بیگانگان ، تجزیه ایران را پشت پرده فدرالیسم پنهان کرده اند

آذر ۲۸, ۱۳۸۷

  بیگانگان ، تجزیه ایران را پشت پرده فدرالیسم پنهان کرده اند

 در پی باز شدن در گفتگو در باره فدرالیسم از سوی رسانه های خارجی و همچنین گفتگوی شاهزاده رضاپهلوی با برنامه یاران علیرضا میبدی و حمایت ایشان از این موضوع ،سرور منوچهر یزدی نوشتار ارزشمندی را روی تارنمای خود قرار دادند که با پروانه از ایشان آنرا در اینجا چاپ می کنیم.

***

 از سال ۱۳۵۷که ترازدی غمباری بنام انقلاب رخ داد  ، بطور مداوم و بی وقفه در نشریات ضد استعمار و سپس حاکمیت ملت  و نیز در سخنرانیها و مجالس و محافل گوناگون نوشته و گفته ام که بر اساس دریافت ها و شواهد موجود  ،  سیاستمداران استعمار  جهانی برای میهن ما  خواب آشفته ای دیده و بر آن هستند که ایران را در دو مرحله یا دو گام از پای در آورده و به ایرانستان تبدیل نمایند و شوربختانه انجام   این استراتژی شوم را  به روشنفکران ایرانی سپرده و در آینده نیز خواهند سپرد .


گام اول  –  شورشی بود که  به رهبری روشنفکران چپ و راست آغاز و به فروپاشی نظام شاهنشاهی ایران انجامید  و  نابودی نظامات اداری و مدنی و اقتصادی و فرهنگی کشور و از هم گسیختگی بافت هویت ملی را در پی داشت.   در این راه احزاب و گروههای سیاسی لنینی و دینی دست آموز قدرتهای سرمایه داری پیشگام  و پرچمدار بودند و همچنانکه در سلسله مقالات کالبد شکافی روشنفکران  نوشته ام ، مسلحانه به میدان آمدند و درسهای فرا گرفته نزد بیگانگان را در میهن خود پس دادند و با ارائه همه گونه خوش خدمتی به اربابان غیر ایرانی و بد رفتاری با ملت ایران از هیچ جنایتی دریغ نورزیدند


گام دوم  – حرکت به سوی فدرالیسم و آ نارشیسم و سپس تکه تکه کردن ایران است.


در گام اول پس از پیاده شدن طرح توطئه بیگانگان و پیروزی انقلاب  ، جنگ داخلی خونینی بین اصحاب انقلاب بر سر تصرف کرسی های قدرت در گرفت …. این نبرد آن چنان بیرحم بود که از فرزندان دینی نیز نگذشت ، جمعی ترور و عده ای در آتش انفجار و گروهی زنده بگور شدند …  از همان روز های آغازین روشنفکران چپی زود تر از زمان موعود دست خود را رونمودند و ادعای جدایی کردستان و خوزستان وترکمن صحرا را نمودند ولی نائره جنگ ایران و عراق همه این نوچه های تازه به دوران رسیده را به آغوش کشید زیرا تداوم جنگ در اولویت قرار داشت و اربابان زر و زور جهانی به سرعت به آرام کردن فرزندان خلف خود پرداختند و هر آن کس را هم که نا آرامی میکرد میکونوسی اش کردند .. زیرا تداوم جنگ در اولویت قرار داشت…..!!

 جنگ هشت ساله و قتل عام فرماندهان دلیر ایرانی وراندن نیروهای انسانی ارزشمند از صحنه خدمت و نابودی همه زیر ساخت های اقتصادی ، سبب حضور فقر و نابسامانی و تبعیض  در جامعه شد ودر نتیجه ارزش های اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی که ملت ایران در طول تاریخ به آن مباهی بود تحت فشار شعارهای شور انگیز جنگ،جنگ تا پیروزیبه قربانگاه برده شد … .


با فروپاشی ارزشهای اخلاقی و دینی ، فساد بر همه ارکان کشور  رخنه کرد و پایه های استوار خانه و خانواده بشدت آسیب دید حرمت های دینی شکسته شد  … مقامات روحانی را به سیاست و قدرت طلبی آلوده کردند بر کاخها نشستند و کوخ نشینان را به سخره گرفتند به حریم نوامیس مردم تجاوز کردند و دیوار بلند اعتماد عمومی را فرو پاشیدند دست در سفره مردم کردند و نان و قوت شان را به یغما بردند و سهم تلاش اورا بر سر بازار های غیر ایرانی به حراج گذاردند  و از بیت المال به جنگاورانی هبه دادند که آتش بپاکنند و خواب و آرامش مردم جهان را بزدایند تا ارباب زر و زور را خوش آید و بر سر چاههای نفت حلقه زند …. تا صاحبان این ثروت خدادادی به دریوزگی و گدایی روی آورند


در ایران زمین ، جایگاه و پایگاه تیره ها و قوم ها و طوایف و ایلات و عشایر که قرنها بر یک پهنه غنوده بودند و در یک سفره دست دراز میکردند و غمها و شادیهایشان را با هم تقسیم میکردندنفیر گوناگونی زبان و مذهب و آیین را ساز کردند آنهم با تزویر و ریا که شما از یک امت ایداین ساز ناکوک شیعه و سنی – زرتشتی و مسلمان یهودی  و مسیحی – ایرانی و عرب – ووو  بر روان  وحدت ملی زخمهای عمیقی وارد کردسی سال بر آیین فرقه گرایی پای فشردند و برادران کردو بلوچ و آذری و ترکمن ما را رنجانیدند تا آنجا که فاصله ها روز به روز بیشتر و بیشتر شدو در این آشفته بازار بیگانگان،باد بر آتش جدا سری دمیدند و ترویج گنندگان این نغمه شوم را به زر و زیور آراستند سفره هایشان را رنگین کردند بلندگوها برایشان تدارک دیدند تا آوای شوم شان به سراسر گیتی انعکاس یابدپای رهبران مزدورشان را در تریبون صدای آمریکا و تلویزیون های غربی باز کردند تا همچون گذشته با خواندن سرود آزادی و دموکراسی ،خلق محروم را به خانه پدری بدبین سازند و یک بار دیگر تیشه آزادی را بدست مردم فریب خورده دهند تا بر ریشه های عمیق وحدت و هویت یک ملت کهنسال فرود آوردتا ریشه از هم بگسلد و باغستان ایران به زاغستان انیرانی مبدل گردد  و آنگاه است که جهانخواران، ایران را راحت تر خواهند بلعید زیرا ایران یک پارچه لقمه گلوگیری است که در همه تاریخ از گلوی اسکندربا همه جهانگیری اش و عُمربا همه تدبیرش و چنگیزبا همه خشونتش وشیر پیر بریتانیا با همه اشتهایش پایین نرفت و امروز غول سرمایه داری با چنگال انگلیس و امریکا و روسیه به سراغ این سرزمین اهورایی آمده است تا دسترنج روشنفکران دینی و لنینی را تکه تکه ببلعد…  


بنابر این ملاحظه می فرمایید که بیگانگان به همه اهداف شان در گام اول رسیده  و اقتدار ملت ایران سر بریده شد …. حال باید گام دوم را برداشت چون زمینه های افتراق و جدایی و بیکاری و فقر و فساد و اعتیاد و نابرابری و بی اخلاقی و بد اخلاقی و دورویی و دروغ و ریا و آدم فروشی و خیانت کاملا فراهم است و باید تخم لق فرو پاشی جغرافیایی ایران وسیله شخص یا اشخاصی در دهان باز  فریب خوردگان شکسته شود که از جنس دیگری بوده و از محبوبیت نسبی بر خوردار باشند.


و شگفتا شگفتا .. که برخی از فرزندان سوگند خورده به حفظ میراث این کهن دیار طعمه این دام می شوند و  با  ابراز نظرات خام و نپخته و غیر مسئولانه و مسلماً ندانسته ، آب به آسیاب  طراحان ایرانستان  می ریزند و مذاکره بر سر اصول مسلم تاریخی ایران را ، به حساب دمکراسی برای ایران منظور میکنند و فدرالیسم را راه رفع ستم قومی معرفی می نمایند.!!!


و ما که در درون کشور ، سایه سیاه توطئه را بر بالای سرمان احساس میکنیم و زنگ خطر جدا سری را با پوست و گوشت  و جانمان لمس میکنیم ناچاریم یک بار دیگر تاریخ فدرالیسم را بگشاییم و سر فصل های آن را یاد آور شویم تا این نخوانده تاریخها به خود آیند و بفهمند که  ورود به افسانه فدرالیسم ، یعنی خروج از استقلال و تمامیت ارضی  و هویت ملی و بس… .

 بگذارید برای اتمام حجت تصویر کشور های فدرال را ترسیم کنم بدین باور که شاهزاده رضا پهلوی در عشق به ایران و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از هویت ملی و زبان پارسی همچنان پیشگام خواهند بود .


تاریخ گواهی میدهد که در فدرالیسم  پیوستن چند کشور مستقل به یکدیگر و ایجاد یک کشور بزرگتر هدف است نه تقسیم یک کشور به واحدهای کوچک و خود مختار ..!!


سوئیس که یک کشور قدیمی فدرال است از قرن سیزده تا قرن شانزدهم به مدت سیصد سال از به هم پیوستن شهرهای مستقل قرون وسطایی به یکدیگر پدید آمد .


در آمریکا از سال ۱۷۵۷میلادی دوازده دولت علیه استعمار بریتانیا با یکدیگر متحد شدند و پس از پیروزی در جنگ های استقلال به صورت کنفدراسیون در آمد و پس از خرید مستعمرات فرانسه و تصرف مناطق مجاور در سال ۱۸۳۶ به بیست و پنج ایالت و در سال ۱۸۵۰ به ۳۱ ایالت و در سال ۱۹۰۰ به ۴۴ ایالت و در سال ۱۹۵۹ با افزایش آلاسکا و هاوایی به ۵۰ ایالت افزایش یافت .


در آلمان تا پایان قرن هیجدهم یکصد و بیست شاهزاده نشین کوچک و بزرگ حکومت می کردند و در سال ۱۸۱۶ تمام ایالت های آلمانی زبان به غیر از اتریش و پروس کنفدراسیونی تشکیل دادند در سال ۱۸۱۵ کنگره وین کشور فدرال آلمان را با ۳۹ عضو به وجود آورد و ۳۵ شاهزاده نشین به این اتحادیه پیوستند و در سا ل ۱۸۷۱ اتحاد کامل آلمان صورت گرفت .

 در هندوستان تا قبل از سال ۱۹۴۷ بیش از ۵۰۰ شاهزاده نشین وجود داشت که هر یک دارای استقلال نسبی بودند .


 لازم به توضیح است که بیش از ۹۵ درصد کشورهایی که با سیستم فدرال اداره می شوند از پیوستن واحدهای کوچکتر به یکدیگر به وجود آمده اند .

 و اما در باب فدرال شدن کشور ها بمنظور نیل به دموکراسی ذکر چند مثال ضروری استسوئیس ۵۰۰ سال پس از ایجاد آن کشور به تدریج دموکراسی در آنجا پی ریزی شد و در بسیاری از کشورهای فدرال هنوز دموکراسی وجود ندارد که نمونه های آن در آسیا و آفریقا فراوانند .


امارات متحده عربی که کوچکترین کشور منطقه و فدرال نیز هست هنوز رنگ دموکراسی را ندیده ! خطرناک ترین کار سیاسی در یک کشوری که دموکراسی را تجربه نکرده این است که نسخه فدرالیسم برایش پیچیده شود زیرا معمولا در این مناطق سیاستمداران جاه طلب و گاه وابسته ای وجود دارند که حاضرند رئیس جمهور یک دهکده باشند ولی فرماندار یک کشور نباشند ..!


اشتباه دیگر آن که عده ای گمان می کنند فدرالیسم سبب توسعه اقتصادی خواهد شد در حالی که جوامع عقب مانده فرهنگی هرگز یک شبه به توسعه اقتصادی دست نخواهند یافت .. اگر چنین بود کشورهای پاکستان و بنگلادش و آمریکای لاتین که سالهاست به استقلال سیاسی دست یافته اند امروز باید به شکوفایی اقتصادی رسیده باشند در حالی که برزیل در حال حاضر بیش ازدویست میلیارد دلار بدهی خارجی دارد آرژانتین حدود ۱۵۰ میلیارد دلار مقروض است مکزیک با آنکه چاه نفت دارد  150 میلیارد دلار به دنیا بدهکار است پاکستان و بنگلادش که هنوز در باتلاق فقر دست و پا می زنند .


نکته قابل توجه آن که در کشورهای فدرال بیشترین در گیری های قومی و جنبش های جدایی طلب وجود داشته و دارد : مثلا در نیجریه از سا ل ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ میلادی بیش از ده هزار نفر در در گیری های قومی کشته شده اند در هندوستان درگیری های قومی و مذهبی هر ماه هزاران نفر را به خاک و خون می کشد . حوادث اخیر بمبئی و جنگ این کشور با پاکستان از ثمرات تجزیه قاره هند است.


درگیری های قومی در هلند این کشور را به تجزیه کشانید  و بلژیک خلق شد تا قرن نوزدهم ما کشوری به نام بلژیک نداشتیم و هم اکنون این کشور از سه قوم فرانسه زبان، هلندی زبان و آلمانی زبان تشکیل شده که عدم سازش آنان با یکدیگر بلژیک را با  بحران های جدی مواجه ساخته است .


وا ما در ایران….!!


در ایران ۱۶ میلیون آذری زندگی میکنند که دو میلیون نفر آنها فقط در تهران به سر می برند و بقیه در ۴ استان آذربایجان غربی و شرقی و زنجان و اردبیل زندگی می کنند و در واقع سراسر ایران زمین سرای آن ها و خانه امن شان است و هرگز طالب حکومت فدرال نیستند . در خوزستان اقوام عرب و فارس کنار هم زندگی میکنند که هر گاه در این استان خود مختاری اعلام شود یک قوم به صورت اقلیت در خواهد آمد و ماجراها آفریده خواهد شد .


حال فرض کنیم ایران فدرال شود، در آن صورت  در خوزستان تکلیف مردم بختیاری و ترک تباران خوزستانی که عرب نیستند و زبان، آداب و رسوم، پوشاک و خوراک شان با عرب ها، فرق دارد، چیست؟ آیا همچنان که تاریخ گواهی می دهد با ضربِ شمشیر و تجاوز و قتل، آنها را به راه راست هدایت خواهند کرد؟ و یا بر اساس ادعاهایی که عرب زبان های ایرانی دارند، یک بار دیگر برای تصرف اراضی هرمزگان، سیستان و فارس، که همه آنها غیر عرب هستند به آن نواحی حمله خواهند برد تا حکومت خلق عرب تحقق یابد؟!

 و یا دولت فدرال کردستان با مردم ارومیه، باکو، خوی، سلماس و …  چگونه کنار خواهد آمد و جواب پان تورکیست ها که نصف ایران را مطالبه می کنند، چه خواهند داد؟ و یا بر عکس حکومت فدرال آذربایجان در مقابله با کردها که آذربایجان غربی را  کردنشین می دانند، چه پاسخی جز گلوله برای آنها دارد؟


 هنوز آقای مایکل لِدین لب، تر نکرده، آقای هِجریدبیر کل سابق حزب دمکرات در سال گذشته اعلام کرد :

هیچگاه استقلال  کردستان را به عنوان یکی از اشکال حق تعیین سرنوشت نه تنها رد نکرده بلکه از آن بعنوان حق مسلم و مشروع ملت کرد در همه بخش های کردستان یاد کرده است


منظور آقای هجری از  “همه بخش های کردستانهمان  “الکردستان الکبریمرحوم  بارزانی است که در بر گیرنده بخش بزرگی از آذربایجان، لرستان، کرمانشاهان و ایلام است …”


مگر مصاحبه آقای شرفی دبیر کل حزب دموکرات را در پاریس نشنیدید که اظهار داشت  : چهار میلیون کردهای ایران که مرزهای شمال را با عراق در اختیار دارند ، هر آینه ایالات متحده گام هایی مهاجمانه تر در برابر ایران بردارد از آمریکا پشتیبانی خواهند کرد.


آیا این قبیل سخنان جز در اثر دلگرمی وحمایت های مایکل لدینو تیمرمَناز دهان این روشنفکران نوظهور شنیده  میشود ..؟

مراجعه به سایت های گروه های تجزیه طلب پرده از این حقیقت بر می دارد که چه معضل بزرگی سر راه اینگونه خیال پردازی ها وجود دارد. نامه نظمی افشارروشنفکر تجزیه طلب ترک به  آقای هجری  یکی دیگر از آن نشانه هایی است که پشت پرده خود مختاری و یا فدرال طلبی چه اندیشه های ایران بر باد دهی قرار دارد . ایشان می نویسد:

بهتر است کردها چشم به سرزمین آذربایجانی ها ندوزند و جلوی این داوری های بیمار گونه و آرزوهای توسعه طلبانه و دور از تحمل را بگیرد … !


آقای حسن زادهدبیر کل سابق حزب دمکرات کردستان که انشعاب کرد، در گفت و گویی با پیک کردستانبه نظمی چنین پاسخ می دهد:


”  هیچ کردی بخاطر هیچکس و هیچ ملتی دست از هیچ وجبی از خاک کردستان بر نخواهد داشت. مادامی که در برابر دو امپراتوری ایران و عثمانی مقاومت کرده و موجودیت ملی خود را پاس داشته، ممکن نیست از این پس با تهدیدهای فردی چون  نظمی افشار ترس به دل ما راه دهد و دست از یک ذره از خاک کردستان برداریم از دیدگاه ما سرزمین کردستان شامل تمام شهرها مناطق روستاها دشت ها  و کوه هایی  که در تقسیمات کشور، استان های کوردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی نامیده شده است، را در بر می گیرد  …”


از سوی دیگر، آقای چهرگانی روشنفکر [پان ترک]بریده از ایران در تارنمای خود چنین فریاد می زند:


عمومیت مردم کرد از شعور جمعی جهت زندگی اجتماعی و مسالمت آمیز برخوردار نبوده و دچار ناهنجاری های اجتماعی متعدد می باشند …”


همین بیمار روانی به آذربایجانی ها توصیه می کند که از ازدواج و داد و ستد با کردها پرهیز کنند.


حزب استقلال آذربایجان جنوبی به کردها هشدار می دهد که اگر می خواهید در صلح و آرامش همسایه باشیم باید از این ادعاهای مالیخولیایی دست بردارید در غیر اینصورت به آذربایجان اعلان جنگ می کنید که آن هم به نفع شما نخواهد بود.”


حال بفرمایید در یک چنین بافت بهم تنیده و در هم فرو غلطیده ای چگونه میتوان حکومت فدرالی بوجود آورد و به آرامش و صلح فردای آن امیدوار بود؟

در پایان نمیدانم نیازی به یاد آوری نغمه های شومی که در باره نام خلیج فارس و یا ادعاها پیرامون جزایر سه گانه و یا سخن پراکنی هایی که توسط جبهه آزادی خلق عرب مستقر در لندن می شود هست یا خیر ولی بدانید هم اکنون در امارات متحده عربی نقشه جغرافیایی که در مدارس تدریس میگردد از استان های خوزستان و هرمزگان و بوشهر و فارس و دریای عمان با نام و عنوان عربستان یاد می شود.


آقای میبدی ، شامه ما ایرانیانی که در درون آتش زندگی میکنیم بشدت نسبت به توطئه بیگانگان حساس است ، ما بدلیل حضور در فضای پر رمز و راز فعلی ، گاه صدای نفس کشیدن بیگانه را به گوش جان می شنویم و با چشمان باز سایه های پیاده نظام بیگانگان را در دل شب ایران می بینیم ، باور کنید بوی خیانت را از پشت همه آن الفاظ زیبا و مردم فریب استشمام می کنیم ، این کار از عهده شما هم میهنان دور از وطن ساخته نیست ، شما در آمریکا به فدرالیسم دل می بندید ولی ما از تکرار نام آن بر خود می لرزیم زیرا در آنجا پیشه وری ها نایابند ولی در ایران ستم دیده ما تا دلتان بخواهد پیشه وری و کیانوری و ریگی و رجوی و روزبه و شرفی و قطب زاده و بنی صدر و خلخالی و فردوست و مقدم و قره باغی و ووو   آن هم از نوع روشنفکر و تحصیلکرده اش از زمین و زمان می جوشند که یک دستشان در جیب ملت و دست دیگرشان نزد اجنبی دراز است ، در آمریکا این همه احزاب چپ وراست تجزیه طلب از نوع جبهه آزادی بخش بلوچستان و جبهه آزادی بخش عربستان و جبهه خلق آذربایجان جبهه خلق ایران  و جنبش اسلامی کردستان و حزب توده و حزب کومله و حزب دمکرات کردستان که سر در آخور بیگانه دارند وجود ندارند . ما می فهمیم همدردی شما با اقوام ایرانی به نیت دلجویی از کسانی است که از حاکمیت فرقه ای آسیب دیده اند ولی ارائه طریق  های بدون مطالعه شما حکم همان دلسوزی هایی را دارد که سی سال قبل دوستان روزنامه نگار و یاران روشنفکر و شاعر و نویسنده شما نسبت به آزادی های از دست رفته ملت ایران می کردند……دیدید چگونه شیفتگی ژورنالیست های هم میهن ما و شما نسبت به حرکت خروشان آزادیخواهان ، کشور را اسیر امیال و مطامع بیگانگان کرد؟ دیدید از قفای فریادهای آزادیخواهان چه هیبت های سهمناکی قد بر افراشتند؟


اکنون روزگار سی سال پیش است ، یکبار دیگر بازی با دموکراسی با شعار زنده باد حکومت فدرال به روی صحنه آمده ، آن هم با هنر نمایی هنر پیشگان قدیمی  ، همان هنرمندان و روشنفکرانی که کشور را برای گام دوم آماده کرده اند ، سعی کنید آن گونه عمل نمایید که مجبور نشوید سی  سال بعد اسناد و مدارک حضور و دخالت بیگانکان را در پروژه ایرانستان از پشت تریبون های آمریکایی فریاد بزنید…. دیگر فریب نخورید و بدانید بر اساس احکام بدون چون و چرای تاریخ ایران  ، این کشور باید دارای قدرت مرکزی مقتدر باشد تا بتواند با انبوهی از توطئه ها و تجاوزات و سلطه گریها مبارزه و رفع شر کند.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی