روزنامه جدایی طلب همسایه ها رفع توقیف شد

دسامبر 24, 2008

پاينده ايران

هر دم از اين باغ بري ميرسد. در آشفته بازار هجوم انديشه هاي ضد ايراني به سرزمين ما اين بار روزنامه  همسايه ها كه به دليل حمايت از جريان جدايي طلبي در اهواز توقيف شده بود انتشار خود را از سر مي گيرد. ببينيم آقايان چه خواب آشفته اي ديده اند….

****

ص‍‍اح‍ب‌ ‌ام‍ت‍ي‍‍از و م‍دي‍ر م‍س‍وول‌ روزن‍‍ام‍ه‌ م‍ح‍ل‍‍ي‌ ‌ه‍م‍س‍‍اي‍ه‌ ‌ه‍‍ا در خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ ‌از رف‍‍ع‌ ت‍وق‍ي‍ف‌ ‌اي‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ خ‍ب‍ر د‌اد.

“م‍ح‍م‍د ح‍زب‍‍او‌ي‌ ” درگ‍ف‍ت‌ وگ‍و ب‍‍ا ‌اي‍رن‍‍ا ب‍‍ا ‌ا‌ع‍لام‌ ‌اي‍ن‌ خ‍ب‍راظهارداشت: ب‍ر‌اس‍‍اس‌ ر‌ا‌ي‌ ص‍‍ادره‌ ‌ازش‍‍ع‍ب‍ه‌ 16 د‌ادگ‍‍اه‌ ك‍ي‍ف‍ر‌ي‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌اي‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌از‌ه‍م‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‍‍ات‌ و‌ارده‌ ت‍ب‍ريه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ك‍رد:‌اي‍ن‌ روزن‍‍ام‍ه‌ در24 ب‍‍ه‍م‍ن‌ 84 ب‍ه‌ دس‍ت‍ور ‌ه‍ي‍‍ات‌ ن‍ظ‍ارت‌ ب‍رم‍طب‍و‌ع‍‍ات‌ ب‍ه‌ ‌ات‍‍ه‍‍ام‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ ‌ع‍ل‍ي‍ه‌ ‌ام‍ن‍ي‍ت‌ د‌اخ‍ل‍‍ي‌ و ن‍ش‍ر ‌اك‍‍اذي‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ش‍وي‍ش‌ ‌اذ‌ه‍‍ان‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ ت‍وق‍ي‍ف‌ ش‍د.

و‌ي‌ ‌اد‌ام‍ه‌ د‌اد: پ‍رون‍ده‌ ‌ارس‍‍ال‍‍ي‌ ‌از س‍و‌ي‌ ‌ه‍ي‍‍ات‌ ن‍ظ‍ارت‌ در ش‍‍ع‍ب‍ه‌ 16 د‌ادگ‍‍اه‌ ك‍ي‍ف‍ر‌ي‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍ي‍‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‍ه‌ در 11 ب‍‍ه‍م‍ن‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ م‍طرح‌ ش‍د و در ن‍‍ه‍‍اي‍ت پ‍س‌ ‌از ب‍ررس‍ي م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ص‍دور ر‌ا‌ي‌ بر‌اي‍ت‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ نشريه ش‍د.

روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍م‍س‍‍اي‍ه‌ ‌ه‍‍ا ‌از خ‍رد‌ادم‍‍اه‌ س‍‍ال‌ 81 ب‍ه‌ م‍دت‌ س‍ه‌ س‍‍ال‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍د و ط‍ي‌ دور‌ان‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‌ خ‍ود 1049 ش‍م‍‍اره‌ ر‌ا ‌ان‍ت‍ش‍‍ار د‌اد.

برگرفته از:ايرنا خوزستان

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

  • 1.    قاسم 32  |  ژانویه 8th, 2009 at 2:36 ق.ظ

    پان ایرانیست فقط طرفدار زرتشت است روشناست ما طرفدار اسلامیم مولانا حافظ سعدی ایرانی مسلماندین ایرانی زرتشت نیز بخشی دیگر از هویت ایرانی است همچنان که دفاع از شیعیان در همه جا جزیی از برنامه های همیشگی پان ایرانیست ها بوده و می باشد.(مزدک)

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها