پیش درآمدی بر رویدادهای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مرداد ۲۸, ۱۳۸۶

پاینده ایران

مغز  متفکر کودتا یا قیام ملی ۲۸ امرداد ۳۲ و سقوط دولت مصدق و جبهه ملی سرلشکر حسن اخوی از  به اصطلاح گروه حسن  ارفع بود.

در روز ۲۴ اَمرداد ، شاه دو حکم (فرمان)صادر میکند . یکی عزل مصدق از پست نخست وزیری و فرمان دیگر انتصاب سپهبد زاهدی به نخست وزیری بود. این  برنامه طرح ریزی گروه مخالفان  مصدق به رهبری فضل الله زاهدی به شرح زیر بود : ۱ ـ سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی فرمان نخست وزیری زاهدی را به او تحویل داده    2 ـ راس ساعت ۱۰ شب فرمان عزل مصدق را به او تحویل میدهد که در صورت پذیرش مصدق مسئله به خوبی و خوشی پایان می پذیرفت اما از آنجایی که می دانستند مصدق زیربار نخواهد رفت و از قدرت کنارگیری نمی کند طرح وارد فاز عملیاتی و دخالت نظامی کشیده می شد که شد. در اینجا سه واحد از ارتش مامور اجرای برنامه ی براندازی دولت مصدق را داشتند که قرار بود در صورت عدم پذیرش مصدق عملیات نظامی را به اجرا درآورند اما بدلیل رفتن شاه از ایران به بغداد( پس از شنیدن خبر دستگیری نصیری و خلع سلاح گارد شاهنشاهی) این واحد ها از اجرای عملیات امتناع کردند. مصدق فرمان شاه را نمی پذیرد و دستور دستگیری نصیری را می دهد و گارد شاهنشاهی را خلع سلاح میکند. پس از دستگیری نصیری و خلع سلاح گارد شاهنشاهی و ساقط شدن برنامه ی قیام ، زاهدی تا روز ۲۸ اَمرداد مخفی می شود. صبح روز ۲۵ اَمرداد شکست عملیات تلفنی به اطلاع شاه ( که در نوشهر بسر می برد) می رسد و او عازم بغداد میشود. حسین فاطمی روز ۲۵ اَمرداد وعده ی برپایی جمهوری و سقوط پادشاهی را میدهد و شخصا کاخهای شاهنشاهی را لاک و مهر میکند. در واقع کودتای انگلیسی ، آمریکایی که آقایان روشنفکرنما از آن دم می زنند در شب ۲۵ اَمرداد ۳۲ قرار بود اجرا شود. اما آیا این کودتا ( بهتر است بگوییم قیام ۲۸ اَمرداد) انگلیسی آمریکایی بود : در این شکی نیست که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلستان در جریان سقوط دولت مصدق مساعدتها و همراهی با مخالفان مصدق داشته اند و بدلیل نفوذ بیش از اندازه کمونیزم در ایران خواهان سقوط مصدق و تصفیه نیروهای شوروی در ایران بودند. اما آیا این کودتا برنامه ی این دو کشور استعماری بود ؛ آمریکایی ها معتقد بودند که اگر دولت مصدق ادامه پیدا کند دیر یا زود در ایران یک کودتای کمونیستی پیروز می شود و کمونیستها به آرزوی دیرینه خود یعنی رسیدن به آبهای آزاد جهانی خلیج فارس و سیطره بر میادین نفتی خاورمیانه دست می یافتند لذا برای نجات ایران و غرب می بایست مصدق از کار برکنار میشد. در آن زمان رهبر مخالفان  مصدق را سپهبد فضل الله زاهدی و گروه ” ارفع ” برعهده داشتند. اما زاهدی و گروه مخالفان مصدق و در واقع طراحان اصلی کودتا چه کسانی بودند ؟ آیا آنها مزدوران سرویسهای جاسوسی بیگانه بودند  و یا … !؟

سرلشکر حسن ارفع مبتکر « حزب آریا » بود. این حزب یک شاخه ی نظامی داشت که گرداننده ی آن سرتیپ دیهیمی بود و حسن اخوی یکی از گردانندگان اصلی و مغز متفکر حزب بود. ارتشبد بهرام آریانا که تمایلات شدید ناسیونالیستی و نژادپرستانه داشت وی زمانی از هواداران نازی ها و آلمان هیتلری در جنگ دوم جهانی بود و گفته میشد که ارتشبد آریانا زرتشتی شده. سرلشکر محمود ارم ، امین زاده از دیگر اعضاء این حزب بودند. حسن ارفع سه بار رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی شد. این حزب یک جریان ناسیونالیستی صرف و شدیدا ضد گروههای چپ ، مارکسیستها ، توده ایها و تمایلات ضد انگلیسی تندی داشتند. برخی از اندامان حزب توسط انگلیسی ها در جریان اشغال ایران دستگیر و زندانی شده بودند. انگلیسی ها آنها را از هواداران آلمان نازی و طرفداران هیتلر و برای منافع دولت بریتانیا خطرناک میدانستند. حسن ارفع میتکر حزب آریا بسیار ناسیونالیست و ضد کمونیست بود همسر وی انگلیسی بود ولی بعدا با یک دختر “ازگلی“ دهاتی ازدواج کرد.اخوی مغز متفکر حزب آریا مدتی رئیس رکن ۲ ستاد ارتش شاهنشاهی بود و مبارزه سختی با کمونیستها داشت وی فردی ناسیونالیست و در واقع سازماندهی کودتا را برعهده داشت. اما برنامه ی کودتا در شب ۲۵ اَمرداد با شکست مواجه شد.

در روز ۲۸ اَمرداد شماری از مردم پایین شهر که از اعمال ۳ روز گذشته   توده ایها و مراجعت شاه از کشور و نیز با درک خطر کمونیسم به حرکت درآمدند و با دادن شعارهایی به نفع شاه و بر علیه مصدق تظاهرات کردند کم کم شمار زیادی ار مردم که منتظر فرصت بودند به جمعیت پیوستند. ورزشکاران باشگاه تاج (استقلال امروز) نیز به آنها پیوستند و سربازان گارد جاویدان (شاهنشاهی) که توسط ریاحی ( وزیر جنگ مصدق) خلع سلاح شده بودند ، به تظاهرات پیوسته سپهبد زاهدی با شنیدن خبر به همراه نیروهای پشتیبانش که  خلع سلاح شده بودند سلاح ها را دوباره برداشته پس از محاصره خانه محمد مصدق توسط مردم به ساختمان نخست وزیری رفته و کابینه خود را معرفی میکند.در جریان تظاهرات ۳۰۰ نفر از مردم توسط نیروهای هوادار مصدق کشته شدند. اما پس از دخالتهای واحدهایی از ارتش و گاردشاهنشاهی مصدق و نیروهای هوادارش مجبور به تسلیم شدند.

و اما دخالت بیگانگان ؟ یک هیئت آمریکایی به مسئولیت کرمیت روزولت نیز بر اجرای به اصطلاح کودتا نظارت داشتند اما کدام کودتا ؟ کودتایی که قرار بود شب ۲۵ امرداد انجام شود که با شکست و خلع سلاح گارد جاویدان و دستگیری نصیری عملا با شکست مواجه شد … و کرمیت روزولت نیز فراری و مخفی بود و به دنبال فرار از ایران بود. ولی فرمانده قیام ( یا کودتای کذایی ۲۸ اَمرداد ۱۳۳۲ )سپهبد فضل الله زاهدی که در جریان اشغال ایران توسط متفقین توسط نیروهای انگلستان دستگیر و تبعید شده بود در جریان ملی شدن نفت وزیر کشور دولت دکتر محمد مصدق بود.سپهبد زاهدی یکی از شخصیت های جاودانه ی تاریخ ایران است . این فضل الله زاهدی بود که در کنار رضاشاه برای سرکوب نغمه های شوم تجزیه طلبی در جای جای ایران براه افتاد و برای وحدت و یکپارچگی  ایران زمین از هیچ کوششی فرو گذاری نکرد.سپهبد فضل الله زاهدی در جریان اشغال ایران در شهریورماه ۱۳۲۰ برای منافع دولت  بریتانیا خطرناک شناخته شد و در یک اقدام دزدانه ربوده و به فلسطین تبعید شد. زاهدی بخاطر تمایلی که در جریان جنگ دوم جهانی به آلمان نازی داشت و احساسات میهن پرستی و ایرانخواهی وی باعث گردید تا در زمان اشغال خاک ایران توسط متفقین ارتش انگلستان که از بیم شورش و مبارزه ی نیروهای ارتش شاهنشاهی و بخصوص افرادی چون زاهدی و آریانا وحشت داشت آنها را دستگیر و تبعید نماید.

حالا پرسش من اینجاست که چگونه اشخاصی که دارای چنین گرایشها و سوابق براستی ضد استعماری ، همچنین در تمام دوران زندگی خود در برابر نیروهای بیگانه و خودی های از بیگانه بدتر صف آرایی کرده چگونه می توان انگ انگلیسی و آمریکایی به آنها زد !؟!

و اما دخالت بیگانه و همراهی انگلیس و آمریکا ! اگر در برهه ی از تاریخ حیات ملت ایران دولت ایران و یا آشخاصی در جهت منافع ملت و میهن شان با بیگانه ای متحد و یگانه شوند کجای این امر خیانت و مزدوری بیگانه است ؟ که نه تنها خیانت و مزدوری ست بلکه بزرگترین خدمت به ملت و میهن است.

شاید در برهه ی از زمان مجبور به اتحاد حتا با عراقی ها شویم در حالی که هشت سال در برابر آنها جنگیده ایم اما  چه بسا برای درهم شکستن اقتدار دشمنان نیرومندتر دیگر مجبور به این اتحاد شویم.اما اتحاد ، همراهی و منافع مشترک با بیگانه هرگز بدان معنا نیست که منافع و مصالح کشور و مردم خود را فدای بیگانگان کنیم . بلکه در جهت حفظ منافع و مصالح ملی کشور گام در این راه گذاریم.

پاینده ایران

آریا

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

 • 1.    برگزیده  |  مرداد ۲۸ام, ۱۳۸۶ at ۲:۱۷ ق.ظ

  سازمان ملل متحد یا مرکز اطلاعات ، تجزیه و کنترل ملل با هزینه خودشان؟___________________________________________________________سپاس از حضور و نوشتار شما سرور گرامینخستین اطلاع پست جدید وبلاگ میهن و ملت را برای شما فرستادم.پاینده ایران

 • 2.    ایرانیان متحد -فرشته  |  مرداد ۲۸ام, ۱۳۸۶ at ۲:۴۱ ق.ظ

  درود درست است که ما باید آنچه به نفع مردم و ایران است انجام دهیم و این در الان ما و ایران است ونمی توانیم قضاوت کنیم که کسانی که در گذشته ی ایران نقش به سزا داشته اند یا نقش مخرب و یا نقش پویا …درست کار کرده اند یا نه ؟به نفع وطن بود یا نه ؟این را تاریخ خود می گوید ..بیایید در ابتدا قضاوت نکنیم ……که حقی نداریم بر گذشته ی چندین سال پیش ..انرژی خود را صرف الان و این زمان کنیم ….زنده باد ایران

 • 3.    علی  |  مرداد ۲۸ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۳۸ ق.ظ

  آزادی بیان یعنی هر کس چه لیبرال، چه ناسیونالیست عظمت طلب (شما)، چه ناسیونالیست تجزیه طلب، چه مارکسیست یا آنارشیست انترناسیونالیست حق حرف زدن دارد! شما که الآن در نظام جمهوری اسلامی که با شما هم میانه ای ندارد، در راه سرکوب آزادی بیان خلقها به این رژیم کمک می کنید، فردا که به قدرت رسیدید، با اقدامات «عملی» تجزیه طلبان چه خواهید کرد؟!تنها راه حل (غیر آنارشیستی) مسئلۀ ملیتها (به قول شما قومیتها) ایجاد یک حکومت دموکراتیک فدرال همراه با “حق جدا شدن” هر استان از خاک ایران در صورت درخواست مردم آن استان و تصویب نهایی این درخواست در یک رفراندم آزاد می باشد. هر راه حل دیگری به کشمکش های خونین و نقض حقوق شهروندان منجر خواهد شد!

 • 4.    یکی  |  مرداد ۲۸ام, ۱۳۸۶ at ۲:۲۴ ب.ظ

  اقایان وخانمهای چپ و تجزیه طلب صد در صد عقل کلهر زمان دولت امریکای دموکرات و ازاد برای ایرانیان مدرسه به زبان فارسی ایجاد کردو اجازه جدا سازی قسمتی ولو کوچک از کالیفرنیا و تشکیل دولتی فارس زبان به ایرانیان دادپان ایرانیستها هم مسیلهای با تکه تکه کردن ایران توسط شما نوکرهای اجنبی نخواهند داشت

 • 5.    روزبه  |  مرداد ۲۹ام, ۱۳۸۶ at ۷:۳۳ ق.ظ

  چشم براه حضور سبز شما نازنینم

 • 6.    کشورهای پارسی زبان ( سه گانه پارسی )  |  مرداد ۲۹ام, ۱۳۸۶ at ۶:۲۱ ب.ظ

 • 7.    شاپور  |  شهریور ۴ام, ۱۳۸۶ at ۹:۴۴ ب.ظ

  علی جاناطلاعات شما در خصوص ناسیونالیست واقعا عجیب استلطف نمایید کتب مرجع خویش را معرفی نمایید ؟

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی