرین – قفقاز – افغان – انتقام – بیداری ایران –  خروش ایران – شعار ما و فردوسی در آن به چاپ رسیده بود. در سال ۱۳۵۱ برای برگزاری کنگره آرمانشناسی حزب پان ایرانیست سرودی به نام “نیاخاک” تدوین یافت و نیز در سال ۱۳۵۸ پس از ایجاد دگرگونی در ایران سرود “ای ایران” در زمره سرودهای حزب پان ایرانیست قرار گرفت. 

برای نمونه ۲ سروده ی “پرچم” و “بحرین” در زیرآورده شده است:  

پرچم 

ای پرچــم جاویــد مـا  تـا مـه بتابـد بـر ایــران بپا

بــر بیشــه شیـر ژیان  بـر سـرزمین هنــر جـاودان

ای پرچم گل گـون مـا  همرنگ و هم نشان خون ما

بر قله جبال هنـدوکش  پایدار بود کنـار رود کـورش

 ××××××

سایه فکن بر خــاک مـا            بر تاجیکستان و بحریـن بپا

بر دجله فیــروزه گــون     برسند زیبا و هم رنگ خون

ای پـرچـم پـر افتخــار   بین دشمنان نموده تار و مار

درصحنه نبرد ما به پیش   اهتزاز تو ببینیم بر ز خویش 

*****

  بحرین 

بنگــری زود، بنگــری زود  شام هجران سحر گشته بحرین

کشــور مـن، خیـــزد از تـو  بـوی محبـوب برگشتـه بحرین

 تا که جان در بدن هست و از بهر مـا

 جـان کنیم بـرای وی فـدا، فـدا، فـدا

  ××××××

بنــــدگی دیگـــر نبایـد   ملـت زنـده خـواری نشــایـد

حق از دست رفته خویش  کشــوری گـر نگیــرد نپایــد

تــا ز قیــــد اســـارت کنیمش رهــا

جـان کنیم بــرای وی فـدا، فـدا، فـدا

 *****

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .۴ Comments Add your own

 • 1.    تیرداد بنکدار  |  مهر ۲۶ام, ۱۳۸۷ at ۱:۱۵ ب.ظ

  درود بر سرور مزدک عزیزجزوه جالبی را کار کردی که می تاند پاسخگوی خیلی از بدفهمی ها باشد.پایدار و پیروز باشی

 • 2.    ایران نهاد  |  مهر ۲۷ام, ۱۳۸۷ at ۵:۰۰ ب.ظ

  هر دم درود بر تو…درودی به پاکی میهن…

 • 3.    شاپور  |  مهر ۲۷ام, ۱۳۸۷ at ۸:۱۴ ب.ظ

  پاینده ایران سرور مزدک عزیزتارنمای شما جزو موفق ترین تارنما هاستبه روز بودن و کیفیت مطلوب نوشتارها و پوشش وسیع و اطلاع رسانی به همگان از ویژگی های مدیریت تارنمای شماست.سپاس سرورپاینده ایران سپاس از مهر شما.

 • 4.    مهران  |  شهریور ۴ام, ۱۳۸۹ at ۳:۵۱ ب.ظ

  پاینده ایران
  درود.تارنمای کاملی است که تقریبا پان ایرانیست را بطور کامل مشخص کرده است و افراد را بخوبی از جزییات حزب پان ایرانیست مطلع میکند
  پاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی