روزنامه جدایی طلب همسایه ها رفع توقیف شد

دی ۴, ۱۳۸۷

پاینده ایران

هر دم از این باغ بری میرسد. در آشفته بازار هجوم اندیشه های ضد ایرانی به سرزمین ما این بار روزنامه  همسایه ها که به دلیل حمایت از جریان جدایی طلبی در اهواز توقیف شده بود انتشار خود را از سر می گیرد. ببینیم آقایان چه خواب آشفته ای دیده اند….

****

ص‍‍اح‍ب‌ ‌ام‍ت‍ی‍‍از و م‍دی‍ر م‍س‍وول‌ روزن‍‍ام‍ه‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ‌ه‍م‍س‍‍ای‍ه‌ ‌ه‍‍ا در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌از رف‍‍ع‌ ت‍وق‍ی‍ف‌ ‌ای‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ خ‍ب‍ر د‌اد.

“م‍ح‍م‍د ح‍زب‍‍او‌ی‌ ” درگ‍ف‍ت‌ وگ‍و ب‍‍ا ‌ای‍رن‍‍ا ب‍‍ا ‌ا‌ع‍لام‌ ‌ای‍ن‌ خ‍ب‍راظهارداشت: ب‍ر‌اس‍‍اس‌ ر‌ا‌ی‌ ص‍‍ادره‌ ‌ازش‍‍ع‍ب‍ه‌ ۱۶ د‌ادگ‍‍اه‌ ک‍ی‍ف‍ر‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌از‌ه‍م‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‍‍ات‌ و‌ارده‌ ت‍ب‍ریه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ی‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ک‍رد:‌ای‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ در۲۴ ب‍‍ه‍م‍ن‌ ۸۴ ب‍ه‌ دس‍ت‍ور ‌ه‍ی‍‍ات‌ ن‍ظ‍ارت‌ ب‍رم‍طب‍و‌ع‍‍ات‌ ب‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ ‌ام‍ن‍ی‍ت‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و ن‍ش‍ر ‌اک‍‍اذی‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ش‍وی‍ش‌ ‌اذ‌ه‍‍ان‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ت‍وق‍ی‍ف‌ ش‍د.

و‌ی‌ ‌اد‌ام‍ه‌ د‌اد: پ‍رون‍ده‌ ‌ارس‍‍ال‍‍ی‌ ‌از س‍و‌ی‌ ‌ه‍ی‍‍ات‌ ن‍ظ‍ارت‌ در ش‍‍ع‍ب‍ه‌ ۱۶ د‌ادگ‍‍اه‌ ک‍ی‍ف‍ر‌ی‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍ی‍‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‍ه‌ در ۱۱ ب‍‍ه‍م‍ن‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ م‍طرح‌ ش‍د و در ن‍‍ه‍‍ای‍ت پ‍س‌ ‌از ب‍ررس‍ی م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ص‍دور ر‌ا‌ی‌ بر‌ای‍ت‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ نشریه ش‍د.

روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍م‍س‍‍ای‍ه‌ ‌ه‍‍ا ‌از خ‍رد‌ادم‍‍اه‌ س‍‍ال‌ ۸۱ ب‍ه‌ م‍دت‌ س‍ه‌ س‍‍ال‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍د و ط‍ی‌ دور‌ان‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ خ‍ود ۱۰۴۹ ش‍م‍‍اره‌ ر‌ا ‌ان‍ت‍ش‍‍ار د‌اد.

برگرفته از:ایرنا خوزستان

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

  • 1.    قاسم 32  |  دی ۱۹ام, ۱۳۸۷ at ۲:۳۶ ق.ظ

    پان ایرانیست فقط طرفدار زرتشت است روشناست ما طرفدار اسلامیم مولانا حافظ سعدی ایرانی مسلماندین ایرانی زرتشت نیز بخشی دیگر از هویت ایرانی است همچنان که دفاع از شیعیان در همه جا جزیی از برنامه های همیشگی پان ایرانیست ها بوده و می باشد.(مزدک)

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی